Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Παράσιτα για τις άδειες TV
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι - : ι  ο;;; ο.: ἐἔ τ;; ι: ς;; ζώ ι  ο:: Δεν καταργείται τι τιροσευΧπ στα σΧολεία ο·
= λ ,
Ο.. τουρκικῶ
.. . Δ ΡΜ. ΜοΗΜΕΡιΜ ιι>ιιιι6υιιιιΜΒΡιοι2οι6 Ματιών Ο
αναεβραιοΡοε Υπίοχουν και αντιεβααϊσμός ' '
και ώσαλλοὁοἔω στην πατρίδα μας. Ο κύριος και πιο επι
σΜῳαΜΜ.9
 ΜωπΜΜΜΜηΜΜπΜπωωτΜωωΜω
   .ο ._ .. 
 παρον τώνοιιυοτιών τουο οτα Χρονια του Μνιιιιονίου
Ο γγ Κρετοοε με τουε εκτιροοώΠουε¦ ο Πατιτια8 με '[0Π8 ιδιοκτῇτε8 (σε «κατ' ιδίαν»)
||Δ|'Μ|'|Ἡ
ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ: ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ
για Τ|8 έιῦοιοο 
Διαφωνια και
για την πλατ·
φόρμα των διαφπμιαεων.·Δ-5
;_;Τπν Παρασκευπ θα ολοκληρωθεί τι ερευνα για τα «ποθεν
εοΧε8». :Ερώτποπ 52 βουλευτών πιο ΝΔ για τον Καλογρίτοα
7 ιλ |›ι'
μ _:ι| Η ο
·Μππκε για να πλπρώσουν περισσοτερο οι πλειοδὐτες. Να ακυρωθεί ο διαγωνισμος·. | ·Ειναι ευκολο να υπαρξουν αχυρανθρωποι. Εδώ εκλέχθπκαν δήμαρχοι δι' αντιπροσώπου».
Μακελειό Η 8'
σωΜωΡω ιπιι για ΜΜΜ
- ° ΦυΡυΜ'υΥΜΕΜ|
Με ΜΡ" ω "ΑΜΒ" "8 οριιιιοιιι ιιιιιιο
ΑνήλικοιΑφγανοιεπι- 'ί Μ '
ΜΜἩἔ την Αν". ιιιοιουιιο
Ἡ0λλ0ιτραυμαπεξ, ' ·_ ζ ""ΜΜΡΜ
π στονοσοκομε ο Μ Ι γ ι ΕΜ ΜΒΜ διασυαΚιἑυς μαχε55που επε- ¦  ' ΜΜΜΜΨΜ Ἡ ·ΕφυγαταὁιμερὡΜαν-τ ι ι - Δ ε
.Μι ' ` ονειρα
_ , ο, ὁ Ν : ι _ ΑλέξανδροςΒἑλιος,
Οι αναίτια ρω σε·εξαθλιωσπ! . .·_ ἩωΜω ἙἰΜἔἐΜ ΦθινοπωριαΖει που είχεπροαναγ. _. ,. , _ - . η πιν φαι. σαι αφτο- - - γειλειτοιὲλοςτου
 “¦Μ_¦ΜΜ;· ΜΜρὡΜΜ τουρ π για δυομερε8! μεΜΜσω :ω
.Δ_.Δ. ΟΕ. -__¦_._,“_._._.“ .,> -_ο_._...__-_,, “_,_¦._ ο. ¦-¦_ν`. _..,. ____ ..Μ
Ι ' '_ - ι ·^ ·_ ' . ιι . Ι ,ι »ω .ΗΜ .¦. .. ,_- . ι ο. ._ ι . _, αι Λ _ ι.. _ ο ν ι · 4 ι - ι <- .ι .- ~ Ι - ._. ·