Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκδοτο5: Κωνσταντινοε Ματσε
4ΣειττεμΒριου 2οι6 ι Αρ.Φυῆῆου978 ι Τιμή Τ ευρώ
ΙδιοκτΠοια: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Ο' ΧΑΜΕΝΟ' ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΔ' Ο' ΚΡ|Σ|ΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝ|ΕΣ
ΑΝΑΛΥΤ||(ΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
για τοσο εν αναμανιι αιινταξιοιιχαιιε
ο Τι θα γινει με σε εκκρεμεἱ5 αιαισει5 αυνταξιοδδατση5 ο Ποιε5 ιταροχὲ5 κουρευονται
ο Από ιιδτεισΧυειονεοε τροποε τιιιοῆογισμου ο Μαχαιριστι5 ειτικουρικε8
ΜΜΜ
.ΜΜΜ Μ' Μ!
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Απο το προγραμμα...
στο κουδουρι
θεασαῆονικιι5
ψίχουῆα στου5 αδυναμου8 μοιραΖει
ο τιρωθυιιουργδε αιιδ τα ΔΕΘ
και
ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ
Το τριαακο που
οδηγειστιιν ανεργια
χιῆιαδε5 εργαΖομενου5
Αμειῆικτα ερωτῇματα ορο
το διαδικασία και το αιιοτεῆεσμα
οικοΝοΜιΑ
Μειώστε τον ΕΝΦ|Α
Πώ5 να διορθώσετε τα ῆαθα
σου κοστιΖουν ακριΒα
Μ. ι ι
ΓΕΡΜΑΝ|Α
Πτώση για το Μερκεῆ,
σώσω για
τιινακροδεεια
«Στην Παρα» ο ανεκτικιι ιιοῆιτικρ
ττι5 Γερμανιδα5 καγκεῆαριου
για του5 τιρσσφυγε5
Σερ. ι2
θΛ|ψ-Η·ΚΑ| ΔΥΝΗ
Έφυγε ενα5 σιτουδαιοε”Εῆῆιινα5
ναε στιουδαιοε ανθρωτισε και ειτιχειριιματιαε. σου αγατιουσε την ιταΕ τριδσ του και τον οικογενεια του Περισσοτερο ατιο καθε τι. με τεραστιε5 ειτιτυχιε5 στο χωρο των ετιιχειροσεων, ο Κωστα5 Μιττσι15, εφυγε
οσο το Ζωα Πριν αιτο μια εβδομαδα. Η ειδηση του θανατου του σκοριτισε τη
Θῆιιμιι στου5 χιῆιαδε5 φιῆου5 και συνεργατε5 του. Γιατι στον ενα5 ανθρωιτοε σου ιτξερε να εμτινεει. Για εμαε, του5 εργαΖομενου5 στον εφημεριδα
Βραδυνιτ. τικ οτιοισε υιτιτρξε εκδοτιι5 ετιι σειρα τιοῆῆων ετων. η αΠωῆεια
ειναι μεγσῆιι. Και τουτο διοτι ο Κ. Μιιτσιτ5 δεν Ηταν μονο εργοδοτιτ5 μα5...
Ηταν δευτεροε Πατερσε μσ5! Τα θερμα μσ5 συῆῆυτιιττιτρισ στο συΖυγο του
ΤΖενιτ. στα Παιδια του Σταυρο και Χριστινα. Και σε οῆου5 εκεινου5 μου τον
γνωρισαν και τον αγαΠιτσαν για την ΠροσωΠικοτιττσ του. το Πθο5 του και το
δυναμισμοτου!
Σεῆ.6-8
Μ.ΤΟ
ΑΡΟΡΟ ΤΗΣ «ΟΙΚ»
“Φουκαραδε5
και ρωταω»
Γραφειο
Γ|ΑΝΝΗΣΛΟΒΕΡΔ0Σ
“θα φέρουμε Τ 20.000
νεε5 θεσει5 εργασια5»
ΒΑΣ|ΛΗΣ
Ο|ΚΟΝΟΜ0Υ,
Βουῆευτιτ5 Ετιικρατεια5
ατε Ν.Δ.
Σερ. 5
ΟΥΡΑ “Β»
'0ῆε5 οι μεταγραφε5
των ομαδων
τιι5 Σουιιερ Λιγκα
Οι Πιο ακριΒοιτῆτιρωμενοι
ιτροτιονιιτε5 στον Ευρωπη
Ειιιστροφε5 σου κδστισαν
Μαρ εκατομμυρια ευρώ
Σερ. ι3-ι 6
Ι Τώρα μΓιορειτε να μα5 διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοιτο νννννν.ντ8αιιιι.ει