Πρωτοσέλιδο Star press:







Recognized text:
. ' ' ΡΩ.ἩΒ;: 5186' Β·
Ἡ μ π
Η" ΜΜΜ' Ἡ· _  Δ
| Β έ
' '| | ' 'ω' Ύ'
ι ' ' 2
Διπλό σο_κ_για πασίγΥω°Τ° εΠΙΧειρΠμ°
“Με ΣΤΗ ΒΡετΑΝ·Α
~ |"°"'""""'°'
με ΜΜΜ
Ξ? σε1131Πν“ ι;
` ΜΜΜΒψ3
  ων ΜΜΜ
 ἑ1]·;Μ;ωυ
· , ¦ . . . .
· Ηκ0ΠελοΠουτυφλωθηκεοΠοταΠοτο-μΠομΠε8οῖηΖοκυνθο
δρ Ξ    “   7 -Δ ,. έ· Β" ΙΙσκπΒων διωξεις για
  αποπειρα πνΒρωποκΙονΜς;
σελ.”