Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Ποιος θα πάει με ποιον
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ΜΒ
“Ο ό' Ι ΟΙ "
ι_··||'Η
ΤΨίὴ-ῆ
τι.. Οι; κι
Μαύρο ρόδο αΠό ταν Ελενη ΚαΠλόνιι
Το κουπόνι ειναι 
Τα Μγ ΠιατΙςοτ, Η 100% ελλι1νικό αλυσιδα σουΠερ μ' “
το Πρώτο Θεμα εγκαινιαΖουν μια α1ιοκλειστικό
και σα8 Προσφερουν δωροεΠιταγό 5€ για αγορε8 γ _
ΜΥ Μπα '7 Ο
ει=οΠογΛοΣ ¦ε
ΒλὲΠει8
Ποδόσφαιρο
και ταινἱε8 Χωρἱ8
Χρεωοιι στα
καναλια
μόνο Ι
μόνο
ΔΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΜΠΑΛΑ
Β' γυρω, ακόμα Πιο τοαΙἰτγ!
τού/Μ
ΟΑ ΠΑΕΙ εε
ΜΕ ΠΟΙΟΝ
· ΣΕΛ. 4-19
ΚαναλόρΧεε και ρι8 αδεια
και αδειοόΧοι και ρι8 καναλι
Τ| ΑΛΗΟ|ΝΑ ΕΓ|ΝΕ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒ| ΜΕ Τ|Σ ΤΡΕΛΕΣ Τ|ΜΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ
στιιν κυβερνΠσΠ για το υψιιλό
τἱμιιμα, σοβαρα ερωτήματα
και ΠροβλΠματισμοἱ
για τιε τελικε8 εΠιΠτὡσει8
ΓΡΑΦ||(ΕΣ ΑΛΛΑ Α|'|ΑΝθΡΩ|'|ΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ο αστυνομικό8 για ταν αφυΠνιοιι
και τι τουαλετα-μΠουκαλόκι
*ΔΗΜ
ΜΜΜ ΕΜΠ-“Μ'ΜτυΜ Μ*"""
"Νικ" Μ--“*
ω--“ΗΜ... ω-ω-ΜΜΜ Μ"-Ή
*Π π"
ΜΜΜ Η" Μ"
Α|'|ΟΓΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
|'|ΩΣ ΕΞΕΛ|ΧΟ|·||(Ε
ΤΑ ΑΓΡΙΑ
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ
Ο διαγωνισμό8 σε νουμερα - Το αΠὶστευτο Παρασκὴνιο και το Χρονικό
βὴμα Πρόε βόμα, ΧρΙιμα Πρόε ΧρΓ1μα
ΑΡΘΡΟ ΜΕΝΑ ΡΗΒ · ΣΕΛ. 58-59
ΣΤΑ κΑΝΑ^|^ "ι" “κ^Ε|"ογΝ» ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΣ ΕΦΤΑ|ΓΑΝ Ο Α|.ΡΗΑ ΚΑ| "Ο 5'|'ΑΗ;
· ρ
ἩαελλυνυΜαυΝεε
του Βρετανού
. ΙΙρὲΟβΠ·ΣΕΛ.32
Ιωάννα Στόπου-Αγγελοποὺλου
δρόμο
«Εφυγε» ενα
σεμνό, υΠεροΧο
κοριτσι. Τραγωδἱα
για ταν οικογενεια
ΑγγελόΠουλου
· ΣΕΛ. 44-45
Αρτὲμπ8 Σὡρρω
ι  Π'
Ο όφραγκοε
κροἱσοε Που θα
Πλαρὡσει · ΣΕΛ. 34-37
τον Εφορἱα μα8
  με ι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗΜωηΜ