Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα νέα πρόστιμα για τη ρύθμιση αυθαιρέτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ΑΜ·ΑἩἔΑΑνΑὲ·Α·ἑμΑ ΑιιΑΑι
ε κ 77 “Μ
Αν: ¦. “ι .. | ο κ η
 κ ι _ ¦· ι Ο 5 η:
Α _ - Α μ
Α Α η' ·' Α
ο Χ ,ο
. το
ι κι ι
Ύ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
“Α ί χ:ΤΤΠ;ι; 
 ;ζ;ἱ“ ῷίἰ_;[ ζ! 
~ , Γ|ΒΡΑΛΤΑΡ-ΕΛΛΑΔΑ
Λ Σ0Υ|·|Δ|Α·0ΛΛΑΝΔ|Α
 ΕΑΒΕ'|'|Α·|'|()Ρ'|'0|'ΑΑ|ΑΜ
3 Α9 Μ' `ζϊ,;ιΑ_“Α;¦;
ΡΡΡΡΡΡΡΡΡ ιΔ
 Α5 ΓΑ Α τ Α ο !
|Α·ιΑΣιἘ9?  5?
και ΣΔι=>Ω-ι·ιι(ιΞΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
"Ρ" ΦιΞι=ΝιΞι το Νεο ΝοΜοΣχιΞΔιο
Τα νέα πρόστιμα
για τη ρυθμιση αυθαιρέτων
«ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» ΖΗΤΟΥΝ ηιστοηοιητικα ΟΛΟ' οι ιδιοκτήτες ηρέηει
για τις οικειοθελείς για μη υηαρξη αυθαι- να δηλώσουν εντός
δηλώσεις, υηοχρεωτικη ρεσιὡν ακόμη και στα ηενταετίας κατοικίες
κτίσματα κληρονομιὡν, και καταστηματα για να
εηαναφέρουν τη βεβαίωση λάβουν «Ηλεκτρονική
μη οφειλών ΤΑΠ Ταυτότητα Κτιρίων»
η βεβαίωση μηχανικού
για όλες τις μεταβιβάσεις
ακινητων
Τρίτη 6 Σεητεμβρίου 2016 - Αριθμός φύλλου 14976 - Τιμη 1.30 ε - νννννν.ο|οπ|·ιει·σε·νροΞ.¦ι·
3 Ε=:ι
ἐξ] ἐἶζΕἐἶἐ
ΤΕΜ 0|ίΤί|ΒΡ|0Υ
|| ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑ 23.000
θΕΣΕ|Σ ΣΕ ΟΤΑ
 και 564 εηοχικές ηροσῆηψεις
σε παιδικούς σταθμούς,
ΕΛΤΑ, μουσεία, ΕΥΑΘ
ωΜΜΗκΜυΜιηΜΜαΜΜ
~ Τελη Οκτωβρίου η ·
23.000 ηρωΜψεις σε 174 Β
Μινι "Μ" , 
3 ΜωΜΜΜἙΞἔ“ωωΝ ζ:
_ ῳι_:. ““ῷ_:ῳ
 Π0Λ|ΤΕΣ ΧΡΩΣΤ0ΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦ0Ρ|Α!
ν ἶ]Ξ:ζΠΤΞΟΈ ΕΠΣ , ἶι_“ “_εΒΞ:“η,“ι ἶΠ“ “ω: 3; Η? “ΑΣΜΑΖ,ι,;““ὶἶἘ ΕΠ 
ι ι ^ | | " Ι |
ι ' ι
· Ψ ρ·  Π ὅ ' > Ι
Δεν έχ¦| ϊ ' 7 7 ·
η   ^Π0ΧΡ9Σέ|ξ Υ- 
«Τεμαχισα την Αννυ ι * ρ Αλ
Από δεν την είχα ρ “ . Τ < Τα
σκοτώσει εγώ» · · Κ
› Με:: Ί ¦ ,ΦΩΣ
Α ζἶ*]ΗΑ Ϊ] 'Α'ῳΑἶῷζ”ο “ |'|Ρ08ΑΔ|ΣΜΑ ΤΗΣ ΝΔ. ΜΕ ιο ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΑΝ" ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ :οι ΣΕΑιΔΑ7
 - -_ Ε;;ῶιικ »η
ΥΕ *να “
Η μια ΑΜΑ
ΠΑΩ ΠΑΑ ΕΑΑΑΔΑ
χιΑιΑΔΕι ΑΝΑΜΕΣΑ
Ο και η Μέρκεῆ αμφισβητείται εσωκομματικα ι
ῆόγω μεταναστευτικού Ξ"

Τελευταία νέα από την εφημερίδα