Πρωτοσέλιδο Espresso: Της κακομοίρας στα κανάλια
Newspaper website Website







Recognized text:
5.5])]|ἔ 
Η ΩΡΛ|0ΤΕΡΛ ν ζ τΜτονΜ
. , _ ὅ · ;
β· Ι |ΑΓ=τ<_);·
'··: τ:_.ιι.·. Η' Ξ
πιο· ·
 το] οι” Ι
 ΒΠΧΡΠΝ|Δ | '
Η" ΜΜΜ"
(Η :ττΣ1.χιΣΣτΣ¦
ΠΟΥ ΠλλΜ)Υ 1 '
 .5 . , ο Η ντοΠιοΑο τον Σκοτ
χ / τ Η ϊ' ' “ “ “ “ _ σοιιονιοιοοιιοετοιι
ι 3 | 3 ' ` τ ΜΗ στον Μοοινοιιο_κοι
το «μονιιιο»τοο ιβιιν
Απλετο Φως στα σκοτἀδια του μυαλού, με την υπογοαΦὴ του Αποστολοο Αντωνἀπη.
ΙοιιοΙοτοιο
στο Ζοιιιινοο
τοοΜ8οιιε οπο
Μο «ΜΜΜ»
Μ ΜΒ" ΜΑΣ ΖΩΗΣ Στον αεοα Ι .650 οικογένειες οπιιοοιονοάφων, τεχνικών και διοικητικών
' ὰ ·Ϊ°Ι'|° Η" Μ'|Μ· 'Η' 8ΜΜ°ϋ£8 ΜΠβΜΠΙ°, ΜΜΜ ΜΙ εΜ°ΙΜἐ8
Κοντομηνάς: Η ποῳία του ΑΦΜ δεν τελειώνει εδώ! Βαοδτνονώννης: Θα τα πού με στο ΣτΕ
ΕΜΙινε8, ν1ὡ8_ω
ότι οΗοΙ είναι
σογγενεἰ8 μου
Ο Τἑο Πένγκλις (γΙος μετονο-Ν|_
στὡν στην ΔυοτρολΙο) Ποιιἑγιτ “κ .τ Υ_ 
«Εφυγε»ΕοφνΙκο · “ ; ί : ' < ; χ Ωω ἶ7' Γ Με· ι '
οξἑγνοΙοστοε  η , 1 ' η··¦μηΞμμ¦
«Συμμο8ΙιΠὶ8»! ·~  ο “7 _ > η -` ΔΝΞ@¦μμΜηη
Ο Δνδρὲος Σ|δὲρΠς. Που ὲΠοιζε _ ε ο ν - -Ι ϋΜ ο' 7 γ ' .. -| -:, η· 7 Πρ. :¦-“.¦-Σ¦.“¦·1ω| ΜφἩδ
στησειρὸ τουΔΝΤ1 Πέθανε στο ἴ ' ι “ ' δ '> -ΙωΜμ·ω. ·¦¦¦·¦Π:ω ρωῷ
εγκεφαλικὴ οιμορρογίο. Π τ6 · '· Ικ._ ,. Ρ 4 -ὴ τί . ο .. Ξ.: -.·“ Α 183 ω·Μ“·°· Μ)ϋ
, . ¦ η.. .νε γνωστος οηοπη_οειροἶΕΜ. . _¦_ ω · ε_>ῶ,#_ ·
κινδυνες οπτοστολες“_ ο ' # ' 7.7 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα