Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ω Μ ;ω_ΜΜιΜ£ΜΜοωΕω
τ δ'δ ° Λ'   ·
886.:ε8=2τ“9 › Με νε δηι·0σ·οΥο“Φος
"έ°""'" ΑτοΡΑΖοΝτΛ πω' "Ρωτ"θλ"τῆ!
 7, _ ΣΤΟΝ "|(ΥΡ|Ο ΠΡΟΕΔΡ0“
ι - · Δ Ι
_τῳ·ω_ωω¦ Δα:: 1; 
ωοωωωωω¦ στο νεο 7
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εΥΡΩ 130 ολΠ|'Π|Π'(Ο
Δ. ΒΕΡΒΕΛΕΣ
Δύο σούπερ
σελίδες με
σχόλια και
αναλύσεις
30-31
ΔΡ. ΦΥΛ. 852
Όλα για την αξισιισίι|ση τσι· '(αρντύσσ!!! Το · 8111136,
ο:υ1,:ηρω
'55ο ΜΠΕ: πω
Το άθροιοροὁτων ασίστ ιιοο` Με ω" 6
προσφέρουν κάθε χρόνο οι ο" ·
«εροθρόλεοκοι» κοι... προοριΖετοι Να βάλε· ων Ομιλο
για τον Πορονοοονό «εκτελεοτή»! °ε θέ°" ΜΝ
" “ωΜ.
ΑΠΡΕ·Σ 
Νο ετοιμάσει το
Ρ ι .ο 5 σκ· αΜσε κ"
του"ιοΜ Με ΜΗ·
Συρε:Ό τι ν(ΙΦοράς~ ° ο' Μι. με τους
σΟύ'|£ρ ε"'λ0γέςῦ 0Μ|λ|βόνεβ|τς, Μἄἄἔ&ω ΣτΠ... Υά"Μ
καθοδηγητής ε ντός
. . . .  εως να··“εΜτ“ “οι τον Ρορπέρτο
Ἀ ¦ ω
  τ ΐ|ΖΞἶ7:άσο ==Η$Υἔἔ=Μ· Ο |((ιΠι'Υο κατόρθωσε
. - 0 ο καθοριστικός ρόλος ¦ .
' Ε Γ ο. , Ρ
Με ΤΗ ΠΛΗΡεΣΕΗ ΜΕΣΔΙΔ ΓΡΛΜΜ ΗΣ ¦ἑἐἐΞ:ΞΙΜΞἔ8;ΜΜ των Μάριν.Φοριουνη '- ν" ΜΜΜ τον ΜΜΜ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ιΣτοΡΙΛΣ ΤΟΥ ΞΥΠΝΑ ο ΘΡΥΛΟΣ “ · ·· “ω “ΜΜΟ και 'Γούρι. ΜΗ.. Π Ί μπι ωραιο εινὡμνηοη.
< ἑ Ά'(0Μ“ΪΕΝΛ ΔΩΡΟ-ΜΜΜ' ΗΜο`ΤοΝ·7π“ _ ΐ,:ῖ: 
 · "Ενα "πε-Φοχ° Αυτή Ι  Έ! Δ 
_ μ ||'_! Ι _ ' η ϊ -> ὁ! 'Λ “Δ ἐψ ρε τον δαΦι|σστεψσνωρένσ!!! ν  < · “ : 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα