Previous

Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Ανησυχία στην ΕΛ.ΑΣ. για "θερμό" φθινόπωρο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΗΜΕΡΙΝ Η ιι ιι 
Ημερασια Πολιτικα και Οικονομικα Εφαμερίδα
ο 77ιιοο οο4ι07
Ετος 97ο · Αρ. φύλλου 29.330 π Ιδρυτής: Γ. Α. Βλαχος Α ΘΗΝΑ , ΤΚ ΥΡΙΑ ΚΗ 4 ΣΕΠ ΤΕΜΒΡΙ Ο Υ 2 016 _ ωωιυ.ήατίιίιπετίπί.ἔτ · € 2,00 0 Με τις προσφορές € 4.,00
  Αντισυ χία` οταν ΕΛΑΣ. 
οι :Παρενέργειες ' ε ί ε Μ η « ' _ , ή .φοιΠπὡν
απαιτειται. για «θερμό» θινοιτωρο ..ΜΜΜ
των ΑΞΙ
Ἡ πρωτοφανής διαδικασία Που εφαρμό
σθηκε για την αδειοδότηση των τηλεοπτι- . > ί ' ' 7 ι ' ' ' ' ,·
κών που» ολοκληρώθηκε, όμωςια Κλιμακωνουν τη δραση τους οι κουκουλοφοροι - Πολιτικη αδρανεια της κυβερνπσπς , . .
ερωτήματα Παραμένουν. Και Πώς θα μΠο- ε · ` · ι Αλλαγ8ς σε Αρχαια,
ροόσε να γίνει διαφορετικα, αφρό τουλαχι- εντυπο που διανέμεται ,πανελλαδικό σε στέκια τεχνείου και στα Εξαρχεια κανουν πολλοαε στο Με ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζουν σαμαδια ατολμίαε και δι- Ιστορία και Νέα
στον 1.000 εργαζόμενοι μένουν στον δρό· και καταλαψειε αντιεξουσιαστών δαμοσίευσε εσωτερικό Με Αστυνομίαε καιιόΧι μόνο να ανα- στακτικόταταε στα λαψα.αποφασεων, ενώ, αν
μα. Και όλα αυτό ενώ εκκρεμεί η απόφαση πρόσφατα οταν τα σελίδα του κείμενο με τίτλο συχοαν για το ενδεχόμενο ενόε «θερμου φθινο- τίθετα, οι ομαδεε νεαρών κουκουλοφόρων ολοένα το στοίχημα Με ομαλαε έναρξαε Με
του ΣτΕ και της ευρωπαϊκής Δικαιοσυνης «Ολοι μισοόν Μν Αστυνομία», το οποία καταλαγει πώρου», με αφεταρία τιε κινατοποιήσειε που και αποθρασανονται. Το περιστατικό με τον ξυ- σχολικαε χρονιαε, μετα ταν περυσινα
Που θα κρίνουν την, ούτως ή αλλως, αμφι- ωε εξαε: «Ενα Χαμόγελο και μια σφιγμένα γροθια είναι προγραμματισμένεε στα Θεσσαλονίκα, με λοδαρμό του διοικατα ταε ΤροχαίαεΑθανών Γιώρ- αποτυχία επί Μπαλτα - Κουρακα, έχει
σβητοόμενη νομιμότητα της διυδικσσίας καθώε μπαίνουμε για τα καλα στον εποχα των αφορμα τα εγκαίνια ταε ΔΕΘ. γου Διαμαντόπουλου, στο περιθώριο πορείαε θέσειο υπουργόε Παιδείαε Νίκοε Φίλαε,
Που επελέγη. Η «Κ» καταγραφει σήμερα λε- ταραχών...». Η στραταγικα σόγκρουσαε και οι Στο μεταξὺ, ωε αποτέλεσμα ταε πολιτικαε ταε αναρχικών το βραδυ Με Δευτέραε, εναι ενδεικτικό. τονίζονταε σε συνέντευξα του οταν
Πιό Προς λεπτό την παρτίδα Πόκερ Που δια· σχεδόν καθαμερινέε επιθέσειε κουκουλοφόρων ,«απιαε διαχείρισαε» που προκρίνει α αγεσία του Γι' αυτό και α Ν.Δ. επιλέγει να τς τοποθετασει “ «Κ» ότι δεν θα επιτρέψει να το υπομόρφωσε το νέα τηλεοπτικό τοπίο. Σελ. 8 στιε διμοιρίεε των ΜΑΤ περιμετρικα του Πολυ- υπουργείου Προστασίαε του ΠολίΜ, οι επικεφαλαε οταν κορυφα ταε ατζένταε Με. Σελ. 4 νομεόσουν παρασυνδικαλιστικέε συμ
περιφορέε που δαμιουργοόν πλασμαγΠ ΟΘΕΣΗ ΕΛΠ-ΔΤ τικό κενό. Ο υπουργόε εξαγγέλλει συνολικα αναμορφωσα των προγραμμα
ΜΜΜ ` - 0 ελληνικός ηρωισμός ταξιδεόει από την Υδρα στην Αργεντινή ή* τιτεεττεετΜΜ
ο Γιαννης παΠαθανασιου λὡνει ότι το βαροε θα δοθεί στΠν ανα
@ Π"ν"γ'ωϊ"ς Βασ'λακο"ο"Μς βαθμισα του Λυκείου και όχι στο σαΣελ. 20 σταμα των Πανελλαδικών Εξετασεων.
Για τα ΑΕΙ, προαναγγέλλει επαναφορα
του πρυτανικοὺ συμβουλίου και Με
φοιτατικαε συμμετοχαε στα όργανα
διοίκασαε των Ιδρυματων, ενώ επιτίθεται στα μέλα των Συμβουλίων ΑΕΙ
που παραιΜθακαν εξαιτίαε Με υποβαθμισαε του νέου θεσμού. Σελ. 10
Τι προβλέπει 8
τονέο πλαίσιο
υιοθεσιων
Με εθνικό μητρώο αναδοχών
ΝΕΟ απο 590.
Η θόΗΤίίΣΗ.
πιο ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
Νέα πλαίσιο για Μν παιδικα προστασία,
με τον εκσυγχρονισμό και ταν ισχυροποίασα, Με διαδικασίαε αναδοχαε
και υιοθεσίαε οταν Ελλαδα, θεσμοθετεί
αμεσα α κυβέρνασα. Προωθοανται 'ριζικέε αλλαγέε στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίαε Με αναδσχαε, με πλαρα καθορισμό των όσων ασχολούνται με τα
 ' “ ή Ι Ι ή ν ο διαδιΚασία και τα δαμιουργία Εθνικου
ή Δ Ματρώου Αναδόχων, αναλυτικό καθορισμό των αρμόδιων οργανων.εποπτείαε, μείωσα Με γραφειοκρατίαε
Ν. ΒΕΤΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΤΗΝ «Κ»
Το σήστπμα το '08 δεν είχε
.καταλαβ . , ο ..
Πρέπει να σταματήσουν να
εΠιβαρόνονιαι συνεχώς οι
ίδιοι Πολίτες και οι ίδιες Το ιστιοφόρο Ωροπος', εκπαιδευτικό Πλοίο του Ναυτικοα της Αργεντινής, μεταφέρει στην Ελλαδα μήνυμα φιλίας και το διαρκές «ευχαριστώ» για τη δραση δόο και αόξασα των κέντρων αναδοχαε
επιχειρησεις, τονίζει στην εθνικών ηρώων της μακρινής χώρας, Που ήταν... Ελληνες. ο Υδραίος Νικόλαος Κολμανιατης ή Χόρχε, .με τον Σαμουήλ ΣΠόρου ή ΕσΠίρο, Πολέμησαν με απαραμιλλη και υιοθεσίαε. Οικονομική κι σελ- 4
«Κ» ο γενικός διευθυντής γενναιότητα στον αγώνατΠς ανεξαρτησίας των Αργεντίνων, στις αρχές του 190υ αιώνα. Ο Νικόλαος - Χόρχε, Πριν καταλήξει στη Λατινική Αμερική, έλαβε τον βαθμό
του ί0ΒΕ Νίκος Βέττας, ση- του ΠλωταρχΠ στη Ρωσία και'ονόμασε κατόΠιν τη' ναυαρχίδα του «Ηρακλή». Η μνήμη του θατιμΠθεί στην Υδρα. Σελ. 23 ` ι ~ ι
μειώνοντας ότι το Πολιτικό ' ι > ν , ' « . ή
ι ....... ..... ------------------------------------------------------ “ κνπιο Ατυπο
σύστημα το _2008 δεν καταλαβε τι είχε
συμβεί στην οικονομία. Σελ. 22
εω.Σ50....ιΜ..εε, Ετοιι1αζ8ται | Αλλοι κλέβουν, αλλοι πλαρωνουν Ηπαιδείατον,8Ο
Να εΠανορθωθει ή ζημια το σΧεδΙΟ Στους καλοπλπρωτές της ΔΕΗ πηγαίνει' ο λογαριασμός των ρευματοκλοπών 8ΤΠ(πρεφει“'
γ ' _ . ` ε δ Οταν ο υπόλοιποε πλαναΜε παει
γ|α να Πουλ"θε| ΔΕΣΦ^  ρεμα» Επιδημική διαστασα έχει προσλαβει ετασίωε, και ξέρετε ποιοε το .πλα- νοδοχεία, κατασΜματα και οικιακοί μπροστα, α Ελλαδα παγαίνει πί«οέλουμε να ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποί- . το φαινόμενο Με ρέυματοκλοπαε, ρώνει; Ολοι οι συνεπείε καταναλω- καταναλωτέε κρατούν τα σκαπτρα σω. Οι σοβαρὲε χώρεε αναζατοόν
ηση. Πο να συμβεί αυτό, η κυβέρνηση Πρέ- δ ' ι καθώε μόνον το πρώτο εξαμανο τέε, αφρό με έναν... μυσταριώδα στο εν λόγω «σπορ». Τα σύνεργα τρόπο να γίνουν πιο ανταγωνιΠει να επανορθώσει τη ζημια Που έγινε Δ του 2016 τα κρουσματα εκτοξεό- τρόπο περναει στουε λογαριασμοαε των ρευματοκλεπτών; Γαντζοι σε στικέε μέσα από Μν εκπαίδευσα.
στην αξία του ΔΕΣΦΑ». Το μήνυμα του Αναρ~ ' ' ' ` ' θακαν σε 5.500, ενώ συνολικα το Με ΔΕΗ κεκαλυμμένα«ωε λοιπέε καλώδια Με ΔΕΗ, καρφίτσεε, ειδικοί απο έχουμε μια κυβἑρνΠσα τι
Μαμαντοφ, ΕΕο της Βόρας ΕΠΘι·εγ οτεοςε, ΑΠΟ ξενα δικήγορικα γραφεια ` 2015 αναλθαν σε 8.500. Το συνολικό χρεώσειε για ταν εαρυθμα λειτουρ- μαγνατεε και ψεκασμοί με σπρέι οποία είναι όμΙι008 ιδε0λΠψιὡν
μέσω της «Κ». οικονομική Κ, σελ. 3 κόστοε εκτιμαται σε 100 εκατ. ευρώ γία Με αγοραε αλεκτρισμου». Ξε- ψόξαε... Σελ. 24 π και πελατειακών σΧἑσεων. Που
παο γνωστα δικαγορικα γραφεία στο ταν κανουν να γυρναει 'ΠΝ πω·
θ^ ΠΛΗ ΡΩΣΟγΝ Ο' ΕΠίΧΕ|ΡΗΣΕ|Σ εξωτερικό, με εξαιρετικα φαμα, ανέ- . ° τ τ τ τ τ τ Γ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ “ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ έ δεία οταν καταστροφικα δεκαετία
Ι . , _ λαβαν το δυσκολο έργο Με διατυπω- - . . . . , του 1980. Αυτέε οι ιδεολαψίεε
Φορο· ανωιων 4.5 δισ- . σΠ8τουνομ“<ωπλωσιουπου ν Κυ μα αντιδρασεων κατα Μαδουρο στη Βενεζουέλα .- καιοωοιεΒερἑ8ῶυΦλἔσΞ8%
' ' ' τρἑπει το «κουρεμα» στα δανεια τρα- ' _ · ρὡνουν κα ε σκ α γι ε ικ
μεχρ| το τελος του ετους πεζὡν_ ούτω ἡ ωω8, ΠεριθὡρΜ για ` . “ · ο Η αστυνομία συγκροόεται με διαδη- στροφα τα8 ΚυβἑΡνΠσΠ8 σε με· `
πωπω 4,5 δισ. ευρώ φόρους καλοίιν- νεεε καθυστερασειε δεν υπαρχουν. λωιὲς ΟΤΠ δίὁΡΚΘα μαζικής ΠΟρείας τρίποδα ρεαλισμό. Παμε με ταται να πληρώσουν μέχρι το τέλος του έτους . Ειδικα στο σκέλοε των επιχειραμα- της αντιπολίτευσης, Που Πραγματο- κομπο πίσω σε κρίσιμουε τομείε,
οι επιχειρήσεις. Μόνο 4 δισ. ευρώ είναι ο τικών δανείων, από ταν αναδιαρθρω- ποιήθηκε την 'Πέμπτη στο Καρακας όπωε είναι τι παιδεία και α δαφόρος εισοδήματος, αλλα 500 εκατ. ο ΕΝ- σα των οποίων εξαρταται σχεδόν το της Βενεζουέλας, με στόχο τη διεξα- μόσια ασφαλεια. Η αν0ιιἰα και α
Φιλ. και ακολουθοόν εισφορές, τέλη κ.λΠ. . σύνολο Με αναταξαε Με ελλανικαε . γωγή δημοψηφίσματος για την αΠο- ι ανεξέλεγκτα βία γίνονται μεταοικονομική Κ, σελ. 2 οικονομίαε. Αν το νομικό πλαίσιο ξε- μακρυνσΠ του Προέδρου Νικολας δοτικέε ασθένειεε. Αντί για ΕΠ·
- καθαρίσει -όπωε ελπίζεται- και το Μαδουρο. Η κινητοποίηση, την οποία σίδεε αριστεἰα8. κατασΚεααΖ0υιιε ή
ΠΔ ΤΟ «Ν 00 Η Ο Ν Ε» ι ` «κουρεμα», στα βασα ενόε βιώσιμου οι διαδηλωτές αποκαλεσαν «ανακα- τεκνατέε νασίδεε αγεμονίαε Με
, ` , , προγραμματοε αναδιαρθρωσαε για ταλΠψη του Καρακσς», ήταν μια ευ- μετριότατα8 και του συνδικαλι' ψαχνουν νεους δραστες χρεωμένεε ετπχειρασειε με προοπτική., καιρία για να εκφρασου.ν την οργή _ σμοα Δεν είναι αυτα τι Ελλαδα
στο εξωτερ¦κὁ _ εΠιἘραπεί, τότε κατι θα αρχίσει να ι τους για την οικονομική καταρρευσΠ που αξίζει να ἑΧ0ιιι1ε Το 2016.
κινείται οταν αγορα. Σελ. ο της Βενεζουέλας. Σελ. 16
«Διεθνοποιείται» η υπόθεση της διακίνη- ~
σης δόο τόνων Πρωίνηςμε το Πλοία «Νοοι· . _ , ι
0ηε»,μετό την έφεση κατα της Πρωτόδι- ι ` , . . , . _ -    .   ,, 
κΠςαΠόφασης καιτΠν ΠαραλλΠλη έρευνα . - Τ ΚΚ] ί ' Ϊ ο ~ ι ' η ' η ι ~ ι 
Η 8111 ΔΕΘ, γ Στο .ναδίρ οι σχεσεις Η σου _¦ ς ε .  Η ι η] γ , η, , . 
για ταυτοποίηση αγνώστων δραστών Που
βρίσκονται στο εξωτερικό. Σελ. 11 Η μπαμπου (Ικα
ΜΑΚΕΔΟΝ|Δ ΒΟΥΛΓΑΡίΑ ΡΟΥΜΑΝίΑ γ κα1 ο , η η η . η η ε η' .Δ  η η,
Και «μαόρο» χρήμα , , , , η χ ` η ' γ ι ί
στη διακίνηση ροδακινων ΕτοιμαζεΜ ροπή” «αποβασ"» ι .  η , . η ' , η η  ζ
οι φορτωμένες με τόνους ροδακινα ντα- καποιοι ταν αποκαλουν και «εκθεσα '. η η ·' '_ η' ` η. η, * γ, ι , ι η ' , η _ '  ι
λίκες φεόγουν από τη Μακεδονία με Προ- χ Με μπαμπσυσκαε». ο λόγοε, για τα η η ` '
ορισμό τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Εχει φετινα ΔΕΘ, όπου α Ρωσία είναι α τι
προηγηθεί όμως Παρανομο αλισβερίσι με- μώμενα χώρα. Επικεφαλαε Με μεγαταξό Παραγωγών, μεσαζόντων και εμΠό- λαε αποστολαε που θα έρθει από τα
ρων με «μαόρα» χρήματα και όργιο φορο- Μόσχα θα είναι ο αντιπρόεδροε ταε
διαφυγής. Σελ. 24 κυβέρνασαε Αρκαντι Ντβορκόβιτε,
- ο οποίοε, εκτόε από ομιλαταε στο οιί_|Α ΤΟΥΣ ΚΤΕ' ποτρροονΣ κονομικό φόρουμ που θα πραγματο
' _ ποιαθεί, θα είναι και... ποδοσφαιρισταε Π Ύ ι ι ί ι Ε
οικονομικη καταστροφή στον αγώνα που πρόκειται να διε-' ἐ η . ' ι ~ . Μ ' Ν
α"ὁ την οζὡδ" δερματἰἩδα , ξαχθείπροε τιμαντου Β'ασίλαΧατζα- ἡ η,  ί 
- · παναγα, ο οποιοε αγωνιστακε σε Ελ- ε χ 1- η - ζ
Ηοζώδπς δερματίτιδα «θερίζει»τα βοοει- λαδα και Ρωσία. Το μόνο σίγουρο Ε . . . ν . -. ο ' . ` . ~
δή σε Πολλοός νομοός και οι κτηνοτρόφοι είναι ότι α 81α διοργανωσα θα έχει Τουρκικα αρματα εΠιχειροίιν Πέντε χιλιόμετρα δυτικό της Πόλης Καρκαμίς, Που βρισκεται στα :ι
ιιλοόν για οικονομική καταστροφή, ζητών- έναν δικό Με. ιδιαίτερο, χαρακταρα. σανορα της χώρας με τη Συρία. Λίγες μέρες Πριν από τη συναντηση του Τοόρκου Προέδρου ϊ ι
ας να μη θανατώνεται όλα το κοπαδι «για Τουλαχιστον, αυτό υπόσχονται οι Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν με τον Αμερικανό ομόλογό του Μπαρόκ ΟμΠαμα στην 0υασιγκτον, οι
να κροόσμα». Σελ. 23 διοργανωτέε ταε. οικονομική Κ, σελ. 9 σχέσεις των δόο χωρών Παραμένουν στο ναδίρ. Σελ. 15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα