Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'0
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοεπον©οωΜ-ει ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΗΝΗΡΗΕΚΛΟΓΙΚΗΗΤΤΔΤΗΣι.ΙΕΡΜΕιι       
 Μ Ϊ ξ η  πως . . 
· ὁ ._
ΨῦΞ.. 
.· Φ?
«Η αρχή του τέλους
της σιδηρός
καγκελαρίου;
Σελ. 8
Μία ρύθμιση με πολλές 
για όλα Ν Με Νεων
και νοικοκυριών
Σελ.θ
 με'··  ΤοἘξ:ό:ἔ=μήκυνσπςτου
καναλαρχών - κυβέρνησης
ΠΡΩΤΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΔ' ΜΕΤΑ Η ΊΠ ΔΟΣΗ ΠΔ Τ|Σ ΔΔΕ|ΕΣ
προγράμματος ποσοτικής καλάρωσπς μελετά ο πρόεδρος τής Ευρωπα'ίκής Κεντρικής Τράπεεας.
Μάριο Ντράγκι με δεδομένο ότι ιι
ι ; ανάπτυξή στπν ευρω2ωνπ παραμένει αναιμική.
Παρά το γεγονός ότι από τπν
πλευρά Ντράγκι δπλώσεις για το
θέμα αυτό δεν έχουν γίνει ωστόσο
οικονομολόγοι που έλαβαν μέρος
 ΡεαλισἩκή 
ί η μείωση Των
¦ ι Δ Ν. κΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
Στα Μο οιο. ευρώ ο
το κανοιγμα· στα
επιχειρηματικά δανεια
Μ 5 ως ΕΚΤ τπν Πέμπτπ 8 Σεπτεμθρίσυ.
νωσεις. το πρόγραμμα θα διαρκέΪ; :τ 7 · ' 7· ί σει έως τον Μάρτιο του 2017 και
το συνολικό ποσό θα φτάσει το
1,7 τρια. ευρώ. Η συντριπτική
πλειοφπφία των οικονομολόγων
που έλαθαν μέρος στήν έρευνα
(πάνω από 80%). εκτιμά ότι ο 'ταλός τραπεείπις θα αυξήσει τπν ποαστική καλάρωσπ.
Σε ό,τι αφορά τον Χρόνο που θα _
γίνουν οι ανακοινώσεις οι μισοί
Οφείλει η Ελλάδα
από τους οικονομολόγους που
απάντπσαν στο “ΜΜΜ του διε
να  Τον θνοός πρακτορείου προθλέπουν
"φ|Μμενο κ°ν°ν|σμό ότι θα γίνουν τπν Πέμπτπ και οι
άλλοι μισοί είτε τον Οκτωθριο είτε τον Δεκέμθριο.
του Δουβλινου Μ
2 Ο λογικός