Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΟΤΟΕ ΤΤΔΤΤΤΛΕΣΤΤΡ0ΣΚΛΤΤΣΕΤΣ . _ἐ  ΜΜΜἩΡΤΟΜἩΜἔ
Ε ;  «·ΕΟΟνΜΕ ΜΜΟ
κι· Με ΤΜ: ΟΠΟΤΕ»
Με Το ΜΠΟΝ ΑΜΜΟ ΒΑ Ν"°ΡΞΜΕ ΝΑ
ΜΕΜΜΜΜΝΕΝΠΜΜ
Κ"°'|Π'¦||
Ν"( ΣΤΟ" Μ"ΤΣ"
ΟΜΜΜ0ΚΑ|ΑΞΤΟΜΜΜΜ Μ
ΚΟΥΠΟΝΤΑ!
Τ ' “ΜΟΝΟ ΜΕ3
ΜΟΝΟΝ" ΝΤΟ ΠΡ.ΦΥΜΠΥ 3824 ΤΙΜΗ: '50 ο:
ΟΠΑΠ ΚΑΤ ΠΛΝΑΟΗΝΑΪΚΟΣ 8ϋΡΕΗΡΟΠΠ8 ΠΑΡΟΥΣΤΑΣΑΝ ΕΠΤΣΗΜΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΑ ΤΟΥΣ ΓΤΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΤΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΔΡΟΥΝ
ΑΠΟ ΚΟΤΝΟΥ ΓΤΑ ΤΗΝ ΕΠΤΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΠΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΤ ΤΗ ΣΥΝΕΤΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΤΚΗ ΚΟΤΝΠΝΤΛ
. _¦,;
<ι _ ΟΤΕ-ΟΠ» “ Τ . Ο
ΜΜΜΤΜ“ΜἩΤἩΤΤΜ%Ο ”Τ ¦ Ξ Ϊ «ΗΜΜΒ=ΐἔ=ΜΜἩξἩΜ
ΜΜΟ Π · Ο; ΜΠΟΝΤΟ. :
ΜωπΤΤεΤΤΤΟΞΜΠΜΜ· . Α Με κΟιΟΟΜωΜΜΕΣ»
Μῖ"Μ _ - '  Η Λ , ' Λ Ι . Τ η Τ _ ΠΜΣ - ' · Ϊ)
· ¦ Τ Τ 
. ϊ ε Τέ Ο Τ
 τΟ; Ο Ο _ 8
 Τ Τ Ο' ·
:μῖ- 'Ο · 9 › ,μ ._
Ο 3ὲλ“ἑ Δ '  Η Λ ·- Ά .ν:τ.:;“· Η
ΜΜΜ" · Τ
 ΤΟ .Τ - 1 Τ ) 
ΜΜΜΜΜΜ ΜπΜΜΜΜΜΜΜ .Τ ΤΑ Δ “ χ .ωΜοωΤω
“ΜηΜΜΜΜ ΜΟΤΔπΜΜΜΜ“Μ“ ΕΜ! Ο Ο " ωωΟΜΟ“ΜΜ
ΜπΜΜΜ·Μ “ΜΜΜωΜΤΜΜΓ Τ: η» ΜΜΜΤΟΜ
«ΑΤ'ΚΑΑΤΑΣΝΑ» ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΛΥΝΠΤΑΚΤΤΣ ΟΜΑΔΑΣ
«ΠΕΠΗ» Ο ΚΟΥΠ|ΝΠΠΠΤ
ΠΑΝΕΜΗΣ Ο ΜΠΑΚ ΤΟΥ «ΤΡΤ0ΥΜΤΟΥ» ΝΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΤΣΤΤ ΤΟΥ ΝΑΑ' ΣΤΑ ΜΚΑ
ΤΟΥ ΚΟΠΑ Α0ΡΤΚΑ. ΕΤΟΤΝΑΖΕΤΑ' ΤΟΡΑ ΠΑ ΝΗΜΑ ΠΡΑΜΑΤΑ ΝΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΟΤΤΠΑΤΚΟ
ΤΤ ΠΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ! 
ΝΕ ΝΤΑ. .. ΦΠΚΤΤ ΔΤΟΤΚΤΤΣΤΤ, ΤΕΧΤΤΤΚΤΤ ΤΤΤ'ΕΣΤΑ ΚΑΤ ΠΑΤΚΤΕΣ ΤΟΥ «ΤΡΤΦΥΜΤΟΥ» ΕΕΤΤΡΑΤΤ ΤΤΤ ΖΤΤΤΤΚΤΤΣ ΣΤΤΝΑΣΤΑΣ ΣΤ ΤΤΡΤΞΤΤ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΟΠ ΕΛΑΤΤΤΤΤΚΟ ΑΟΛΤΤΤΤΣΝΟ ΚΑΤ ΤΟ
 ΜωΜ“¦ω“ΜπΜΜπυΜ 5
:` Μ°““°ΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
,- 5. Β 
β - Ε Δ
Τ _ γ Ο _
'Τ 7 Τ ,
.Το _ · Ο
 ΕΤ Σ2ἶ9·
Ρ ` Τ τα· Δ η· ·( - . Σ . ·. ϊ . ,=Ἡη!ΐ?χ Π Π Π
Ε'β 3 β ΔΤ
··-ηΉ#:·  , . . Μτ-“·Μ·ωΜ“ ω
Εκ ρ” 3 “7437 ΕΜ.- ,__;¦ω¦η · “ία ΜΟΜΟΜΜΜΜ ΤΜ
Εμ ΒΗΜΑ.: 'ΗΟΜΜΕ- =- ΜΜΜΟΤΜΜΜ·ΜΑ
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡ'ΣΤΠ ΤΟΜΗ ΟΣΑ ΟΕΔΕΤΕ ΝΔ ΟΕΤΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΤΛΜΛΝΤΤΔΤΤ ΤΟΟ Ο Ο» ΟΑ ΤΑ ΔΟΜΟΕιΕγΕΕΤ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΤΤ
ΣΕ ΕΝΑ ΜΜΟ ΕΝΟΕΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΧΕΣ ΕΜ ΔΟΤΕΡΟΣΕΤΕ ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΟΟ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΕΤΟΤΕΜΟΡΤΟγ
ΟΑ ΚΗΟ¦| ΠΟ 'Η'
ΠΑΣΤΜΑΠΟΠΗΠΑΕΠΠΜ
ΜΜΜ] ΣΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα