Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο 'νομο σοι ο ογκο
Τι προγμοτι·ο ουνομπ
με τους Νο επικτικους που των"
στο μοτι οι οικοσύποντοι
· _ η
| Η πορΜΜ τον
το Μο
ω“Μω πιω
οπο ύπνος προπωριοτΜς υπο··οοις που
πωπω." τον
οπννπιονο - νοι
'ΓΗΣ ΜΕΡΑ:
Δ/ντής: ο. Νικοῇοῖοης
Διευθυντής ΣνντοξεΝ ΣΙΦΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΞΕΠΤΞΜΒΡ|0Υ 20" Ο ΑΩ. 23:55
Μπέκ 'πως
ο Μυστικα το(
οπυμπιοκπτ Μα
τπτ ΜΜΜ γιο
τον οποιο πωπω με
το Μονττρο πονο
στον Νοντέστο
ο προ" οσα τπτ Ίντερ.
ΜΜΜ τονοσο
Οι έξ·προγμοτιπος
οποιτποεις τον
Αντ·μπογιορ
Γιοτί έποοον οπο τπν
ΜΜΜ τους οι στου”σου". οτον
έμοοον οπο τπν νονοταρινο πιοτσο το
Μοτο που ΦτουΝ ο Μινονος
'ιοτἰ
οοονοτέρπο·
το" ο τιον:
ο... τρνΟμοΜνκος
οπο Μ απο” νο Ποτε π αποτο οικον ούν” γιο τον οποιο
8088 Μ Η· Ιων" Αν" το· που έχει οτο “ρω τοπος οι... ο Πνσγοπέζος τπς
'Η Η!" ΜΒΜ Μ ΕΜ· Ο Μ· τον ο Μποντο θυμιζει ΜΜΜ" Η" το' "Μ'"“< '="“
οντως γιο το πιο οντογ·νιοτιπο προτο- Μπορω τον· στο με. ·οΜο·οινιι τιτονο |=ΐ;=ν τ= ¦
··ιιμο τον το··ντοιΒν χρονων; ο που νομο ῇ|μ@ν| . πα 'Ν ΜΜΜ Μοτο· Υ"
ποντορ·ι ο οπυΜν« το· που οι οπποι η .¦°".ω""“. "¦¦_ Μοτο ο κο· το απο τους
στον ΜΜΜ· που απο το Σάββατο “τα αν οο έχει κοινο ΜΡ “Μ “ΜΕΝ
· Με( Μ Η ΜΝ Μ°Μ€· οποπντνς στο" με τπν "ω ϊ" η 'ΝΠ'
που ο· Μουν νο· ουτι· τπν ποροινπ τον νων., ι·:':ώ=
Μ" :ΜΝ το κων
ε :ι ιΠππτι τ·ι·ο4
 ι·ιπ
Ϊ τοιῇννπιπκο
·Ξινοι κοτο το ννώνπ μου ο κύπρος σε
/ ο κοτ·ππππκ γιο τπν επβσσπ του .  7 › συμμετοχές πσ|·τπς
έ οπυμπιο·ον. ένος σοιοστιπος που έχει ' _ στον ιοτορΙο των Φον·
κοροτσ:ο το που ο πουν συΜα-  τ; “ΜΜΜ Χ' “οποίων_ Η ο Δ
4 ι τ ,
αν τομ ον 0ο "Μαι νο Με· 
“ων-ω. ~ε“-·Μ“ῳ=π ·°ι:·:;;ιι“:.Μ.“:ν:.ιΜι::“
ο 'Μ.=="ἑ=" ' "Ϊ 'Ἡἑ"Μ ¦°";"="= "¦ στον ρπνμπιοκοι Ήμουν ο, Νυν ο Το
πως τον τον πποισιωοι δω ο 'οσων. ΜΒΜ!" 'Η "' ”ω ““"Μ "° “ΜΒ “Η "Ν'
·έο πο· το οποντνμο στις προπονποοις
του οπνμπιοκον ο το οπ'τι μου πτον
ιι"'° γρήγοροι
ποικτος οι οποία μπορουν νο του τοπον τΜοοοτωπ· τι"
ονοονν τπν μποπο. το" μπν ο ΜΜΜ γιο τον ΜΒΜ·
. "Η" ω" 8" "ω στπν κατοπιν ο Μρποτονσο 2 τιπο
" Ι ° δ "   Ι ,Ι ·":'="=ἑ=='ἑ' ἙᾶἙ¦° α" 'ΜΜΜ κτ” γιο νο που στο σοοΜιο τοι απο·
7 7 _ _ , _ _> το" γιο νο πω το οπογτνμο στο ποπιο
οπυμπιο·ον. ·Ἡμονν τω μιοπον μος οποιο- προς. νο συμπο'νο το πονπμον ως Μπι ονομγιο νο μος ποοι το τα· οπως ο τα·
οτπ ΜΝ γιο Μονος. ο Μπυπροπονποπ. των". ο Μα'να· τοτε γινο- οπς ποπο2ογπου.
ντον έργο στο σ 'Μπιτ ο 'πα'Κορο'αοκπ- νοτ. ο Μινι".
Το Μονο τον :0οιοοιτον·ον γιο
τον οπνμπιονο τος νέος Χρονια
ιιΧΛ°¦ ¦Τ|| Η ΕΝΑΝ·
'τρομερός οτοπς τον πωπω: οτ
ΜΜυτπ τον στι· Σονποἱο ο ·Επιποο·
το πως στον τιποτα ο 'ο ο.τι μπορ·ις
νο ωτοοτο'ς ο οποσ μτογροοπ στπν
ΤουΜ2 αυτή” νι· οντα τον πονο ο
Δον μπορουσο νο οννΠντΜν στον
ΜΜΜ" νο· στο ποοοσΟοιρσ·
Μέσων" στο Μτοοοο οι ορυΜΜυσοι·
πο· ουν·τιςονν τον προ·τομοοιο τους ο των
οινοι κονοποιπμονος ο πρσπσνπτπς τον
ποοτοοππτον πο· τι πτοιμονοι οπο τους
Γιονγκ. Ηπιρτς κι των. που μπο'νουν οτπ
οιποσοοιο τπτ ομοοος ο οι Μονς του Μαρ
τοι ιι προετοιμοοιο που ΒΒπιοοοτοι ονοπο
πονο" οισιοοοτο τον κόουτς τον οπνμιιιοπου γιο
Μου ουνονιιο ετοινπνο τπς ομοσος οπο τον
οπτωριο. οποτε ορΜι τοι π νέο Ευρωπιγτο
στο· τινοι κο· οπο το Μα
οτπν επτα· ο το ποοΜ·πμο “ν
έτη ΜΜΜ αομο το· Μις ο"
Ξέρει ποττ ·ο τοιονοσσι ο Η οιονοῇο
το κκ. το ποντο ο ΗΜ
απογοινν ονγέπιο στο πιο” ο Κοι στο
οιπιπο με τον Μ·οΝιονο ποσο πμονν·
'ο τονοοορπ οπο” γιο το νέο ποιοι·
ι ο Αυτο το αν οι οκοοπμΒς μος επιτέῳ πονο των" ποἰτττςι κο· μοπιοτο
'¦. ΜΟΒ" Η 'τοκο- ογ·ποππ ""ω Μ” α "Η ¦ - πονους που μωρο' σοι πρέπτι ο προπο| τοπον τον ποπ·πικοΜον τον οσοι" ο το. Μ°'° Μ “Ψ ω “°“ Δ? ι . πως νο Μιμική σε ουτως»
ο Δεν “τα και π σΕοτοοπ στ ο ο Μπα το· Μ· °Μ"* αν | Η Ι
στον απο κοιπιοκο κο· ο ο·ονπς πωπω· τον Μπι· 'Μ Μ' 'Μ""° Π Φοργουορντ επιοτΜΝι _ ..ω στον έπα° °Μ!ω· Η ΜΜΜ' Ι Φ 'Μπακ ο'νοι που οιτιοοντικος νο· ποπν πονοι' νονονικο στις προπο- στι· :ΜΜΜ απο' το· πέτο το κι· ως ο Αν το απο ουτο ένος τόνος. 0ο Μουτ “τι νε.7ΐ · πως ως.” ΠΡΩΙΝΗ το Μο ΜΝ· τονοοοπ κονομτ· ο ποπυ ουνοτος. οτι γιο· παπ
.Β μοτο ο Αν τον Μου· τυκοιρἰκ. 0ο τοοιοΜτ|·
Γράφει ο ΓΜΝΝΗΣ οικον: (σ£ῆἱϋα 'Μ
πιο τον Ντ”.
γ ^ οτι σ'νοι ποπ
έτοπ·ος γω τπν ομννο
¦'||'ῖ'| · |¦ῖ¦Ρ|¦ "'|"°|"¦ ¦·¦ ΜΒΜ" ω" “ο
π Η στοπ” ο που ου° '° · · ι· Ι .
οτι ο Μοππς χω ”Ρ""" '22% "Μ”  =ο==ι”τ:°
Χοποιμοποἱπο· τοι ”ω" 'Η °°'°"°Μ· ροποοοι νο· το έννοτο
ορκτοος νεο- ¦"Μ°Μ'"° (3”- "' σου τον ο'νοι γρο·ωτ. ο· Μπας ρΜ!Μ€ σ" Η' “Μ' νομος τόνοι ·οι πο°¦¦¦¦¦" .απο Μου σο· ουτονποπι οι "Μ"ΜΜ μ
ΜΜΜ το· "ΜΡ 'Ν Από" ' Ψ τπν υποπ- ο τινα
Βωξ" οτοιμοι γιο 'Μ Μ°'" "Ι " Μ έτοιμος νο τον οπως
"ν ΜΜΜ" ”ο γκο· που” ο Ανοστοσο- η" ΜΝ."
ποντο·ππμοτος Η" “Ε “' “'°""
η .^"°"ώ ν" το ”¦'_
νο πρωτοθππμο. το"
οι ογτιποποἰ μος γιο
πρῶτο σορο ομοσπιοντοι ενωμένοι κο·
έχουν ΜΜς Μας ο
Κοι ο Πονοοπνο'νος.
Κο' ο "ΑΟΚ κο' ιι ΠΕΚ
ο πωπω οτι 0ο γινω
μπιν· μαπ
ο Μπος ποΜοππκ πορττοΕσ τους ·τορπτινο το"
κους. απο ο -γπροω πΜππμοτιο· το"... ο οι οσοοοπονι“ίς “ΜΜΜ στο Η' Νικος). απο οι γππτοούΧοι. σοφός πιο οροΞοτοι, “ο γύρισα· μ· τῶμοτο
των κοντο Ωω τοι ΜΜΜ οι· ΜΜΜ ο Απο “ο
οπου οι Μο ομως: 23' ΜΜΜ. 88' παοκ
πο “ΜΜΜ αστο `
το που· μου ο· πιο" έ -στο ντέρμπι ο το· πορ·
οτι Μι· τις ν·τογροΜς στο τοπος του κοπο' αν ·ἱμοι ' γιο τον τ
ο πιστεύω οτι τι·ός ο· το Ξονοιιορονμο·
” β) :τπ Μρυμπομππ το
`_ · ·Ν·ν τπτ π·οοομτνπς
ο ποροο·τυπς έγινον οι το"
τον Γιώργου πορπτρ€οπ ιεργοωοι οτπν ο·
τοσοι» κι τπς Μανος
Κοπι0οτιοον¦ πωπω :τις ον· Μ: πονο
ο ονντοοτπς του ΦΩΦΩ. ο "οποιος ΔΗΜΩΝΜΜΜ: οιομοντο- “€“Μ© · ΜΜΜ
“°“““ Μ “ Μ” .Μ:Μ::ι.
ο  “ο -  “ Με
κοπιωτιοου ωστοσο
τπς νυρπς. των”...
στι· · του
.Η πιο Μμπ ΜΜπ πιστού· οτι Μ του
σέναροορο ο οπουπιοτος Μ οκ ποπ ο
ο Μ” πος ΜΜΜ ω. ως “οι
·οΜι ΜΝ· γιο· στπν σορό" τον. 0ο οινοι Μι'
πωπω νο ΜΒ· ο” τοι νο κον·ι το Μ·
αν ποροΕονοοο που
ο πορντο έμοινο οντος πἱοτος γιο
το πρωινο" μοτς ο 'ισως οποιοι· Η
ο προπονπτπς οίν- κοινονογιος
πο· ο" γννρπτι προονπο νοι
προγμοτο ο τοπ· Μη απο·
π οπωοσπ τον Μπέντο. τοσο
“ΜΜΜ Μι το Μο του
στέπτι·ο ο Η Μαιο
σο απο"
ΦΩΤΟΣ". ο "ΜΜΜ
κοπιοοτ|οπς Μπορω
τπς πωπω. οι ντοκυοοι. ι· Μάρ· τικ πως
ποπινσ πο· π εναν"
κοπιοοτΙοου ΜΜΜ
977||08 85Ι|08 37
ως Μακ·
ι" . 4 γ ¦
Γράφει ο 05ΜΗΣ ¦'ΝΠΝ°Γ||°' (°Σῆἰῦα '5)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα