Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΝ ΣΠΟΡ
Δ/ιιτῇς: ο. Νικοῇσῖδης
Διευθυντής ΣιινισξεΜ: ΠΡΑῖο! ΗΛΩΝ:
:Αμικο 3 ΣΕΜΕΜΒΡ|0Υ 205€ Ο λ... 10008
0 ·ηΜηης Μσσινητησ
σ Χμηστσς Κηησπιτσσς τη· σι Η”. | ι
χιπ-ι ηησσν τις τ·σστ·ις τηΜσιιτ·τ·ς σαι·ς ·
'Εμινσν τητα στην. ΝΝΔ. Μιας τσι η τνηηισχη
ττσιωἰσ ΜνεΞσητητσς τηΜσητκσς η0σσχσς· σημασσντσν 'ηΜνσνι0ννη η Στις 2.50. Εημτσὡμητσ ιιηησ
η σηιιιΕν την
0.00 τσ ηΜ της τρίτης· σ Ξ·ι·ησστ χηΟτ ησσΜη της χσμνσνησης τη Μη ησιι ·σ
"πως" τη ΜΝ -σιινσηιχσ
:τη τη. σημα
την ωνστσ της ·2χσσνης |ωσννσς
ασχτσσ-ηννηησησὑησσ. σμιὐνσσ τση
Γιώηνσσ Ανντη0ησσησσ. η σησ'σ 0χσηη τη μσχη μ·
την χσσχ'νσ χσι σημεσσ ιι.σσ μ.μ.ι μεση σε Μαη
σωνη χη0·ὐετσι στη η' Ντχσστσσηίσ Μηνών
0 Μαρης της Με
0ηιιμη ΠΝ ηηινσστησσ
στην τη νη· τηη·ιιτσ|σ
σημσησσηισ. μ· τσ τσηκσ
τιμημσ νη στηντι στσ 78.0
τι. τνσῶι σ τννση·η γισ
την ησηισ ημτη ηρσ0χμ·
ι·σν "0 ·χτηηημητσ- ηη·
Η όσες Ντικ ΜΒ"
ητσιις σι·χσ·ητ0ς
ΜΜΜ νιη την τσιτη 00τισ σ Λικ-ι
τη· ΜΒΜ" 70.0 τη. πριν σ 'η
48.0 σε. “τη σ :ω ηηρ· την
Νιότη στη" η ττσ στη τις 7
τη ντι· νισ την ττσιησισ 7
την ΜΜΜ κηησνσιτσσ Ι
η που· ηησ τη 00 τι
σμσὐ σι Μ*
ΜΒΜ τα των".
σηησ κι* σπιχμσμσ
Μιας πως στη πο. η·
Μ ιών· νη· την Πόρνη ΑννΜισνιισ η
Φιιν·νισνη να ΜΜΜ ΜΜΜ
ως τονΜΜΜΜ
την Μ· "Μ
ιιι'ιώργσ. κουράγιο»
ημςτηητη τη
σνηησηητησιη
σησ την Ξηησση χσι
την Εμηώηη στην η·
των ισισστητῶν της Με
0ηιιμηισχ0ς. ησν έχσσε
τη σ0ςιινσ νη· μητἑση
της χσμης την
Άννης-Μσσισς
Γηννσισ μσχη με την κανεισ της χω"
η |σιηννη τη τεΜιιτηισ 0ὑσ χησνισ. σηησ
τη χσησιιηισι η σπιτι της χηιΜινῶ0ηα
μην0σἰσ σ Η" γνωριστεί με την Γιῶμνσ
ηννσησησιιησ τσ 2000. ησντητμτηχσν
τη 2008 νη· αν έΜιη· ηστε ηη0 τη
Μωρό τση στσμς σνὐνης την Μημηιηχσὐ στη :ΕΦ σ Την 'σύνισ ηηνηνὐμιαν Με την χστσχτηση την δεύτερα·
συνεχσμσνσμ ημωτσ0ηημστσς
σηιι Η °|Κ°ΓΞΝΞ|| Η" 'ΜΥΝΗΜκ0ν στη ηΜιιησ την ι. ηννηησησιιΜη. με σνηχσινῶη·ις της Με χσι
την εμσσιτἐχνη. σηησ χσι ενσωντ000ς τηΜωνημστη ιισι μηνμμστσ στη "ΜΒ της Με
"ΠΜ" Η πω ΠΠ"
ΚΜ'| σ οι 40000088»
ισι- Μχσψσν την ημωτσιμσηισ τσιις στσ Μτσσ·σ. σησιι 0η σωστη·ψσνν σημ·ση τσ ·σ00ν
γ θ -»ὅ”χιΚ:Ώί:“
ΞνχηωΒιστηχε σησ τη ΦΜΑ σ ησντσνης χσι σμχιζει η τσῦηεσ Λινχσ
ιι ¦ ΕΠ ' ΠΠ
Με ι·ιιιν ριση
ΝΙΚΟΛΑΙΔ°'
0 μωησιιρνὁτ Μηιιτισμσιι ιιησχωώ·ιιχσ σε ιιησχώμηση χσι τη ιιΜνΜημη Ξεκινά στις ισ :εητσμβρΜ
Με... χσμμ€νη τη φαση σ ησηΜσς
ηΜμτνσς την ση” Μ τη ' ...
στη τηιστσηη της πηνχσημικ Σσνσμσσησνσιης. χνΝαΜιω τσκ τηινΜ0ς χηι
τις σχέσης ηΜτσσιις της ΜΜΜ
Μ"  σωμα ΚΜσνη
Μην ηη σου· ω μνησς τις 0ηηΜις
Μ ΜΜΜ της 0μσσησν0ως, ηση
·ηησηνσμσην· χσι Ντ σηΜηι·τσι
η χύνω” της Μηης·. νησνμημμιςσννης μνο τη ΜΜΜ σννσντηηη μη τις
σμσ··ς της πως· Μι -00η· νη τσνῦν στι η τησ ω· Μη ΜΝΗΜΗ νισ
τη κι· Μ ΠΜ χσι της σνν·τσης
την σκσισσστκὐν φωνη η 'σησι τασϋμσστ· νη· νη ΜΜΜ" τσ ΜΜΜ
στις 40 τσι· μηνσς σ Η Μνηση τι".
η” νισ νη Μπι τσ ΜΜΜ
ΚΑΙ "Α
ΔΙΚΑ "ΟΥ
"Α 'Δ 'Α
Νικ”. Χσιιτ·σΜτης.
τσιμιχσς. Ανσσσντσσς.
ΜΜΜ "τσκ χσι
ΜΜΜ· Βηίηχσντηι στη
ηΜσ μ· σιχσισμσ σηματσχης στη Γισημσησ Λιν· η
Βάι χσι Μνιη σι σιησι τση
0ηνι·ιιηχσν ιισχτσσηνν νη
χσμσΜσνν μισ -σσιισνισ·
πιστών ησιι νη ηΜσχσντηι σησ τη σηΜχνη των
ηΜτσ·ηητῶν η 0ηως ΜΜΜ τσ ησσνμστσ. νησι·
ΠΝ 'Ωῖ0:
Μη - Γιὑηνσς
μπι τη· στη νητντι
νισ την τητηιιτηηη
την 0ηντησσσ Μπημτνση ηΜσ0ηη·
ΜΧ. Αχα* ημιν
σησ τσοκ των”
Ο!/0/20")
.Μωβ γισ την 'Μαη η σμ·ση ·νν"σησνιωωω““ωωΜΜωω
τσνμτνσ μνχηι η φθηνη Μι τσ Μμμμ
της ο να σ ησμηνηνσνσςσσ σΜι·η την
χημιΜ αν τη Μ στην... Μην· Μ
Μι· σ ηημητμης ΜΜΜ" σωσνιστηνη ηη0 τηνς ·μτνηησνς· στη μηνα0σ0 με την ΜΜΜ σ Μηιστσ στην
χητα0ς Μτιις της Δεν ΜΜΕ· τη Μη
την Κσντσνη Μ των σησησ€η·ν. η.
Μα την Φύση· σ μηνηηντεσσς νησι·
ν6ςΜνΝντησχόν·.σνὐ-ήτην" έ“[|_-- η' ι ν · 
χόσηηητσμΜΜνσι·ι:Μηστη. το Δ ·- μ Ά
ΜΕ" ΜΒΜ' ΜΕ ΜΝ" σ Μ τη
ιστσιχ0 τιμ της "πως τη ·ίητ Ως σ νι·τησς τση 0Μμιιηχσμ. Χηιιστσς στα σ χηηωση την Με” τσμσσ0. η ΜΜΜ νισ την
ΜΟΗ μ·σσ των -σσμΟμσι·ννυν·
_ ι ιι Μ "ΜΗ" Πο ιιΞ·ι- χσνν νηωησισι νσηηντσνχσι νισ χησι0σσ
'ΜΒ κ ΜΜΜ' ω Μ'°"“"· έ Δ ,αν η.: τν. Μη ττσιι σην- τινι η ινσι_ ι 3 Δ¦==%ι·'0= τη· πωσ τη Ξ=:Ξ;Τ$: τη ΜΜΜ ω” σινηι η” σησι σι ημων·- 'Ο' ΙΜ 'Μ "Η 0' ν Νάντης νσνσιιν ·χηιχ στα ω. Μτι νησι
'Η “ΡΩΜΗ 'ΣΜΥ ?η 'Μ Με" τν' ΜΒ "ΜΜΟ Ο ΠΜ· 'ΗΛΩΝ Ο.Μαη ησ0σωηη Μι τη”. ·ηηΜ νη· νησ0νσσεη μηησσν σι ησμσνσνπς Μ ΗΗΕ - < ο ' ς
ισσιι Β· ει Ναι· Φιέσ- στσ κανι" ωσσις νισ τσ ΜΜΜ τσι νησία τητιηη σινηι
ΠΜ ω 'ΜΒΜ Ο" 'Π' Η" 'Ψ ησ0σσ0σιη·ν0 "ΜΜΟ των ΩΝ'Μ°"'· σ
Ασστνηη νισ την σιτ- Ξηιι|ων Δικό-τσ τ·Μμτσισ στη μμσΜ την σηησσμ η"
Πι· ΜΜΜ της τησ Μι σωστη σισ ησ- ΕΜσσσς - ησηςι τη Μη" η ηχσμσ χσι τη "Νιότη" να
ιι ΟΝ· 'Η Η 000" ΧΟ" αν' _ Ν.“ τ" ως Μ€Μ ΜΜΟ σι ηιτσισιηη“ς ΜΜΜ· τη ΜΝ ιι·σισσ0ττμσ
ΞΕΝΗ Η· Η Π··νΜ'ΜΜ·“· Η" ΜΝ'Μ Μή! η Ότι ·'νηι σηησσί της σμη·σς στην  τινων'ω=!Μ Και με;" Μό Έ"  Η ω· _ ζσντηι. Η 0.τι ηντσ σημσινχι νιη τη Μα" χηι
:ἑ'$':ι“ΜἘ.Ἡὲ° ·“=ΜΜ“Μ“· - '°'""'°"°“°°°"Μ'
'ΠΜ' Π* Ο. 'ω.Μ“ ω τσι" Μας ηησΜις. σ·ω στν
Μνσμτνσ ησησνιχσ Μ "3 Μ
"Με”. Μ Μ Μ 'κ "ΜΗ "Η η ιιΜσ0ηητσιη στις μητσνσσσ€ς η ΓΜΜΜ η
ΜΚ' ° 'Μ χ ΜΜΜ με νχσηση. σι Άννησι σιιισ·Μ ηιητσὐσνν
. ι. · π  ¦,'Μ°¦ . π η? :'τ<ησσσητσ 408% στι η σμησσξσ;ικἩτστ·σ ένα·
ενω τση Διχσ την η" Η ησσΜσ Μ ¦ ω μ°'ςΜτ _ - τ - . ι .. Τ ή .
η ι·Μικιιτι σ σ Δημητμης εισιιω- νηι·νησνη ηη 22;" ΠΓ”... ν- την Μακ Ο “°·9°Μ Π ΜΜΜ με Μ9π° "Μ
ΜΜΜ: ΜΝ ΜΜΜ" Φ' Π"Π°' · ενωση την ηρωισοηημστσς χσι ιιση0 πιο πισω μ· ησσσστσ τσκ η Λι"μησνη
τσ ΜΜΜ νησστησιζσνν στι σ ισηησς ω "ως" τη·σστσχησισχσ:
σι· της 0ιη0σ- ωντηιχσς τη· μιηη ην0μη ω την
μητέρα ΜΝ. ΕΜ "ως Μ η· την Η" πιο.
ως ηη τη σηνμηιστσ σ Με· ΜΜΜ Μ "Μ"... Με" στην
εχησν“ της η ηιχσ Μπι. κρητης 7 “ΜΒ Μ Μ. “μωρο |==Β='#==ἩἩ$=$
ε"° 2 'Μ. < μ 8ω'Μ ω" '°" 'ΜΜΜ Ν" ηηιστὐν ΜΜΜ ηση ηη” η Μσνσινισ.
==““¦==ἑ ' ς ι ' ηνηνχσςσντης τη 0ισιχηση την -νσχχιν·ν
εί"|°"Μ_ Γραφει σ Δι0ΝνΣιι: ΠΕΛΛΗΣ ισεηι6η κι σώσω νη “ΜΜΜ νησι· τσ Μη· στην
"α ¦¦¦¦ Μ. τσέηη. μισ χηησ τη ησ·ι στη ΜΜΜ τσνι
ραπ" τη., Ϊ νησησΜτσι στι μηνσ σησ τις σνμσ·ν·ς νι· τσης
τη" νιη την .η , χ ιιησηιιηνω ΒΒνηικ ησνη ση0 τη τχστσ”ιμμιη ηη”
0ἀχσ·0 ' η 'η ' μ η -Νὲ ρ ' ε η η Ί ·0ιιΜΜη·σισΜσσηησωσΜιτσν
¦Μ"“°¦.. ι ' ι ` η μ , ` ' ' Ι πωσ στη Μη σ πιστη" νΜΜσ σ
."ς ¦“κ“. " σι στησι·ς σησΜς την 417· στη
γω" ως 4σσἱηισση· τησ· η σασμιιησσησισς ιι ιστσΜσ ηισω σησ την ησσΜτσινη μνσιη ενη·
μντη ση0 ιστσσηηνᾶη της πω στην
"Μἔ°ῳ“ "Μ” .Μ Μ ”ΜΜΜ” Λ Δω" Μσ-ηι τι· τη ητηιησιντιχσ μηννμη
“ω ¦°=°. τα· ηη'ντη της τστησι ΜΒΜ 'σμηι στην ητσσιντ
ἐκ  ΜΝ Μη τησς σννσηιν0 αχα- Λσνἱς ιισσ και σησ ως· πόση στην ΜΝ ιι ηη'' . ητσ η00σσ0ηισιστἑς ησν χρησιμο- στστω στσνς φωτ· · τι· τη σννηισ·ιιμητιω ηιτ= “ρω-“ς ή κ Η - ¦ ησιηστ σ Μμητ στσ ΜχΜν ση ησν ηησσηηστι νη σωσει η Άσσεν” στην
-Μἱ'=ἔ“Ἑ°Εἔ Η “ΜΝ 3 έχων σννἄσχι τσ Μμσ τσιις Μι ΜΜτ Μη. ησσν·ιμόνσσ σ Μονής μᾶσσς νη ηνσ° εκ" ° η Β | · υ “ν η" Μ την χημι€σσ τσκ με την 0ηνμηιη- πόστ· τη σνμΒσησισ την μτ ταις ·ΜνσνἑσηΝσ
τσης ηισ ητ·νσσς σννχηνηΠς την ησσἑ- ια ω Μ |”°'ω"<. ΜΜΜ”. 7 7
ων της 0ιισση·σν·ισςι Μ στν ση νη- “Μπι ° .ΝΝ-Ν ΜΜΜ”, _ Ι _
°“' "Β" ΗΜ” 'η““< Με δως τη· σι ημὡην ασκσ'σης. Μσνο- Ισ· νισ τον Μο. '0'
ν" Μ ΜΜΜ" "ΜΝ Μ"°'“' ησς. χοΜιιιισς. Μποστ. 'ι'τσσ- μινι" ΜΕ·:·Μ να;ο
· η8τιιχ· τη νιχητ μισ νισ η"
Μ". "°ἡ ως "ΠΜ“"”Μ› της φύσης την Σάκης στην τεηιχσ την Η!" με
τηΓσηΜσ·ΗΜτσν.ΜτσνισισνσωιΜΜ·ι
Στην ηησστηηη της εΜχης ι Μ· μέσα των ησι0ιχὁν τον χρόνων η· σωσσωστος ητσν τσι σ ΜΜΜ τω. με των Ντέμη η" αν· χστησινσσττ|
Δημητσης Διημσντσχσς. ν·ιν Μη· γισ Μη τσιπ Μη ΜσΜνη ησιι
ως ω' ω _ της τη· π εκεινα τι· Μηπως· οὐησχη-σννΜσ.
ΜΜΜ. κυρια” ΜΜΜ” ιισνιινμ- ημων στοπ” της ΜΜΜ ' Μαι ιι· σΜΜΜ
μασ" ηση·κς τη Μαι στη Μαν ”Ο" Ν" °ΠΨ“Ν"ὐ ι Μ η ση ι Μ σε ι τ τ '“ΜόΜΜΙ
ο 77ι ι08 852Ι67 Ανήκω ΑΜΑ τιιιῖἑ ΦΠΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα