Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΑΚΡΥΣΕ το ΜΜΜ" ΤΜ ΤΗ" ΜΜΜ
Απέρσντη όλω γισ τον σόόκητο χυμό της συζύγου του Γιώργου Αγγελόπουλου · Συγκλονισμένη η οικογένέισ του
θλυμιιισκοό · Σημερσ ΜΜΟ] η έξόόιος σκολου8ίσ στο 1ο Κοιμητήριο Μηνών · Επιστρέφει η ομόόσ σιιό το Μέτσοβο
“πλω 7 7 7
πεπιεΜΜγ 7
@Μ ΜΗ" του 'λΠΥΠΡλΣ|Πλ · Π ΚΜ"
Μ ΜΝΉΜΗ] ΚΗ' Ιλ "Ελ ΜΕΝΑ ΤΠΥ μου
ΕΜ.Δρ.
Μι.%3. ο 
ΜΑΜ ή ο  
“ 7 τ ` ι .
σε;" 53ο" ί 38ντσσετ Βεντοεετ
λ 7 7 - Ά ν:
λ γ λ λ ~ -- 
γ “ γ ι Η ΠΜ' ΡΕ"°.
 σκετο ι·Ειιιιιι
ο “μωρο τη οισ¦ΞΜΜ πέτυχε Με" ΜΜΜ”.
ι στόκο με την εξσσιρόλιση τηλεοπτικής όόεισς ῳωὡηωΜ
' ιισνελλσόικης έμβέλεισς. με 74 εκστ. ευρώ
·- "Ε"|λΠΠ| ΜΥ _
Ο ΜΥΜ'||ΜυΣ"!
- .Εγκώμισ σιιό τῇ" γισ τον ιιρόέόρο οι ΒλἶιΜκοό κσι τη ό 
8 “σημσντικη ιισρουσίσ" του στον χώρο των ιιιοόἱο κσι του ιιΒλητισμου
Ο Β. Μορινόκης δημιουργεί 'δουλειές
στην ιιλέον όόσκολη οικονομικη συγκυρέσ
2;  ό ¦.“< · 4 _
 ΕιΕιιιιιΜιικΕι >-  ,"ἑ
` έ ιιιιιιιιΕιΕιι “ ` ῦ· ο· 
 'ή ' . η. 7 ¦ ι · “ιο '
ι π Ϊ _ κ γ
Μ|"' η' 4 ' Με ο[ἡΡΙζη Πάνω 
“Μονο-'ΜΜΜ ΜΜΜ Πλιιόειινοιιν ότι ςεκινόειηΞυρεΜειιε η η · απο 30 ΕΠΣ ΠηρΣ ο
γωηνΜΜΜΜωΜΜΜς Κ. ΜΜΟ Σεπτεμβριου·ΕγκΜλειυετκ Λ κ το Χρἱσμσ γισ την 
Μ ΜυΜΜΜωΜρΜ “ σκέψειτΜΜηςτηςτΜοληω προΞὁρἱσ της ΕΠΟ
_ λογιστήςμετότοιελεσιγριιῳοΠἘΜΕἘλ ο Ελευθερισὁης
ὶ|λ¦Μλυ 'ΜΜΜ' Πλ Σ|λΡ|λ: ΠΙΝ" 'Η ΜΗΝ" Πλ Μ "ΜΜΜ Η ΜΗΝΟΣ;