Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9 '77179πῶἩἙ3' Π"
  ΜΗ" Μρκ"Μ ΚΕΡΔΙΣΤΕΜ|ΠΛΕΣΠΡ0ΣΚΛΗΣΕ|Σ
 ο “ ' "ο ]ΜοΝοΜε3
ΜΜΜΜΜΜΜ ~ $ 
ΜΜΜΑΜΜΜΜ _, .
°Ηὁρόση ΜΜΜσποΜεΤσπκό6ωφημιΜή καΜοχεπΖΠωμετηδιάθεσηεισιΜρἰωΜωρκείσςΜςΠΛΕωο ΜΜΜτωνΧ0ρΜκΜΠυκέτωνπκΠΜθΜΜΣυμμσχίσς ' " ) 'Τ' Μ' ' " ·
“ ΣΕ ΠΕΑΑΤΗ ΕΥΤΥΧ|ΑΣ ΜΕΤΑ
ο Π Α Ν Α θ Η Ν Α Α κ ο Σ Α Ν Η κ Ε' Σ Τ ο ^ Α ο Τ ο γ ΤΟΝΕΡΧ0ΜΠΣΤΟΝΚΠΣΜ0Τ0ΥΤΡ|Τ0ΥΤΠΥΣΠΑ|Δ|ΠΥ
Μ Α Π  Η Ν Η ΚΑΤΑ|Τ|ΣΜΠΣ ΕΥΧΗ" ΣΤ!! ΖΕΥΓΑΡ'
Η·  ΜΣΠΗΜΡιογ2Μ-Μ ωγΜσΜω-Μκ Νοε 
ΜΝΗΜΗ"ΗΕΚΤΙΜΗΣΗΤ0Υ|ΑΤΡ'Κ0ΥΕΠ|ΤΕΑΕ|0Υ ·· ^_Μ“^κ0^¦“
ΠΑηΣεΝοχΛ“ΣειΣπογεΝΜΣΣΠοκΑπΜΜΜ" ΜΜΜ" _ 
ΑΝΕΒΑΣΜΕΝ0Σ Η ΑΡΤΕΝΤ|ΝΠΣ
οΑΔοκΜΛΣειΑΜΣΜΜΜ .γ *έ επωετ·κοΣ
ΝΑ ΜΜΜ ΜΜΜ - ΜΥ ΜΜΕ Στ" οΣΣΣΜοΜκ“
. Α | · ζ· Σ! .
Ε· ΕΕ Ϊ Τ 7 |' Σ
Μπι.- τ
Εκ “Με ΜΜΜ ΠΑ Μ Αρχ!! ζ Σ, _
ο Ν Λ Λ Ν - Μ ΣκοΜΡεΙΜ|Σε ΣΜΗΜΑ Απ ¦
|' ψ ΜΤΒ Τ" ΧΑΜΑΜ" ΝΝΑ ΤΜ ΦΩΝΗ ΝΗΜΑ” Μ ΑΜΕΑ' Μ" ΤΠ" ΒΑΝΑ ΤΗΣ Μ
ΜΡ"... ΕΜΠ"
Τ' Μ ΝΕ ΤΤ" "ΕΜΗ" ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Μ' Τ" "ΜΒ ΕΣΕ' Η' ο· "ΜΟΝΕΣ ΠΑ ΜΒΜ ΚΑΝΤΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ "ΕΜΣ ΗΜ" ΣΤΝ... ΧΕΝ Μ' Ο' ΠΜ. ΜΗΝΗΜΑ'. ΣΜΕΑ Η' ΗΜΜΥ Ο ω”
ΣΤ|Σ Α Το ΜΕΣΗΜΕΡ| “ ΜΙΤ» ΒΡΕΒΗΚΕ ΧΑ' Τ|Σ Τ!. ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡ0ΕΤ0|ΜΑΣ|ΑΣ ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣ|
¦ Τ ΗΠΜΦΠΝ'Α ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΝΑ0||ΝΑ|Κ0  Ϊ Ύ 3. ΚΑΤ ΚΑΝΕ' ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΣ" ΤΠΥ ΒΑΣ|Κ0Υ ΣΤΑΑ|0Υ ΧΑ' [ΤΣΑ ΑΥΤ0
Ε"ΡΕΠΕ0Μ8 ΑΑ' «ΠΑΜΕ ΣΤ0|ΧΗΝΑ» έ ι ς ΒΑ "Ρ0ΣΦΕΡΕ| ΣΤΗΝ Τ'0ΡΕ|Α ΤΗΣ ΠΜΑΔΑΣ
ΜΜΤΡἩΣ||... 'ΜΗΠΩΣ
 .- Σ · Ν οτ·ΑΝΝκΣκογΒοπογΛοΣ
ΠΜ _ κΜΜΡΑωεωΜΣΛΣτΜ
. __ κΜεκε|ΝΑπογμΜΖογΝΣωΜΜΜ '
Ἡ · ΤΜΠΑΝΑΒΗΝΑ|Κ0Υ8υΡΕΠΕ0008Μ
_ ΕΞΗΤΕἱΤ|ΑΤ|0ΛΡΤΥΡΗΣΠΕΔ0ΥΑΑΚΗΣ
,_ “Σ ΔΑΝγεΗκΝκΜγπΡΗωΣΗ
 __ 5· ;. Δ τΗΣκΑΡ|ΣΡΑΣΙογ
ΑΜ·ΣΗ.ΗιωΙΠΙ=ΜΗ: ΜΗ!!! Η!!! Σ' Η |.<.'.ΗΠ ~”'"·=
;ΤΤ ι: ΗΗΕ Τ 5 'Ι “30” πε Σ Σ η»
τι·ΜΜΜΜωΜωΜΜωΜωΜΜΜ
ΜΜωΜΜΜωοκωΜΜΜΜ Τ
Ά · '-· ' 
ΕΜ ΜΕΓΑΛΞΞ :ΎΧΑΡ¦ΣἩΞ Σωστε ΠΣΔ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ Πειτε Πωσ ΔΗΜΗΤΡΗ Δ·ΑΜΑΝΠΔ“ Με Η ΒΑ ΣΑ ΔΗΜοΣΤΣγΣΣε Με το οΝοΜΑτεΠΩΜΜο ΣΑΣ
 ΣΝΑ ΜΜΟ ΣΤΙΒΕΝ ΓΕΜΑΤΟ ΣΜΣ Μι ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Με 30. Το ΣΑΒΒΜο 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα