Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Τέσσερα τα αιτήματα οταν κυβέρ| νααιι και ενώ το τοαΙο αναφορικα με
τιιν ειιομενα Μέρα τας τιιαεορααας
ειναι ακομα ομως:
ι # ο· η Τ:
Ο ΟΚ' ανοταταεοαιι
ΗΜ αριν ααο τιιν αααοαοα
του ιτε ααα για τα νομιμοτατα του
οιαγυνιομοα
ο ααοτιοιιαιτιι του νεου νομου για τα
οιαοαμοα. αου εν μέρει αερνα σε κροτικο
Στις κοεαινές κατ' ιοιαν συναντήσεις των ιοιοκτατῶν με τον υαουργο
εαικρατειας Νικο Παααα. αααα και στο ραντεβου των εκαροσῶαων τους
με τον γενικο γραμματέα εναμέρωοας και Εαικοινωνιας Δευτέρα κρέταο
νυνιυτ. τον αροτορο
- '~ ; . Ϊ·`::~·ι.“,::ἐ^ εκαροαοααοεαΞυα
- κ κουτααυτακα
Ο ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΜΗ!" για τον τεαικο αρι·μα
των στα'
Ο ΜΒΝΕ οαου σα αναφέρονται οτι
μονο οι υαοερτῶοεις των εταιρειών
τα” και εκεινες του
ΤΩΝ ειναι:
Δ/υτιὶς: ο. Νικαῇα'ι'6ας
Διευθυντιις ΣυνταΞεως: ΠΡΛῖ0¦ ΜΑΚΡΗΣ
"ΡΗ" ο εαπατριον πιο Ο Αθ. 46080
του Ε
Πρῶτος συναντοοακε ο Βαγγεαας
Μαρινακιις με τον
Νικο Παααα ο Ναριτερα. στα αυγοντααα με τον γενικα
γραμματεα τναμερυαας και ταικοι
ΜΝΉΜΗ'
Η ΠΟΠΗ· "ΟΥ
ΜΗΝ Μ! "ΟΝ 'ΕΜ
Σαραντα μέρες μετα ταν τραμ ' του. ο _ .. ς ως για _ '
κανονικα το Προγραμμα αροαοναοας και εαι τας ουαιας ·ουατιιοαο οταν ΠαουΠο 'Παντα
ο ι·αΠοουμος οτοαερ "πω ¦ωΜ6
τας ααοκωραοει τραυματίας ααα ΜΜΜ νταν Πρώτα αναμετραατι με ταν Μα" ω' Μο" ω"
Προ ι27Πι. οταν ακομα αροαονατας “Μ¦ "φως
αταν ο απο.» ο αργοτερα. στον εαι- ΜΚ .0.
Πανο τας μετογοοΟικας αεοιοοου. "ω Μη" Η .ΜΜΜκε μια ανασα ααα ταν Μαι Μ Ν
Μαετις ουμαακτες του
ΜΞΜΠτ· Η ΕΜΑΣ" στο Ρεντα. οταν Πρώτα αγωνιστικιι πωπω
τας τη στον ο "Χ" ΒΕ ΠΕΡΝΑ ταν Κυριακή το Μαιου (8.80)
ο Κύρος 'ασαρας ααο0ασι'ατακε να
ΠΜ ΜΜΜ Το' Μο για τον ΜΜΜ του ααα αν." ° ¦"¦°¦°¦¦"¦Μ
ταν ευΜα'κιι Μοτο ο Μ μαν εγκαταΠειαεις ένα ονειρο. ·
οσο ουοκοαο και να ειναι ο το να· °|°""9|” "ΠΧ Ε"π”"ή
Μιανμμμα του και ειναι α0ογο·. ΜΗΝ!” Η”. °Μ°|ι°υ αιοιτατων μετα ααα
εγω· στα Μι ααα· ο απο "Μ" ”Η".  .. κοινα ααο0ασα των έτερον
ματα “ο οααΜς τας ῖραι··Μ ΠΜ. "βρω "ώ- ' ι μεαῶν τας Δαματρα
Ἡζ:ΐα=υ ι· ω "Μ" ΜΝ', τααΜαιι ιαονι "ΜΜΜ" 'οι' ΔΠ"ή·
τιοαατ . - _ · _ . ..
Μαιου οταν Με· ται "Μ" "Μ” 4 τ τοα κραταω
τρωει ο Διοαν:ιιτ αειιιιιιΠἑαΒα ιἶ
η '|'Ρ°Μ°¦ ΚΔ' Β|Α'
ΜΜΜ εαιοεοα εις εαρος του Μι".
ως" Ντα κοανοωραν εααειρε αυνικο και αιμα οταν
παρω" τας ο' Νικος ενας το Με" οτ τατιατοριο στο
ατακα Μ ο Ποιος" ωτοεοαιοες και Μωυριοαν ο.τι ·ρακον μαροοτα τους ααα ΜΜΜ. καμένα
ααταρια και μαουκααια ο ΜΝΗΜΩΝ τοτε. κατα οταν
ενοιιΜοα υααρταν και μαμα πως αου εοιι·ιισαν στα
οιαοικαοια τας τΜΜας ο Μακ τραυμοτιες ααα ταν
αναναρα εαιοεαα. ο ενας αιο Μα" ο Προκειται για τον
αυτογρα0ο ΣτεΠιο ”απο". ο οαοιος Χτυαααε ατο τεοι· και αοοοαιγονα χασει το ματι του ο ΜΜρ0ακε
στο νοσοκομειο. οαοιι αεραοε τα ήττα ατακα" με
αυτοαιες μαρτυρες. πιο ααα τους οραατες ”τα" οιακριτικα τας Δεν. εγώ μετα το ντου εντοιιιοτακε μαοεαοκ
με τα αιιμα του Παναααναικου αου ιιαροοοοακε οταν
αοτυνομια. ιι ομοια και" στον του τας αικεαας με
μτγαΠιι καευοτερασιι ο Η τα". ααντος ααοοιοει ταν
ενεργεια αν οααοους τον -αΜναν·
τον ηομ... τον Βιρτζίνια. ο οαοιοτ αταν οταν ως."
και Μαιο τιμαοακε ααο τον Μ τας Ἑν·οας ν·
τονικιις ττεαιο τΜιανακα ο .απο αου αυνεεα ο" εκει
αυμεει τα τωΜαο τυο ταονια ο Η αοαιτεια μενει
Μια του και τα”. ενο οιαι·αινουν αρωματα ο τι
περιμενει. να Με νοματα¦ τινα ας; 'οκ μαοΜ
να τα Περιμενα κανεις ααα τετοια
Μαους·. τα· ο ΜΜΜ τικ Μο
του... Μ" τον Ο 'ΜΠΟΜΠ ο ΜΜΜ τα ΜΜΜ. αααα μεταξυ Μουν
τονιαε: ΜΜΜ τα μου· τα" και
ΜΜΜηα οταν ουσια οτε· αερήΠΜ το εαΠανικο Μιαο
Μ'Α|'έ ΟΛΟ το Π'0|'Μ'Α του
ΜΜααΜ τας ο' τονικιις ο
και» ααα ταν δα αγαπη
Σ Π απο Λίγκα' ΑΠΟ ΜΠ~' ται· οι Με κατα Μαιο”" η οια κος: ο Δειτε ΜΜΜ ταν
Μτυαα ΜΜΜ
ταν ώρα του ντου κΩιοιοι ως τους Μ Μα
ιο πιο ατα οι -“
ΙΜΟ. το πιο ιιιϋε τα
τα κοινα και οι οια0οαας του τοτε με
το τώρα ο Πρώτο ματς
οκτινας τας ως” οταν
α ιιττα ααοτιι Μαρσέιγ.
"ο μερες μετα το αμεσως αροαγουμενο ταιοαμο ααανιοι τον Πει<
ΜΜΜ ο Φετος ετων
μεοοΜασει ααα τεσσερις αναμτριιοεις
οτ αυοκριματικο τσαμαιονς Λιγκ και Γιουροαα. ομως
οι εατο τεαευταιες μεταγραως
καοιατοαν ουοιαατιω ααα" ομαοα·
τον οΠυμαιακο του τεατεμμριου
ο σουμαιακος ειναι ιι μοναοικα ομαοο τας αυτης τουατρ Με" ιιου αντι ακετιεα
αυικτες αιωνα τον ιαριεργα ΜΜΜ και τώρα ταν Εφετών ως ιιαραγοντες
ατο τουσ ενορτα του Μιαοααματος ο
α και τ· του τον - ·-ω·ω α ^ στις
πατατα ο κοντανιις ο Μοτο και ιμααγοαα μιωαν ως
·-αυρα ματια·
το Καρα'ακακα
Μεταξυ τας ταραμιερας· με τα Βέροια
και του εααμενου
εντος εοοας ματς θα
μεαοααριιοουν ιο
οΜαοτς μέσα ο
ῦΜ ακομα στοΜιο
ιιου αροκααει αισιοΜΗ τι· ΝΕΠΜ'Π
“ΜΜΜ του
κοσμου. ο Μαιος ανυαομονει να οτι ταν κυριακα οαους τους νεους
Μίκτες σε οοααα
ο υαευοννος αναατυτας τας
εααανιΜς οιαιταοιας και
μεαος τας εαιτροαιις Ναι·
ταοιος τας οντος ασ ασκοοει τα νεα του καοακοντα
μενρι ταν τα ΜΜΜ.
αμερομανια οιεεαγαγιις τον
εκαογῶν τας τΠο
'ααα το αααααιαινιο τας
υαοοεοας και ως εοταοαν
ιι ομοααανοια και ιι τοσα"
Με· οταν ΜΜΜ ναοααα
ο τι ειααν ο Γιῶργος Γιαοτζικας και ο Γιῶργος τικτος στους Πρώτου και
ταρα'οαρα αριν Μουν τον
τεΠικα ααοοαοα
οι Μις' του
ιιροεορου τας ΕΠΟ
μετα το αέρας τας Μο·
Μιας και ιι κοινα τους»
μπασο τον μου·
ΓΜΙ ο ΜΕ"
|ΞΡΞ'ΞΥΠ “ΜΒΜ Β)
"Ω" "ΡΩῖΠ·||'Μ|ῖΩΗ
Τ" = Η " ΣΠΠΕ!
'ακα τις Π Α'. ιο ιι Β'. τα ιι Η ο
Η σεντ" το μεοεαομενο κατοικοοιακο παν/ο ο αιετακ·α και α και·ραοα τας αροτας στους του αναΜαου ο ττις το και αν· τα ματς
απο τιιν Με”... ατα :ΕΑΜ Ο
Ε""|'| °| καιιΡαττιτ ή
τρεις καταγαοιες. Η ομαδες αυγο- η
Με τα αρογραμματα και ρετιορτας
ι' ι*
νται τα ,'
Ο ¦ΜΝ"Μ¦ Μ ΜΜΟ ῖΜ ι"'Λ¦'ΝΜ· ο Μ Πανιοντου , . *. ααα ' οι ^
τες ΜΜις Λογικα ΜΜΜ" και τ8ιμς τη"
Η ΔΥΝΑΜΗ '|'"¦ ΕΔΡΑ! ΔΕ" Η"Λ| ΛΡΚ¦ῖ||...
οι ουοκοα'ες τας να" τυρυαιγκας και ιι οιατιιρααα του αιιττιιτου τας προς μου ενοετουανας να μα στον" για να Με οταν ομαοα παντος ως το τεαος ο οι αρωτοι υποογιαμο' και το αβγραμμα του ραιιμαιακου.
αου στον Μοτο γυρο οα υποστεί ατο Πο
ααα το “που ονοματα τας οιοργαΜας.
