Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι 6 παρεμβάσεις για τα ειδικά μισθολόγια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ν ι Η'"'|| Η' | 'Η'"""'|' "'||
Ανακαλὑψ- Οτελικος «Ζούμε μια _
τε τα Κύθη- . λογαρια- νέα ει·ιοχη ι· ~· Χ/ ¦
ρα, τον το σμος για τις στην τν» 'ι Ϊ
ηο γέννη- εηικουρικες δηλώνει α χ
σης της ` συνταξεις η Ελενη ς@Νοε 
θεος ΑΦρο- μετα τον Τσολακη ο η `
δίτης Που Ξ εηανυηο- και μιλα Ω ζ Ι; 'ε
λατρεύουν ο . λογισμό με γιο την 
οι ρομα- ἑ%μωΜ : βαση τα εκιιομηη θα
ντικοί νέα ηλαφὁν έ «Ηερργ Βαν» Μ·
ΣΤΗΝ Τελικι-ι ΕΥθΕ|Α ΠΑ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
οι 6 παρεμβάσει5
για τα ειδικά μισθολόγια
Ποιοι απειλούνται με μείωση 3% - 5% στι8 καθαρέ8 αποδοΧέ8 τοσα
ΣΜωνεὐονται σε 8 τα 20 ειδικα μισθολόγιο. Διατηρείται π προσωπική
διαφορα και θεσπίζεται η καταβολή υψηλών επιδομάτων για με θέσει8 ευθύνη8
ΣΤΗΗΜ|ΣΤ|ΗΗ
Τ ΝΤΟΥΣ ΗΗΣ|ΗΤΕ κι
Η· ι
ΠΗΕ0Σ ΜΗΤΡΠΗ0Η|ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΜΜΕ' ΣΤΗ 'ΕθΗ0Σ'
Ύ 4 Η Το νΑ5τε“τογ“. ΜΜΜ ο. “Α“Ε“|ἐΜω“ 
' η · ιι:ιιειιιΣιιιιιειιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιιΕωειε2ιιπιτ.
'Η|ΗΒΗ
ΤΠ ΒΑΡΗΣ
ΤΗΣ
|ΣΤΗΡ|ΗΣ'
»εε-87 
Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΝ 'Τ ΤΜ ΗΗΤΗΥ'
ΣΤΗ ΣΤΗΠΛ!! ΤΗΣ ΗΗΗΗΗΣ Με
Ξ  ιιιιοιιιιιι
 ·ιιΕιι·
ι ~ ~ιιοιιιιΣιιΕιιιιιι
 ΕιιιιιιιΖΕι ιι Εοιιιι
 »24-25
ΤΟ ΔΤΑΖΥΓ|Ο
ΤΗΣ ΧΡΟΝ|ΑΣ
Η ΕΗΗ|ΗΗΣΗ
ΤΗΣ
“ ιοιΝιΣ
“ΝιΣι
))ΒΠ·Ξ`|
ΠΑΡΕΛΑΣΗ νικ
ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