Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μακ· Ο
ΜΟΒ-'ΠΩ
(ΙΟΝ-Ιω
Μ λ Μ
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Αίθριος καιρός μέ παροδικές νε
στα ήπειρωτικα.Ἀνεμοι βόρειοι, βορειο- ρ
δυτικοί έως 6 μπώφόρ. Μικρή ανοδος θερμοκρασίας. Στήν Ἀθή να έως 3Ζβ.
φώσεις καί πιθανότητα τοπικών όμβρων ΙΡ”
Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016
Ζαχαρίου του προφήτου,
πατρός 'ιωαννου του Προδρόμου
Σελήνη 5 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.59' - Δόσις 7.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40542 ι Τιμή ι,5ο ε
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@εετἱεηεννε.στ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Ό χορό;
τών ἑπατομμυρίων
Μ τΜΜ
ΜΜπρ“
ΜΒΜ Μ
“ΜΜΒΜἡΜ
ἔή ΜΜΜ
ειΜΜ“ωωΜπΜ
ΜΜΜῆωΜ·Μ
ΜήΜώΜΜΜ
ωΜΜ“ηα
Μ Ύ" *Με
ΜΜ ΜώΜ“Μ
με ΜωΜω·
Τό προσφυγικό
«διχοτομεί» τήν ΕΕ
Τό μήνυμα τών δηλώσεων τοῦ Γερμανού ὑπ. ῦΕσωτερικών
ΚΟΙΝΟ τόπο αποτελεί ή παραδοχή ότι τό ζήτημα τής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλα καί τό
αξίωμα τού αντιπληθωριστικοῦ
εύρώ, έχει φέρει σέ κίνδυνο διαλύσεως τήν Εύρωζώνη.“Η, τουλαχιστον, αν παρακολουθήσουμε τα σεναρια τοῦ ἰσχυρού ανδρός
τοῦ'Υπουργείου Οἰκονομικών τής
Γερμανίας, Β. Σώυμπλε, τού ένδεχομένου μετεξελίξεως τής Εὐρωπαίκής 'Ενώσεως σέ μια συλλογικότητα «έπαλλήλών κύκλων» ώς
πρός τήν αποδοχή καί τήν χρήση
τού εύρώ. ῦΕλαχιστες όμως ή μέρες
πρό τής συγκλήσεως τής πολυσήμαντης Συνόδου τών Χωρών τού
Εὐρωπαϊκοῦ Νότου στήν Αθήνα,
σέ μια προσπαθεια «αντεγκλήσεως» στό «σκλη ρό εύρώ» καί τα παρελκόμενα αξιώματα τού Εὐρωπαϊκοῦ Βορρα, προκύπτει μέγα ζήτημα
σέ μια αλλη κατεύθυνση.
Αύτό προκύπτει μέσα από τήν
«στρατια τών αμαχών» έξ Ἀνατολών. Πρόσφυγες καί οἱκονο
μικοί μεταναστες κυρίως από τήν
Ασία, καί, σέ δεύτερο έπίπεδο, μέχρι στιγμής, από τήνἈφρική, έποικούν τήν Εύρώπη. Μέ τήν παρουσία τους «καλύπτουν» τήν τζιχαντ
καί πλήττουν τήν κοινωνική, πολιτιστική καί θρησκευτική συνοχή
τής ήπείρου. °Επίση ς, δημιουργούν
διαφόρων τύπων έπιπλοκές στό πολιτικό καί πολιτειακό έπίπεδο διακυβερνήσεώς κυρίαρχων χωρών
τής ΕΕ όπως ή Γερμανία, ή Γαλλία καί οἱ έπωνομαζόμενες Κατω Χώρες. Σέ μια πρώτη, παραλογη, αντίδραση απέναντι σέ αὐτή τή
«λαίλαπα», ή Αύστρία, ώς έπί κεφαλής τών χωρών τοῦ Βίζεγκραντ
καί τών Δυτ. Βαλκανίων, κήρυξε
τήν «φραγή» έθνικών συνόρων.
Τα τελευταία Ζ4ωρα, όμως,
προέκυψε κατι έξόχως σοβαρό
στήν όλη αὐτή διεργασία. ¦Ο Γερμανός ύπουργός °Εσωτερικών, κ.
