Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
αΗ ελληνική οικονομία βρίσκεται σε
τροχιά σταδιακής σταθεροποίησης.
η οποία όμως απαιτείται να ενισχυθεί και να επιτοχυνθεί». ανέφερε ο
πρόεδρος της Ειιτοοεπκ Νικόλαος
«θα συνεχίσουμε με απόλυτη
συνέπεια το όραμά σου», τόνι,' σε στον επικήδειο για το χαμό
Ϊ του εκδότη και ιδρυτή της
πιω Ηοίοίε ο υιός του Στού
Αιίξηση 70% παρουσίασαν το
β' τρίμηνο το οργανικό κέρδη
προ προβλέψεων της Εθνικής
Τρόπεζσς¦ με το διευθύνοντα
9 Ἡ!'!'!!!Μ!'!!!" 'ί'
σύμβουλο Λεωνίδα Φραγκιο
κ" Σελ.7
Με Μήτσης
Κσρσμούζης. Σελ θ
Τρίτη θ Σεπτεμβρίου 2018 Ο Αριθμός φύλλου 822 · 0.50 ευρώ
[ἐΠ]ΠΣἔἑΠ©ΒΠΜῶῖΜἔἩ
οΙκοΝοΜΙΑ
@Σ|(0ΛΕΣ
ε ι ..ν - ,7ῆ.-η.,μ .- Μὴ·ΨΠσ¦. . ¦.¦ἴ¦
# ΕΠ|ΤΕΥΞΗ ΠΟΠ)
“Η εφαρμογή του Προγράμματος Οι·
κονομικήε Στήριξης της χώρας μας
διασφαλιΖει τη σταδιακή βελτίωση των
συνθηκών στην ελληνική οικονομία».
ανέφερε σχολιαζοντας τα οικονομικό
μεγέθη η πρόεδρος Διοικητικού Συμ4·
βουλίου του Ομίλου Πειραιώς Χαρίκλεια Απαλαγακη_ Σ λ 9
 ΑΝΑπτνΞιΑκετ προοπτικεΣ
«Η συνεχής βελτίωση των οικονομικών αποτελεσματων της εταιρίας
αντανακλά την ανοδική ταση των
εμπορικών κέντρων και, το πλέον σημαντικό, την παγωμένη εμπιστοσύνη του κοινού», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της θεωρία Βενε'ορπιεπι
Οδυσσέας Αθανασίου. Σελ 8
'Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινα
ΔιΑπΡΔτΜιιτεντειΣ τικ ΜΝΚ!
- σ _. . 
_  ΚΕΦΑΜ|ΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕ|Α
«Η επίδοσή μας κατα το α' εξαμηνο
διατήρησε αμεταβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια. κυρίως ως
αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Κα
 1- θαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2.9 »,
'  ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
της Α'ρπε Βετικ Δημήτριος Γ'. Μαντ ού .
ζ νης Σελ. Η
0818: ϊ· Ξ`  ε·'ἑε&  Η ι.ιΕιΐ;·:τ 
# εΜπΜκτΗττΗΡιΞΗ ί
Συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την
κοινωνία της Λέσβου στους τομείς
της-υγείας, της εκπαίδευσης και του
αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγραμματος Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. ο Όμιλος Η: θτουρ, με
την αντιπρόεδρο Καίτη Κουτσολιούτσου.
Σελ. 8
στον ιστότοπο νννννν.νκααίηι.εν
κ·κ·Δτι Δ '“
Ἡ ΣΤΝΡ'° - Ε"¦'Δ'ΣΞ!¦ - ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑ' ΙΣ Ι ΗΡ'Ο ΑΘΗΝΩΝ
Η Ήπισ υποκώΜ°“ Λόγω
ΜΜΜ η
'Ρ°ΨΨΜ° ξίόΡ°“°°°
τη η Με· σου·
Μ “-ιε·“
888" Ϊ Ϊ
ιαιιι····.ιι.·ω`
: ανοικτη
μ ια·οαη·ΜΜ<
γ η:«.Μ-¦
ωρα..