τα" και· και Παναεαναιτοιι
οι αρωταααατές με
ΜΥ" ΜΝ! Η·
"Ο "ΡΜ ΜΑΝΟ αυριο
στο ΗετοοΒο. εναντιον
του Λαοααανα Πατρών ο
το ααικνιοι θα οαοκααοῶοει ταν Παρουσία τας
ομαοας ατο απο. αοου
ακους μετα ταιπως" οταν Πειραια
ο Νέα φωτο ταν κυριακή με το Λαύριο
"ΕΝΠ" ΡΑ
_ απο 3.5οο Μπι" εκει
^'°""'° 'ΦΩΣ' οιααεοει ως τώρα ιι Με
ειμαι ο εκρονος ο Μα". Μ. οαυμαιακος
οουοοέας “τα ιι· και
:ινανογΠου αου Ι ° “ΝΥΝ “ΜΝ π·
που· 'ως δΝ"°“ κ
του ΦαΠιιρου με ρ · γγ _
"ς ω""ς 'Ν β Φ αιααατττ τιιινεαα
οαυμαιακου. αικμα- Η" 'ΝΝΑ ῖ“"
αυτια· τις καροιες ΜΡ|ω°Ν'
των κοριτσιων και ι. η Ι
υαοσκομαι οτι ιι η ι
κααοτε ου αααοκοαῶ ξ γ γ .η ο ποιον θα υαοαταριςει
τα αοωτοοέαιοα τας θ τ _ - ι τ “°ἰ==τ
εω"°“ Μ ως' ' " 7 οτις ι· τεατεμΒοιαυ
- "ΡΕΜ|ΕΡΛ Με |'|ΒΡΛΛΤΛΡ ΜΜΜ-“Μο
ΑΠΟΠ°ΛΗ: “αυτι αντιιιααο του
° "ΜΜΜ ο τιοονος παιδιου
ρέμα ιι εουι- -Ξορουμε οτ=ι·αα=υν ααα αμυνα το αυτι" τι·ρααἔρ συμμετειΜ¦ Η αντιμε- και αν θα ε ι ο κοαο ματς για κε για αρυτα 0ο σε εαιοαμα  ς 1 τ "Μ -%°“ ι τααιΒι ααα- εμας ο τιμωτε. ομως. οινουροι οτι Μονο" οτα αροκριματικα ' _ ^ἔ.==ἶἶ==="ἔ_:;
Μ Μ" ι_ ' σε στο Φορο τα ν·ιιοουμε και Μαει να νικα- του τυρααα'του αωτωαα- ι ι "Ισ" 'Πω "Ν "6 Μ
. ι . ·< τας Μακ οουμε οταν Μαμά” μας στα αρο- ματ” του Με ο Σ· "τα Μ· _ 4 ”ὁ" ενώ" 'ο' _.”"
_ ι Με το 'προα- κριμα-ω. ναογραμμιαε ο ομο- μετραοεις ατακα" πως.” `ζ ή. Μ “πω “Μ
ο τ Ι του. οταν αοκ- Μονος-ος τεεν·ος ααα" Βιμ" Μ. Μετα" το γεοα και Μ α
κ - ι μέρα τον αρο- ο ααα” για εμαςοι ατος με τα ατακα· Μακ ως ααα ~ κοαιατικον για 'Μαιο θεματα. Μια· ο Μανος _ ο "ΟΝ ΚΛῖ|ΜΞ'| ο "0 ΜΕΓΑΛΟ
›. ,_ υ το Παγκοαμιο τας Μ Μιας τοροοιοας. _ _ _ ειμαι τα Μαι· ΡΕΚΟΡ του
ι .η  . -_ τ κοιμαται ο οαοιας Εεαεραοε τις ενοταΜις '=°:=ή με η" ΦΩΝΗ" "ως" Μ.
· - η του τον· οτα μεσα και Μακ στιι οιαοεσα '" ο" "¦Μ" . κυρα" κα Μ και τους οιαας οτα 0ιΠιρ ο του Γερμανου αροαονααι ° Μ ΜΒ" "Μ οργανωμένους Μι Παικνιοια
. - _ . _ .
9 77' |08 Χ5Ζ'29 37 έ Μ= ` Γράφει ο ¦ΩῖΗΡΗ£ ΠΕΛΛΑΣ (Μαιος 8)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα