Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δύο "παράθυρα" για τις 100 δόσεις προς την εφορία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 3 ΣεΠτεμβρίσυ 2016 | τιμη: 1,30 €
Μ.ηεἴτεΠιΡ0τι1ςι8τ
Ο||(ΟΝΟΜ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Έτος:9Ζο·Αριθμόςφύλλσυ:26.151
|'ερούν Πτέισελμπλοι·μ Η Βλαντιμίρ Πούτιν
πρόεδρος του Ειιτοετοιιρ
ΣΤΑ “ΝΑΑΑ|(Α»
Κ| ΑΑΑΑ ΠΑΑ" Α
Τ'ΝΟΑΟ|'|Α
πρόεδρος της Ρωσίας
σήμερα στη Ν
Β. Αποστόλου: ΚΑΠ
με ευελιξία
Περισσότερη ευελιεα, λιγότερη επικουρικότητο,
επαρκής χρηματοδότηση, επικαιροποίηση των
εργαλείων και αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών μέσων απαιτείται για την Κοινη Αγροτική
Πολιτικη (ΚΑΠ) ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ιδιαιτερότητες καθε κράτους-μέλους,
σύμφωνο με την παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου,
στο συμβουλιο υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στο
Παρίσι, για το μέλλον της ΚΑΠ. >9
αδειοδοτησ' εις επιχειρήσεων
Δεν «ψαλιδίζσνται»
οι αρμοδιότητες των δήμων
Δεν τίθεται θέμα περιορισμού αρμοδιοτήτων των
δήμων, αλλα των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων, επεσήμανε η υφυπ. Οικονομίας, αρμόδιο για
θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζόκρη, στη συναντηση που είχε με αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ. >9
ΑΔ'||·|Ε: Π|Ο ΚΟΝΤΑ
|·| |Α|ΩΤ||(ΟΠΟ||·|Σ|·| >12
Εκτίναξη ναύλων στη ερστ
αγορα εσηταίηετεηίρ8
'Εκρηξη ναύλων στη 5ροτ αγορα των ςοητοίηετεηίρ5
πυροδότησε η κατάρρευση της κορεατικής ναυτιλιακής εταιρείας τακτικών γραμμών Ηοη]ίη 5ηίρρίηε.
Οι νούλσι στις μεγαλες γραμμές Ανατολής-Δύσης
θα συνεχίσουν να αυξανονται κατά τη διαρκεια των
προσεχών εβδομόδων στον απόηχο της καταρρεύσης της Ηεηίίη 5ηίρρίηε, καθώς οι ναυτιλιακές
εταιρείες προσπαθούν να επωφεληθούν από την
έξοδο χωρητικότητας από την αγορα, εκτιμό ο οίκος
αναλύσεων θτεννι·γ.>ί ί
ΜΜ2,·7%ω“
100 590
- Προς _ 86
(σε εκατ ευ ω)
29|8 30/8 3]|8 ί|9 2|9
Με οδηγό τις τρόπεζες, που αποκόμισαν κέρδη
κοντό στο ί 5% σε εβδομαδιαία βαση, η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε με ικανοποιητική άνοδο
την εβδομαδα που πέρασε. Χθες, ο γενικός δείκτης κινήθηκε ανοδικό για τέταρτη συνεχή
συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 580
μοναδων, ενώ σε εβδομαδιαία βαση κατέγραψε
ανοδο 2,97%. >ί 4
Χαλάρωση των αυστηρών όρων Παραμσνης και δεύτερη ευκαιρία ένταξης στη ρύθμιση
Δύο «Παράθυ ρα»
για τις 100 δόσεις
Προς την εφορία
ΤΑ ΠΕΤΡΑ ΑΝΑΠΕΝΕΤΑ| ΝΑ ΕΞΑΠ'Ε|ΑΕ| Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Σ'|'|·| ΔΕΟ
Τέσσερις Παρεμβάσεις για την τόνωση της ρευστότητας των εΠιχειρησεων μελετάει το οικονομικό
εΠιτελείσ, με στόχο τη διευκόλυνση τους να αντιμετωΠίσσυν τα Προβληματα υΠερΧρέωσης Που
έχουν Προκύψει εξαιτίας της μακροχρόνιας οικονομικός κρίσης. Τα μέτρα, Που Πιθανότατα θα
εξαγγείλει αΠό το βημα της ΔΕΘ ο ΠρωθυΠσυ ργός
Αλέξης Τσ`ίΠρας, ΠροβλέΠσυν:
1. Μυςρη Χαλάρωση των αυστηρών ΠρούΠοθέσεων
Παραμσνης στη ρύθμιση των 100 δόσεων, ώστε
να μη Χάνσυν ιη ρύθμιση σι εΠιχειρησεις Που καθυστερσύν να Πληρώσουν νέες οφειλές τους για
Περισσότερες αΠό 1 5 ημέρες.
2. Την Παροχη δεύτερης ευκαιρίας αΠσΠληρωμης
Παλαιών ληξιΠρόθεσμων οφειλών Προς το Δημόσιο
έως και σε 100 δόσεις σε εΠιχειρησεις Που έχασαν
τη ρύθμιση των 100 δόσεων αλλά έχουν Προοπτικές
βιωσιμότητας και μΠορούν να συνεχίσουννα εξυΠηρετσύν αΠρόσκοΠτα τις δόσεις.
3. Τη θέσΠιση ακατάσχετσυ τραΠεζικσύ λογαριασμού για ιη διευκόλυνση της έγκαιρης αΠσΠληρωμης των τρεχουσών υΠσΧρεώσεων των εΠιχειρησεων.
4. Το «Πάγωμα» και την «κεφαλαισΠοίηση» όλων
των ληξιΠρόθεσμων οφειλών Προς τον ΟΑΕΕ σι
οΠοίες υΠερβαίνουν σε Πσσά τις 20.000 ευρώ. >4-5
Τόνωση ρευστότητας
σε 4 βήματα
' Χαλαρωση των όρων
παραμονής στη ρύθμιση
των ί 00 δόσεων
' 2η ευκαιρία ένταξης
στον διακανονισμό για
οφειλές στην εφορία
' θέσπιση ειδικού
επιχειρηματικού
λογαριασμού
' Κεφαλαιοπσίηση χρεών
προς τον ΟΑΕΕ με μείωση
του συντόξιμου χρόνου
|'|ΡΟἶ|'|ΟΟΕΣ|·|
Ε|'|ΑΝΕΝΤΑΞ|·|Σ
ΣΤ|Σ '| ΟΟ ΔΟΣΕ|Σ
ίτρόη8ζες1
Δεύτε ρσ
κρίσιμο
ραντε βσύ
Κρίσιμη είναι η συνάντηση Που θα ΠραγματσΠσιηθεί
τη Δευτέρα στη Φραγκφούρτη μεταξύ της Ντανιέλ
Νσυί και του Προέδρου του ΤΧΣ Γ. ΜΜΜ. Είναι η
δεύτερη διαδσΧυςη εΠίσκεψη -ύστερα αΠό εκείνη
του ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτσυ- στη Φραγκφούρτη
με αντικείμενο συζητησης τα εκκρεμη ζητήματα
στον ΧρηματοτΠστωτικό τομέα. Παράλληλα σι τράΠεζες
ασκούν τηέσεις να λήξουν οι εκκρεμότητες, δεδομένου
ότι όσο Παραμένουν οι όΠοιες αβεβαιότητες, φρενάρεται η εΠάνσδός τους στην κανσνικότητα. >3
νιστικότητας. >2
Η εικόνα κατάρρευσης των εξαγωγών στο ο' 6μηνο είναι εν μέρει παραπλανητική, καθώς οφείλεται κυρίως στον τομέα των πετρελαιοειδών. Ωστόσο,
η διόλου ευκαταφρόνητπ πτώση στα υπόλοιπα εξαγώγιμσ προιόντα φέρνει
και πάλι στην επιφανεια την αποτυχία της Ελλαδας να επιτύχει τον κεντρικό
στόχο της προσαρμογής, που δεν είναι αλλος από τη βελτίωση της ανταγω
" [τηλεοπτικές στα Οι νικητές, οι Χαμένοι και η εΠόμενη μέρα
Η κυβέρνηση κεφαλαιοΠοιεί
καινωνικό το υψηλό τίμημα
Η εξίσωση των ελληνικών εξαγωγών
[ΠΑΕ]
Αυσηιρσί
έλεγχοι
σαιδιακίνηση
υγραερίων
Τη διενέργεια αυσηιρών ελέγχων σε ό,τι αφορά τη Χρηση των
υγραερίων διατάσσει η Γενικη
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
(ΠΔΕ) Προκειμένου να αΠστρέψει μιν Παράνομη χρηση τους,
όΠως εΠισημαίνεται σε εγκύκλισ του γενικού γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτστλη. >10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα