Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07ω20]' ·
ΜςιωΜο
Μ Λ Μ
οποιο»
ΜΔ στα
ανω-Μο
σαιτ-Μη
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΚ0ΚΑΙΡΙΑ: Βροχές καί καταιγίδες στό
°Ιόνιο καί τα ήπειρωτικα μέ πρόσκαιρη έξασθένηση από τό μεσημέρι κυρίως στα νότια.
Άνεμοι ανατολικοί καί νότιοι μέχρι 6 μπωφόρ στα πελαγη.<Η θερμοκρασία έως Ζ8β.
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016
Πρό τής θψὡσεως. Πρσεόρτια τής γεννήσεως τής θπεραγίας
Θεοτόκου. Σὡζσντός μαρτυρσς
Σελήνη 7 ήμερών
Ἀνατσλή ἡλίου 7.00' - Δόσις 7.45'
Ἀριθμ. φολ. 4οε44ι Τιμή ι,5ο ε
Ἐρατσσθένσυς ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ιπίο@εετιεηεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
*Ο κύκλος
δέν τετραγωνίζεται
Μ*ΜΜΜ
'ΜῶΜΜ
ωωΜωΜωωωω
Ή“Μῆ#κΜ Η*
ΜΜωΜωΜ
ένα Μ' ¦ ύΜΜ6 Μ
ηΜ ωΜωΜ“
ωαηΜΜωμωΜΜ
άΜ6Μ&Μ
ΜΜΜΜ|Μ
Μ “ΜΜΜ*
εδω :ΜΗΜΜ·
Μ Μ πωσ
ο“ΜωἔΜ
“γω ΜΜΜ
-ΜἩΒΜ Μο·
ωωΜωΜω ω
ωωωεΜωὡ
°Η αποδόμη σις
τοῦ π. Τσίπρα
Πληθαίνουν τα πωπω μηνύματα από τήν Εύρώπη
Ι·Ι ΣΤΑΔΙΑΚΗ απαξίωσις τοῦ
Πρωθυπουργού, κ. Τσίπρα, από
σημαντική μερίδα τού ξένου Τύπου αντανακλα έν πολλοίς καί τήν
αντίστοιχη ατμόσφαιρα πού έπικρατεῖ σέ αρκετές εύρωπαῖκές
πρωτεύουσες: Ό έπί κεφαλής τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτελέσει σέ μεγαλο βαθμό -έστω καί μέ καθυστέρηση- τό έργο τό ὁποῖο έπιθυμούσαν
οἱ δανειστές καί έταῖροι, καί πλέον
ή κριτική πρός τό πρόσωπό του θα
είναι πιό ανοικτη καί πιό αύστη ρή.
«°Η θέσις του είναι έπισφαλής», σημειώνει τό «ΡοΙ1ίἱοο»,
ένημερωτική ἱστοσελίδατών Βρυξελλών, προσθέτοντας ότι ό κ. Τσίπρας «μοιαζει λιγώτερο ανίκητος»
σέ σχέση μέ τήν περυσινή χρονια.
«Για τούς έπικριτές του», γραφει
τό «ΡοΙ1τίοο», «ή συναντησις τής
9ης Σεπτεμβρίου (μέ τούς ηγέτες
τοῦ εύρωπαῖκοῦ Νότου) μοιαζει μέ
κίνηση απελπισίας για να ανορθώσει τήν φήμη του». Τό γερμανικό «Ποτ 8ΡἱεςεΙ» αναφέρεται
έκτενώς στήν δημοσκόπηση τοῦ
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ύπογραμμίζοντας ότι «ή ἑλληνικὴ κυβέρνησις πιστώνεται τήν σκληρή
λιτότητα πού έφαρμόζεται τούς
τελευταίους μήνες στήν χώρα».
Πρό ή με ρών, δέ, ή «8ίίααευί8ὡε
ΖείτιιΙις» φιλοξενοῦσε έκτενές
αρθρο για τόν κ. Τσίπρα καί τό καθεστώς φορολογή σεως τών<Ελλήνων πλοιοκτητών ὑπό τόν τίτλο <ίΟ
φίλος τών έφοπλιστών».
<Η τρόικα -έν συνεχεία, κουαρτέτω τών δανειστών, ἰδίως μετα τήν «περιπέτεια» τού πρώτου
έξαμήνου τοῦ 2015, έπιθυμούσε
τήν απεμπλοκή από ατέρμονες
διαπραγματεύσεις για τα μείζονα ζητήματα πού αφορούν στήν
οἱκονομία καί τα δη μοσιονομικα.
Μέ τήν ύπογραφή τού κ. Τσίπρα
τό πέτυχε.
Κατα πρῶτον, δη μιουργήθηκε τό λεγόμενο ύπερ-Ταμεῖο, ή
Έλλη νική °Εταιρεία Συμμετοχών
καί Περιουσίας ΑΕ. 'Υπό ξένη
έποπτεία, συγκεντρώνει όλη τήν
περιουσία πού ανήκει σήμερα στό
ΤΧΣ, τό ΤΑΙΠΕΔ καί τήν ΕΤΑΔ,
καί θα τήν διαχειρίζεται για τα έπόμενα 99 χρόνια.
Κατα δεύτερον, αναβαθμίσθηκε ή Γενική Γραμματεία Δημοσίων
ῦΕσόδων σέ ανεξαρτητη Ἀρχή ΔημοσίωνῦΕσόδων, ή ὁποία «απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής καί οἱκονομικής αύτοτέλειας καί δέν υπόκειται σέ έλεγχο
ή έποπτεία από κυβερνητικα όργανα, κρατικούς φορείς ή αλλες διοικητικές Αρχές».
Κατα τρίτον, θεσμοθετή θη κε
ή μιαυτόματο σύστη μα περικοπής
δαπανών.°Εφ5 όσον δέν έπιτευχθεῖ
ὁ στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% τού ΑΕΠ, ό μηχανισμός
περιστολής δαπανών θα «έγκαινιασθεῖ» τόν Μαιο, μέ αἰχμή τίς συνταξεις.<Η απειλή ένεργοποιήσεως τοῦ «κόφτη» θα έπικρέμαται
πανω από τήν χώρα όλα τα έπόμενα χρόνια.
ΜΜΜΜΜ Μα ω
ΜΜΜϋὰ“Μϋ#ὐΜΜὰ
ΜΜΜΜΜ
ώ ΜἩΜΜΜἙ
«Στρατόπεδα
μεταναστών
Ζ στό Παρίσι
» ΕΝΑΣ παλαιός σιδη ροδ ρομικός σταθμός στα βόρεια τού Παρισιού μετατρέπεται
σέ κέντρο φιλοξενίας μεταναστών.“Ολοι όμιλοῦν για «προσωρινή» κατασταση.
Καί όμως, όλοι γνωρίζουν ότι οἱ μεταναστες θα συνεχίσουν να έρχονται.“Ομως ούτε
ή Γαλλία ούτε ή Εύρώπη έπεξεργαζονται μόνιμες λύσεις. Ἀνεπαρκεια,'Ή μήπως
φοβία πρό τής πολυπλοκότητος τών προβλη ματων;
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
Σήμερα
Ἀρμαγεδδώνα χρεωκοπιών προβλέπει ή ΓΣΕ
ΒΕΕ. 'Εκτιμα ότι σε κλεί- Μ““·ΜΜῆ ΜΜ“θ"Μ Μ ΜΜΜ
σουν ]8,000 επιχειρη- Μάρω ΜΔ· ΜἩΜὴΜ ·Ἡ_η Η"
εως κσι 80 μεινου,ν ·ΜΜ Μ··ψ“Μ· η ή ω' ωω_'ῳἐ
ανεργοι 88.000 εργαζο- Μκωωωψ
μενοι. Μ· τωωΜωω Μ”ΜΜΜ ·ῇΜ·”
ῇ_ Μή Μ· ηΜ-ψΜΜ -ωΜω·Μ
ΜΜΜ” Μ“Μ“ὐ ”Μ.Μω ΜΜΜ-μΜω
Μ Με Μονο" ω ψ
Σφοδρή έπίθεσις τοῦ Κ. η Μ ώ - Μ ·"η-,-“
Μητσοτακη στόν Πρω- ω α ω  ο· Μ ή. ή ή ή Μ Ο
θυπουργό μέ προειδο- "Μ'Μ"Μ ΜΜΜἰΜ
ποιήσεις- Μ· ΜΜΜ “Μωϋ- ' *ά ΜΠΟΝ· ΜΜΜ “η
η· ΜΜΜ-ω» ή Μ%ὡ'“
ωψΜ ““ψωΜω
Ἡ Γερμανία έχει τό πεθ · Ι · Ι ΜΜΜ· ΟΜτιΞτια:ιτ:πε ὺωοΜΜ
τίς δαπανες στόν προ- κ Μ “Μ “ Ν
απολογισμό τοῦ 20]7, ωωωωΜσύμφωνα μέ τόν Σὡυ- ”ώὴήΜΜΜρ
μπλε Μ' ”η Μ ἡ Μ Η
._ ΜΝ Μω·κ
3 , η· Μ ΝΟΜΟ
 ..ω-κ...”” Ι ' ' ' ω' η' _
Τῆς ἡμέρας
Ό Κύριος μέ θυμόν...
ΡΗ0Τ0: ΕΡΑ ΜΝ |_ΛΝ080ω
Πολιτικό αδιέξοδο
Γραφει ὁ Μελέτισς Τῷ, ; ,¦ δ
Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής έμβέλειας είναι ξεκαθαρα θετικό βήμα
ανανεώσεως καί προόδου της χώρας. Οί συχνότητες είναι δήμόσισ αγαθό, καί ὡς τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται. Μέ σεβασμό καί διακριτικότητα. Ἐκείόπσυ απέτυχε ό κ. Ρουσόπουλος
τό 2005, δέκα χρόνια μετα ό κ. Παππας φαινομενικα έπέτυχε. 'ιστορική συγκυρία; Κεκτη μένη
αλαζονεία των τέως καναλαρχῶν; Σκοτεινα κίνητρα του κ. Παππα; Τό αποτελεσμα είναι πραγματι συγκλονιστικό, από πλευρας πολιτικής έπικοινωνίας τουλαχιστον.
'Η ένή μέρωση γύρισε σελίδα καί απεκαλόφθη ένα σαπισ σόστημα πλη ρσφσρήσεως τέσσαρων καί πλέον δεκαετιών. Ἀπεδείχθή πόσο ατυχη είναι ή χώρα μας. Κυβερναται τόσα χρόνια
από παρήκμασμένσυς καί ασήμαντους ανθρώπους. Χαρτινσι καί διεφθαρμένοι πολιτικοί καθόδήγσυν τούς πολίτες μέσω τής έμπσρευματικής δή μόσιόγραφίας. 'Υπηρετὡντας τα συμφέροντα έργσλαβων καίπενταπλασιαζσντας τό κόστσς των δήμσσίων έργων. "στσρική θα μείνει ή
τοποθέτήσις υίσυ έκδότσυ στήν αρμόδια 'Επιτροπή Βουλής, όπου ανέφερε πως έλαβε δανειο
]5 έκατσμμόριων, μέ έγγυήσεις <<αέρα»!
Ἀσήμαντσι ανθρωποι, πού έγιναν καμπόσσι,
στηρίζοντας ένα σαπισ πολιτικό σίκόδόμημα.
Πολιτικα υποκείμενα τα ὁποῖα σύδέπστε δημιούργησαν προστιθέμενη αξία στήν ζωή τους. 42
χρόνια ΠΑΣΟΚ = 42 χρόνια διαρκσυς πολιτικής
προδοσίας. 'Ο διαγωνισμός των τηλεοπτικών
αδειών τέλειωσε λοιπόν ένδοξα;"Οχι. Τό πραγματικό δραμα, ή πραγματική σόγκρσυση, τό
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
μαδα μέσω ένό; μονοπατιού τό ὁποῖο ακολουθούν τα μουλάρια τή;
ταχυδρομική; ύπηρεσία;. Καθημερινῶ; δύο ὁμαδε; μουλαριῶν κανουν τό
δρομολόγιο. Καί ναί μέν
· Ἀπό τα μέσα τη; δεκα- δέ" δΙΜΙνΟωΤω Τράμμα
ετία; τού 780 σέ είδικό θαλαμο μέ ύψηλή ύγρασία
καί χαμηλή θερμοκρασία
τού Ναυτικού Μουσείου
τού Πόρτσμουθ Μια-τω
τό μεγαλύτερο συμπαγέ; κομματι τού ναυαγίου τού πολεμικού πλοίου
τή; ἐποχή; τού Ἐρρίκου
Η! «Μαίρυ Ρόουζ», πού
εᾶε ΜΜΜ λίγα χρόνια νωρίτερα Τώρα έκτίθενται στό διαδίκτυο καποια μακαβρια ωρήματα
όπω; ή νεκροκεφαλή ένό;
από τα μέλη τού πληρούματο; πού εύρἑθη στα συντρίμμια τού πλοίου. πο
τήν ακρίβεια, πρόκειται
για τρισδιαστατη απεικόνιση τή; κεφαλή; τήν
ὁποία αναπαρέστησαν
έπιστήμονε; τού Πανεπιστημίου τού Σουοόνση
τή; Ούαλλία;. Ἀπὸ τήν
θέση στήν ὁποία εἶχε εύρεθεί είκαζεται ότι πρόκειται
για έναν από τού; μαραγκού; τού «Μαίρυ Ρόουζ».
Ο Μπορείστόν 2Ιο αἰώνα να ι7παρχει μέρο; τού
πολιτισμένου κόσμου
όπου τό ταχυδρομείο μεταφέρεται μέ μουλαρια;
Καί όμω; ναί καί μαλιστα
στήν βόρειο Ἀμερική. Γ ια
τήν ακρίβεια, οί όλίγοι
μόνιμοι κατοικοι τού έθνικού δρυμού τού Γκραντ
Κανυον τῶν ΗΠΑ παίρνουν τήν αλληλογραφία
του; έξι ήμέρε; τήν έβδο
τα καθημερινῶ;, αλλα τό
φορτίο τῶν μουλαριῶν
είναι κυρίω; τρόφιμα καί
προμήθεια.
Ο Ἀντιμέτωπο; μέ ποινή καθείρξεω; πέντε ἐτῶν
εύρίσκεται ὁ Ρῶσο; Ρουσλαν Σοκολόφσκι, 21
ἐτῶν, ὁ ὁποῖο; συνελήΦθη γιά φταιω συμπεριφορα έντό; Ἐκκλησία; Ἡ
απρέπεια τού Σοκολόφσκι ήταν ότι έπαιζε μέσα
στήν έ(κλησία τό γνωστό
παιχνίδι «ΡοΙτεΙΠοΙ1 θα».
Τό χειρότερο είναι ότι έχει
βιντεοσκοπήσει τήν δραστηριότητα του, δημιουργώντα; έτσι καί τα
τεκμήρια ένοχή; του.
ο Τα όνόματα 800.000
τακτικῶν έπισκετττῶν δικτυακῶν τόπων μέ πορνογραφικό περιεχόμενο
δημοσιοποίησαν χακερ,
οί ὁποίοι κατόρθωσαν
να σπασουν τού; «τοίχου; προστασία;» Πρόκειται για συνδρομητέ;
τῶν συγκεκριμένων στα
οί ὁποίοι πληρώνουν για
να έχουν πρόσβαση στό
πλέον «σκληρό» περιεχόμενο. Οί διαχειριστέ; τῶν
στο φοβούνται ό·π οί χακερ μπορεί να έχουν ύποκλέψει καί διαλόγου; μεταξύ τῶν χρηστῶν, ή δημοσιοποίησι; τῶν ὁποίων
θα είναι πολύ πιό σοκαριστική.
ΤΙ Ἑστία
καθε πρωί
πορτα σας! `
9·:< Η; .' '
Μακ ΜΜΜ” ΜΒ 0170670
Με Μαθε ἑτήσια στινδροιιή. δωρεαν όλες
οί προσφορές πο(ι κύκλοιμ›ροῦν μὲ τήν ΕΣΤΙΑ