Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'μαΤνειωε·Ε|αεΜ·. 2 σελιὁεε με Πλαισιο Παρασκιινια
ΜΜΜ Μαν! Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ Σελ. 2 “σε
ε νι αιαααεαααααεε
αιιιμμαεε Με μια
; ` Γραφει ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΛΛΗΣ Σελ. ω
Τ Δευτέρας
Δευτερο 5 ΣεΠνεμΒρι0υ 2Οι6 / Φωλλο 2ι6 (404) / € ι.3ο
α ααα ιιεαιαιιιις ιιαιι επειιιε, ειναι εδώ. ι 
 Βενειαι ανιιια ΜΜΕ'|Μ ιιαι ιιεμιμενει .  Μ ι Ο
αμαν, Με ιιαιιιιες ιιαιι θα ναν... τα'ιιαιιν Μ ΦΜΑ γω
για να ιιανει ανια ιιαιι Εεαει, _    
 να εκιεαει ιις ανιιιιαῆες εαιιες  _ έ  
-  · . 7
Νέΐἑι
48η 16
ΤααιιεααςΒααιῆεια6νε
Ι22 ναναι με 5 ιαπωνια!.
πια ισα επαιξε
ιι «Βααιῆιααα» Με Εφες!
ΜΜΜ ν·ἐ Μ Ι Ι έ
Ιε ααν6αααμα με ια 6ιαιιμα-εννμααα στα χαφ ΙΣιμαες-ιιαιιαναανΙ και με ιιαιιιιες
ιιανιιααμιας ιιῆααιις ιιῆεαν αιιιν αμυνα, ιι αεκ μπαινει απο νεα ιιμωιαΒαιιμα.
ιαιιιιμαιαια. ιιανειαιμιι ιιαι αιιαιαααιαμενα για τον Με · ΣΗΜΜῖ|κ0 για να ιιειιιιιει
ιι ομαδα νεας αιαιιαιιε Με. να μην εειιααει α Τιμαιιμ ο" αεκ αιιμα'νει ΜΜΜ!
Τ  Η? 
Φ|^||(Η ΗΤΤΑ ΣΤ|Σ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ|ΕΣ
(86-79) ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΛ|Ο ΤΕΣΤ
Ο ΠΛ Π0|0Ν Λ0Γ0 ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΑΛΛΟ εινα
ΣΤ Η ΣΑ Ο Β Ε Ν Ι Λ 0|Λ'Κ0 κεκΑΕιΣΜεΝαΝ ΤΩΝ απο"