Ντέ Μεζιέρ, σέ συνέντευξή του
στήν έφη μερίδα «Με ΨεΙι», κή ρυξε τό τέλος τοῦ προσφυγικού προ
βλήματος στήν Εύρώπη σέ βαρος
τής<Ελλαδος. ῦΕπικαλούμενος τήν
παρώχημένη συνθήκη «Δουβλίνο
ΙΙ», μίλησε περί έπαναπροωθήσεως προσφύγων από τήν Γερμανία
καί τήν Κεντρική Εύρώπη πρός
τήν Έλλαδα, πού τυγχανει χώρα
πρώτης ύποδοχής. Μαλιστα, προχώρησε σέ έναν διαχωρισμό, συμφώνως πρός τόν ὁποῖο, έαν οἱ πρόσφυγες μείνουν στήν Έλλαδα,
δέν θα «φραξει» τα σύνορα της ή
Ούγγαρία. Ταυτοχρόνως, μέ ύφος
μαλλον πλή ρως αποστασιοποιη μένο από τήν βιαιότητα τού προβλήματος, ὁ έπί κεφαλής τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, κ. Τούσκ, αρχισε
να μιλα για τα ὅρια τού ζητήματος
τών προσφύγων, μέ δεδομένο ότι ή
Εύρώπη δέν θα δεχθεί αλλους.
Εἶναι έμφανές ότι ή“Ενωσις
κινδυνεύει πλέον να διαλυθεί,
αφού διχοτομηθεί σέ Βορρα καί
Νότο από τό προσφυγικό καί όχι
τό «σκληρό εύρώ».
(Λεπτομέρειες σελ. 5)
"Εντονες δ ιεργασίες
στήν Κεντροαρ ιστερα
Ἀτελεσφορη συνεργασία ΠΑΣΟΚ με Ποταμι
ΑΠΟ τα αξιοπερίεργα τής πολιτικής σκηνής είναι τό γεγονός
ότι όλα τα κόμματα έκ δεξιών καί
έξ αριστερών έπιδιώκουν να καταλαβουν τόν κεντρώο χώρο, χωρίς όμως να υπαρχει αὐτό καθ, ἑαυτό κόμμα τοῦ Κέντρου.'|Εχει στήν
οὐσία παύσει να υπαρχει από τα
τέλη τής δεκαετίας τού 570, όταν
ή «διεύρυνσις» τού Κωνσταντίνου
Καραμανλή ένσωματώσε τα πλέον αξιόλογα στελέχη τής ΕΔΗΚ
(Ένωσις Δημοκρατικού Κέντρου),
αφήνοντας ὅμως τήν μεγάλη μάζα
τών «κεντρώων» ψηφοφόρων να
διαρρεύσει πρός τό ΠΑΣΟΚ.
'Έκτοτε, καί μέχρι πρίν από λί
αύτού τοῦ νέου «κέντρου» πού
αύτοπροσδιορίζετο ώς Κεντροαριστερα ήταν ή νομή τής ἐξουσίας. Από τότε ὅμως πού ή οίκονομική κρίσις έξανέμισε τα αφέλη πού καποτε έδινε ή έξασφαλισις τής κυβερνήσεως, μια μεγαλη
μαζα αὐτοῦ στό ὁποίο εἶχαν έξελιχθεί οἱ «κεντρώοι» ψηφοφόροι διέρρευσαν πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ.
“Οσο καί αν προσπαθούν σή μερα τό ΠΑΣΟΚ καί τό Ποταμι να
δημιουργήσουν τόν τρίτο πόλο
καί να έπανασυσπειρώσουν ψηφοφόρους από τόν ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετώπίζουν τό έγγενές πρόβλημα ότι δέν έχουν να τούς προσφέ
στήν ἐξουσία. Τα κεντρώα κόμματα ανα τόν κόσμο είναι οἱ εύκολοι
κυβερνητικοί έταίροι, καθώς, έκ
τής φύσεώς τους, μπορούν να συνεργασθούν μέ όλους. Καί τούτο
δημιουργεί στούς ψηφοφόρους
τους έναν ἰδιότυπο έθισμό στόν
κυβερνητισμό, τήν έκμεταλλευση
τού ὁποίου ανήγαγε σέ έπιστήμη
τό ΠΑΣΟΚ τών περασμένων δεκαετιών.
Καί ένώ σταθερα τήν Κεντροδεξια κατέλαβε ή ΝΔ, ζούμε τίς
ή μέρες αύτές τήν ἰδιαίτε ρη ένταση
τών διεργασιών στίς ὁποίες πρωταγωνιστούν τό ΠΑΣΟΚ καί τό Ποταμι - πού ὅμως ούδεμία απήχηση
Ζ γα χρόνια, συνεκτικός παραγων ρουν έναὅραματαχείας έπανόδου έχει σέ ώφελιμιστέςψηφοφόρους.
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
Μ ε ετ 2
μΜ,Μ Οι αλλες πιττες
Υπεγρσφη με τις τροπεζες ή συμφωνία τών
όρωντοο σχεδίουεευγι- -υΜκω4ηω μΟΜΜ -κΜηωψ -ω·ΜΜ“
ανσεωςτοῦ Μαρινόπου- πωΜωΜ·ῳ ΜΜΜ Μ ΜΜΜ ΜΜἀΜΜ
λου απότόνΣκλσβενίτη- ΜαΜΜ λαπτοπ-ΜΜΜ” ΜΜΜ“ΜΜ ωΜωω”
__ ΝΜ·ΜΜ Μ ΜΝΜΜἡΜ Μ-ωΜΜΜυ
ΜΜ- -ΜΜΜΜ“ -ΜκωΜΜ ω Μ Μ”
ἡ“ο -ΜκΜἡΜ ἶ%Μἔἡ% -ω με η. ω ΑΜ
Πυρετώδεις προετοι- _ _ "Μ Μ” “Μ“Μ“Β
μασίες σε Κυβέρνηση ΤΜω~ΜΜ  ηΜ·ΜΜ“
καί Αντιπολίτευση για Η Μ~* _ “ω ΜΒΑ
ἶό ἐΥκ°ίνω Τῆς ΔΕΘ ἶό ·ΜΜ ωω·ω ω Μη Μα “η
ερχόμενο Σσββστοκυ- ΜήὴΜ”ω -Μη-ωΜ”ω ω _ ·Μ·ΜΜα
ρισκο. Μ· ἡΜ““ ΜΜ“Μ-Μ ΜΜΝἩΜωω 
ΜῆΜ -Ν“ΗΜή“ " -Μὴ-Μ ·“ω“·η
, _ ·ψιτωωΜω ·Ἑἡ“ΜΜΜ ηωΜΌ Προεδρος Μσ'δωρο ΜΜΜ"Μω$ ὴΜΜΜ ώΡΜ-ΜΜ; Μ'ΜΜΜἩ
δ θ δ - _
ωραιότατα; · “ΜΜΜ Με ,_-,ω¦ΜΜ ω ΜΜ.Μα ω-Μωωω
πλῆθος σε πόλοι ποτέ ω Μ” Μ Ο" -ΜΜωΜψω
ΜΜΜ” Τ°°βίσΤῶν· ·ΜῆΜψ“ -ΜΟ”ΛΜ ”Μ Μ τοϋ
Μ· ΜΜΜΜΜὴ μϋΜΜῆῳ ΜΌΜὡύψ· “ΜὴΜωΜ
·-__ἶ~ ΜΜΜἩ“Μ Μ Μ ωωωῳ“ω
ΜΜΜ -ω·ωΜωωπ -ΜΜΜα·ω“ “Μ“Μ"“
 ·Μή“ἰΜω- ω“ΜΟΜ ή· ΜΜΜ
Η Η· ιι ιιι··ι
*Η φετινή σύνοδος
τών (920
Γραφει ὁ Δρ Πῶργσς Τζσγόπουλος* έ
ΑΠΟ τό 2008 καί μετα, οί σύνοδοι τών 020 αποτελουν χρήσιμη πλατφόρμα για τούς ήγέτες
τών ίσχυρότερων οίκονομιών του κόσμου να
συζητουν τα προβλήματα της παγκόσμιας οίκονομίας. 'Η φετινή συγκυρία είναι ίδιαζουσα, καί
ίσως μοιαζει μέ αὐτή της πρώτης συνόδου, πρίν
από όκτώ χρόνια στήν Ουασιγκτων, όταν ξεσπουσε ή χρηματοπιστωτική κρίση. Καί μόνο το
γεγονός πώς ή μία κινεζική πόλη, ή Χανκτζόου,
έχει αναλαβει τή διοργανωση της ]]ης συναντησης τών χωρών 020 είναι αξιοσημείωτο: όχι
μόνο έπειδή για πρώτη φορα τό Πεκίνο αναλαμβανει τήν δραση αὐτή, αλλα καί γιατί ή περίοδος είναι κομβική για τή σταθεροποίηση τής διεθνους οίκονομίας.
Ἀπό τα μέσα του 20]5 καί μετα, ή σχετική
μείωση του ρυθμου αναπτυξης τής Κίνας, από
διψήφια ποσοστό σέ νούμερα πού κυμαίνονται
από 8% ώς 7%, έχει προκαλέσει κραδασμούς
στό έσωτερικό τής χώρας αλλα καί στίς παγκόσμιες χρηματαγορές. Πρακτικό, ή κινεζική κυβέρνηση έπιδιώκει να αλλαξει τό μοντέλο αναπτυξής της ώστε να μή στηρίζεται τόσο στίς
έξαγωγές, καί αρα στήν αγοραστική δύναμη τρίτων κρατών, όσο στήν έσωτερική καταναλωση
καί τίς έπενδόσεις. Πρόκειταιγια μία έπίπονη διαδικασία, πού, όμως, είναι στοχευμένη καί περιλαμβανεται στό ]8ο πενταετές πρόγραμμα πού
έχει καταρτίσει.
Μέσα στό πλαίσιο αὐτό, ή ατζέντα τής φετινής συνόδου τών χωρών 020 δίνει έμφαση
Σ υνέχεισ στήν σελ. 8
"Ενας σέφ παρασκεύασε τήν μεγαλύτερη στόν
κόσμο χωριάτικη σαλάτα, τήν οποία παρουσίασε ως «ΟΓεεσε ότι ε
σαιτ»! Ζύγιζε 20 τόνους
καί 100 κιλά, καί έσπασε τό Ρεκόρ Γκίννες. Φυσικά, στό τέλος τήν απήλαυσαν όλοι.
ο Άρχισε καί ή 620 στήν
Κίνα, αλλά πως αρχισε...
Γιά νά μπορέσει νά φιλοξενήσει ή πόλις Χανκτζού
τούς Με; των 20 ίσχυροτέρων οίκονομιῶν τού
πλανήτη έπρεπε νά καθαρισθεί ὁ αέρας καί νά
έξαφανισθούν μύγες, κατσαρίδες καί ποντίκια τα
οποία κυκλοφορούν 
αφθονία! Ἡ κυβέρνησις
έκανε ό,τι μπορούσε, καί
στό τέλος εἶπε καί στούς
κατοίκους νά ψεκάσουν
καί νά φύγουν γιά διακοπες γιά νά μειωθεί ή ατμοσφαιρική ρύπανσις..
· Τελικώς ὁ αριθμός
«Η» απεδείχθη «γρουσούζικος» καί γιά τούς
Κινέζους! Μόλις Η ήμέ
ρες μετά τα έγκαίνια τής
μεγαλύτερης καί ύψηλότερης γυάλινης γέφυρας στόν κόσμο, οί Ἀρχές
τήν έκλεισαν, ἐπειδή εἶχε
ανάγκη από «έπείγουσες» έργασίες συντηρήσεως. Ἐξομολογήθηκαν
ότι δέν ανέμεναν τόσο μεγάλο αριθμό ἐπισκεπτῶν
ἀπό τήν πρώτη ήμερα.
αλλά έσπευσαν νά προσθέσουν ότι δέν ύπήρξαν
Μήματα καί ή γέφυρα
δέν ράγισε ούτε έσπασε.
Εύτυχῶς!
ο Ένα μοναδικό θέαμα ανέμενε Ρώσους καί
· Τί κακό είναι κι αύτό
μέ τα τατουάζ. ”Εχει έξε
λιχθεί σέ μανία μεταξύ
των νέων στήν Εύρωπη
καί στίς ΗΠΑ. Σχεδόν τό
30% των νέων ήλικίας 16
έως 34 ἐτῶν στήν Εὐρωπη έχει κάποιο τατουάζ
Μ στίς ΗΠΑ τό 40%.
Στήν Εύρωπάική "Ενωση
τό ποσοστό των ανθρωπων μέ τατουάζ έχει
αύξηθείαπό 5% τό 2003
σέ Ι2% τό 20Ι6 (πάνω
από ένας στούς δέκα), δηλαδή περίπου 60 έκατομμύρια. Στήν έρευνα τού
Κοινού Κέντρου Ἐρευνῶν
τα ΕΕ εκφράζονται ἀντισυχίες γιά τίς πιθανές έπιπτώσεις στήν ύγεία.
ο "Οποιος ψάχνει γιά
δουλειά καί θέλει νά πάει στήν Φινλανδία, έκανε τήν τύχη του! Τό ξενοδοχείο «Ατσασ 811010
στό Ροβανιέμι ζητεί έναν
ύπάλληλο ὁ ὁποῖος δέν
θά έχει αλλη δουλειά νά
κάνει από τό νά κοιτάζει τόν ούρανό, νά βλέπει πότε βγαίνει τό Βόρειο Σέλας καί νά είδοποιεί τούς θαμώνες νά
βγούν νά τό απολαύσουν! Τά προσόντα πού
ζητούνται είναι νά γνωρίζει αγγλικά καί λίγα
τουρίστες στήν Κόκκι- πράγματα γιά τό Βόρειο
νη Πλατεία τής Μόσχας. Σέλας. Τρέξτε!
| | 9|
Διαβαστε τα αρθρα
«Περιδίνηση απαξίωσης»
Γεώργιος Α. Γράτσος (σελ. Ζ)
<ἐΑλλη τουρκοκρατία...»
Ἀθαν. Χ. Παπανδρόπουλος (σελ. 3)