Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αρένα 90 ημερών μετά τα "πανηγύρια"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΠΤΗΝ! Η!!!
ζ η. Τ ί;; ι
Πο ΠΑΝΕΠιΣΤΗΜι0
ΕΒΕ"Ε|Τ|Β|(
ΤΗΣ κΥΠΡ0Υ
Η ειδική δίαιτα
για μετά το
κι ΜΜΜ ως.
_ ΝΤ
Μαι. οιοΜΜε σε φορμα
ἔσω ενα οωΝ“
ιιΔα··ιι:τα·ια
"ΕΠΕ-'ΒΚ
ΜΜΜ-Μ
ΠΝΙΩΕΚΤ Θ
υηἰνεΜ| εωιιιωιω ΜΜΜ
Ατιοι«ιιιαι£
μ _ `_ ΤΑΝΥΝΑ0ΜΡΝΤΑ Ε||Ε|ΣΜ|Α
 ΜΕΤΑΤΑΗΤΤ|ΣΜΕΗΑ ΣΤΑ ΕΑΑΗΝ|ΝΑ
Μ.·|·Μ·ω:·γρα:.Ψ
ι Η / Ε 7/ὰ έκ Η ' " Ν / / Ξ Τ ι! Η 7 / Α ΣΕΧ Α
ι Η / / Χ Τ Ν //  Η Η Η / / // Χ!
ι ΙΕ χ / η Αι π /κ Ν ι ή Ξέ~ ι Χ / ι ή Τ ¦ ή ι έ
Α Η Η / ι ν ῦ Α /
Η Η Η / δ Τ Τ ι
ι ι
ι Τ / ι
Τ Τ / Τ
ι ι ι ι
Η Τ ι ι Ν
ι ι Η ι! Τ ι Τ Α
Τ | Ι! /Χ Χ Ι! Κ Α Τ! £// ι ι ι ι
ι ι ι Τ ¦ ι ξ ι κ ¦ ι Τ
ι/ # Α Α // Τ ιΙ Ι / Η ιΙ Ι Ι Τ Ι /! Α! )
Ι // / Χ Χ Α Ρ Ι Α Τ Ι ι! Η ἶ“// ι ΑΑ Ι! ` η Τ Ξ Α Η / |/ /
ο ι ι ι ι ι ι ο η ι κ ¦ ¦ Τ ι ι ¦
Τ / Τ Η Η ι ι Η Τ Κ`,// Η ιΙ ι ι ι Κ_// ι ι ι ι ι ι” ι ι! Υ ΚΕΕ
ι ι κ Η ι ι ι Η κι / ¦ ι ε ι ι ι ι ι ι ι ι
χ ι ι ι κ Η ο Τ ι Ν ι Η Τ η ~
Α Η ` Η ι ι Τ Η ι .ι Η _ / ι
ι Η ι ι ι
ι ι
/ ι ι ι ι Χ / / ι
ΜΕΤΤΜ@ Η ΣΕΠΤἐΜΤΕῖΡΜΟΝ  ΜΑΤ/Ναι ΧΩ Τ ΜΑΤ ΤΑ Μι; ΠΣ Πι9©Σ@@ΜΣ ΘΕΑ
ἡ @ΞΞΗ ΜΑ ΧΗΣ
η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΝΕΟ' κΑι
ΠΑΑΑ|0| ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ
Α ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ
μετα τα «Πανηγύρια»
Τ: ;κ ΠΣΕΠ] | ϊ: ΞΞ:=::;τ; ° ιο ΤΜΗΜΑΤΩΝ 246 ΕΝΑΤ0ΝΗΥΡ|ΗΝ
2,25  μεταφέρει Το «σἙἘἔἶ|ἔιἔ ΚΣΕ) Αέρας για ιουΞἙ;8==Β©ς κ|ΝΔγΝΕγΕ| ΝΑ «^κγΡΩθΕ|»
ΛΠΕιΛΕΠΑΝΜιΣΣΥΝιΜΕπ ειΗι:.ιι:ιιιιΝ8αιΞ:Ψαν :ιι:ιι:ι:ἑΑΗΞΗ::“ ι“οι““ιεΜοιοικιι«κοκκιι»
ΚΜ ΑΜΑ" ΤΗΣ ΜΜΜ ΗΕ Το ΧΡΕ0Σ ΛΟΓΩ Ε^-Π^Τ·: Τα ερωΤήμαΤα για Το διαγωνισμό ΣΤΕ ·ι·ον προσεχή 0κΤώβριο ΑΛΜΑ ΥψοΥΣ 500 ΕκΑι0ΜΜΥΡιΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΕ|Σ ΑΡΓΟΤΕΡΑ!
η ΔΣΑ Αι]μ
ω ι ΝΤ ι ΜΕ
Η ΑΝΤ ΜΕΤΑ ΡΥΗΝ|ΣΗ
ΤΗΝ Φ|ΝΗ ΣΑΡΗΝΕ|
ΤΑ ΝΑΝΤΑ ΣΤΑ ΑΕ'
Π ΣΕΛ|ΔΑ 22
ιιιοιιιωιιιι
Ι Μιι0ιιΦιιιΡικιι
   .. ιιιιι0ιιιιιιι>ιΕι
   .4 ΜΕι0ιιιιιιΖι
Τα ιιραφιῆ `
των καναῆαρχων,  κ - 
ιι δικαστικῇ αντεπίθεση Βαρδινογιάννη,
κοντομιινα και ο ρόῆος της Μεσα `
_ι Ψ . . ΤΤ=:ιΤ"ΗΤ
Ξ ὰ .Ρ Η · τ Ο Τ°έ(κ"τ"γ°ρῳ» 
ἑ ΝΑ' ΤΡ|ΤΗ ΝΑΤΑθΕΣΗέ Η ξ ι ι των ""Μ|"”φων ιιιιιιι
_ ιιιιι ιι ιιγωνιιι ι Με
ἐξ ΑΝΝΑΣ "Α ΜΝΗΜΗ
ΣΤΟ ΤΜΥ||Μω  | ΝΑθΑΡ0| ΝΑΝ0ΝΕΣ ΝΕ ΕΝ|Α|0 ΤΜΗΜΑ, Τ|0|0Τ|ΝΑ ΝΡ|ΤΗΡ|Α ΝΑ' Α|Α|'ΗΝ|ΣΜ Α|Τ0 ΕΣΡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα