Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 : :¦"Ρ ι
Μ Ι , ί Χ · κ ι ι 
“ιΜΨΜ“Μ "3 ΚΜ Π||0_Σ|ιΜΕῦ
'Η δραση αυτή είναι αποκλειστικα διαφημιστική και δεν σχετιΖεται με
"ΜΜΜΜ
η διαεαα έωπὴβω διαρκείας της ΠἈΕ στα πλαίσια των χαραγικών Πακέτων της Παναθηναϊκής Συμμαχίας
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡ|Α ΤΗΣ ΚΑΕ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕ|Α ΤΗΣ ΣΥΖΥΓ0Υ ΤΝ Γ|ΠΡΓ0Υ ΜΗΝΗΜΑ!"
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΒΗΗΜἩΠΝ ΜΠ03ΠΜΜ' ΜΙΒ ΙΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2822 ΠΜ": 350 ε
: ὶΙ!η!Μ^ ,η __ . η
 . .  Δ. κοΝτοΣ
Ψ · Η < _ 0ΣγΝΕΡτΜΗΠογΔΗΜΗτΡΗιΤ0ΥΔΗΣτΗΝτΠκΑ. -°ἶι ΜΜΜ¦ΜΜ
 ΜΜΜ χω ι. Δ > ,
. Ι _ ( Ι _ ί ΑΝΔΡΕΑΣΠ|ΣἩ0ΛΝΣ. ἑ ' Ζ· Μ“ΜΜΜ
~ι Ή  Μ Ζ ι! ιι . ¦ __ ισγΝΕογπΜκτΗ [η
ο ἔχω ΤΜΠΑΝΑΒΗΝΜΚ0Υ5υΡΕΜ0008 Μη Γ·κ°γΒο"0γ^°Σ
Με Με"
ν Μι πιο ΜΑΜ
“ι7£Ρ/ΜἔΛ/Ω ΠΠΣ Μ ΠΟΣ
Μ ΝΕΠ Πι? ΜΑ 4 κι
ο 32ΛΧΡ0Ν0Σ ΠΡΩΤΑΒΛΜΣ ΜΗ: Με Μ πω
ό“'Μ`
 ,.  Τ - «νχιΡιιιΜ£Μ
Π ι .έ ' “ ΜΜΜ/ικα
-| Η “ _ι ΠΜ ΠΜΣ/Μ
ΟΜΟΓΕΝΕ/ »
Κ' ΑΜ" ΜΚ" ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΑ
ΜπΜΜΜΜΜ
“ - ΜΜΜ·Μς Μπα ..ΜΜΜ
και ΜΜΜ "Με"
το <<ΤΡ|ΦΥΛΛ|›> ΜΜΜ ΠΠ" ΑΓΙΑΞ
ι ι ι
¦ _ _ “ ¦ ι ι :ιι υλη"
 ·  η · Ι ¦ Ι ':
ΜΝΗΜΗ ιιοΑποωικοωιΛικο ~  ' 'Π '
ΜΕΤ0ΝΑΡΗΣΤ0<<ΚΛ.Β|ΚΕΛ|ΔΗΣ»0Π0ΥθΑΤΕΠΛΡΕ|ΜΝΉΜΗ"
ΜΜΜ ΜΒΜ Μο ΜΝ. _. κΑΝεΝΑΝ Μακ" τογ 2013.
"Ε |' "ΝΝ 0' «"ΡΜ'°'» Η" °ΜΜ|" ΙΜ ΑΜΗΝ" ΜΒ! ΠΜΣ ΗΠΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΔΗΜΩΝ!
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡ|ΣΤΠ ΓΡΑΦΗ ΜΔ ΘΕΛΕΪΕ ΝΔ Πειτε ΣΤΟΝ ΔΗΜΗτΡΗ ΔιΔΜΔΝΠΔΗ Μι Η ΘΑ Μ ΔΗΜοΣιεγΣει Με το οΝοΜΜεΠΩΝγΜο ΣΑΣ
Σε ΜΑ ΜΜΟ ΜΜΟ ΓΕΜΑιο Με ΚΑΙ ΔωιεροΣειΣ ΠΡΟΣ τοκ 3010 ΣΑΒΒΑτο η ΣεΠτεΜΒριογ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα