Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.¦;:.·:::`
Ι . _ . ο ο · . _ _ “`
Μ: , . · ο ο ο . ν»
ν ...·.
|,;..·····ς`
;..·······.
|'·..········.
..··········
_' ·············
_`_ _
` _ ς . · ο _.
 κατάρρευσης Ι η
 "η  ι. τ`  ;`-“" . ε
'ι Με
|| _¦
Ι Ι .  :.4';“-' >·|
'ΙΜΟ ΜΜΜ" εινιιι τη Μινύων οταν · _
μονο η τισειτι ιιειιΠ1ει εως επι 75 Με 
ΜΗ ΜΜΜ επομενη μερη γιτι νιιιιιιες κιιι κιιιιενοιις του 6ιιινωνισιιω
γιτι τις ΜΜΜ" Πόσες ιιιινεῆῆιι6ικιις ειιΒεΗειιις.
Παλι· ΙΙ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΣΦγκιικι-ι "'||·| ΑΠΟ 88Μ ΠΑ ΤΑ κοκκιΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
Εντολή για ρυθμίσεις
ἡ «ξαφνικὁ θάνατο»
ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ·
ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τουρκικό ΠΜ
οξογωγες και στον
ΜΜΜ Με·
θ"8|ΝΕ88 ΜΒΜ
' Η Με· Μ', ·Μς τα· $8Μ, Με
ΒΜΜΜή ΜνησΠΜΜ
Μαι ων ΜΜΜ» δανείων. Μ η Μπι
πιο ΠΜΜ ΜΜςτΜ τραπεζών
ΜΜοΜώ.
ΜιοιΜένοκὡΜ.γιονο ΜΜΜ
ατρόΜζεςτροςτονστὰοωτό.Ο58ΜωΜ
στους ·ξΜ·νοηισιοἩωη. ΜΒΜ κοΤτΕ
δεκ6ωΜῦρΠΜωηΝΕΜ
νοΜες·Μες.ΜΜΜΜγο
τοΠοοςσιότοσςωοθοτοικειΜ.ΟιΜ
ων5σωΜννστς ΜΜστςτωςΜς.
ΜΜΜστοΜὡτωὁιοΜωπΤτΕ κοστο
ΜΜ είνα ΜΜΜ
Ι ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ|ΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚ|·| 
Μόνο η ανάπτυξη δεν επαρκεί
οδοαπὁΠινκρἰση
>«ΗδισιΠρΜηιωνυψΠλῶνΜΜ
ΜΜΜΜοΜ
ΜΜΜ».
>ΥΠ60εσΠΜορΜΠωΜ:«θέλοΜ
νοωε@νουμεμεω
' του
Χοστοὐκι και
σνσδίΠῆωση
' Η κυβέρνηση κο· ο
ΠρωθυΠοιιργός' κ. 'ΙΜ.
Προε. οΠό τον |ούλιο του
2015 φοίνετοι νο έχουν
εξειδικευθέί στο Πώς μΠορεἱ κονείε στην Πολιτι
κΠ νο ολλοζει θέση Ι8()
μοίρες. μέσο σε εποε
στο Χρόνο. χωρίς κονένον
ενϋοιοσμό. Το οΠέὁει
εε Προχθές γιο άλλη μίο
φορο μετά την ονοκοίνωση των τριών εΠιτρὁΠων
της Κομισιόν γιο την ιιΠὁθεση Ιεωργίοιι κοι την
οξιοΠισιίο των ελληνικών
στοτιστικὡν στοιχείων
Άλλοξε Πάλι θέση!
Στην ελληνικη γλώσσο
οιιτὁ λέγειοι “κωλοτούμΠο“, μίο λέξη Που οΠὁ
τον Ιούλιο του 20 Ι5 έγιιε
γνωστη κοι διεθνώς Χέιρη|
στο ειρωνικό Μελη _'
φοΒιιιινιιιι ΜΜΜ"
σε ιιειιιιιες ιιιιι ΜΜΜ"
Μ Η “τιτιοριι @το των τροΠεζων ο Πορτιγοντος Γὲῆεν.
οι εκΠογες σης ΗΠΑ Μη Π τιωνοτιΠ ΕτρωΠιι.
ηντνΠΕ:Ξ 
Γιατι οι ιιενιιΗει Με·
Ψίθυοι... .ΜΝ
ε' ΜΜΜ
- ΜΜΜ·
Π -Μεσὑσιημσ3-4-3οΟΙΜΠ!
' ΗΛ 24-25
2 ΤΜΜ
ἘΜΜηΜΦΜ0
ΜΜΜΜΤΜ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