Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
183' Σ?ΊΞ·3700
9|7ι 92 37 ο |
5ΣΕΠτεΜΒΡισγ2οιε
ΓΑΥΡ0ΣοιςΔΕΥΤΕΡΔΣ
Εβδομο6ισίσΛθΜτικἡ
Εωμερίὁο.
.Φύλλο 307. _ ε
Ήῇ.ιὲε 58"°3·τ" τ ΞΒνΓ08ΞΓ Ξοντοεετ
ιι | ο ιι
τιιιτοιιττοιιΕτ
· Ο θ. Μητρόπουλος. που λειτουργεί
ως Φιλιτιτιινεζο του Μελισοονιὁη. σου νο γυρίσει τσ ρολοι
' ' ' χρόνιο Πισω. Αυτο. ομως. μοςτελειωσον...
Πως ίἶοονμοτικᾶ κινήθηκε 6 Ολυμπ Κος ΐ
 γιατί εφερε τον Μπροῦνο Βιᾶνο κατ νἶὅτἱ δεν
 ῆρθε κἴενος έμπειρος κεντρικὁς“Μἔβνντικ6ς
· Ο ΠολΌ7οημονττκὁς ρόλος του Πονογ1“ῶτῇ Ρἑτσοιι
 κΠ1 η Πίστη του Πορτογάλου Προττονητἡ
Ι ΜΜθΜΗΣ ΠΜΡ0ΥΤΣ0Σ Φ0ΥΛΣΗΣ Ν|Κ0ΛΑ0Υ
. · Πιστεύει 
Μ· . - . .
πολυ στο τολεντο του Ολυμπιοκσυ
Ο “ΠΥΡ°Σ" |||"Ε| 'Η'
ΜΙΜΗΣ' ΜΕ Η" "|°ΜΒ||Μ ο" χάσω" Η' ( _
ΜΜΜ' του... Ξ” γ
οορογσντισρσυ«
Πως τον χοροκοιρΚει “““ "Γ
κοι οως κρινει τη
Ε Β κ ΡΒ  .. . Μλτἡτοσ
ιρτοσερὲτριτηνε του ο οτι τος  . 1;»   'ο _ ΜΜνΜΜ · · ·
κοιιιετοειιονοτιουΒηκε έ ,ό 7! Μ η ε η _ "κ ΜΜΜ; '¦ΜΜ°Μ στους μικρους