Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ἶ“Ληο Αγριο
Η ΠΟΠΗ ΜΜΜ!" · ΜΟΝΗ" ΝΕ'ΑΦΕΡΠΑ| ΣΕ ΜΟ.,. ΓΗΠΕΔΟ
ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
ΣΤΗ Μ||(Ρ|·| ΟΘΟΝΗ
Π 43.6 εκατ. έδωσε ο πρόεδροε του ΠΑΟ. 73,9 εκατ. του Ολυμπιακού
γιατιε τηλεοπτικεε άδειεε · ΟΑΝἩ και ο Καλογρίτααε οι άλλοι δύο
νικητέ5 · Πρῶτοε ειτιλαχών ο Σσββί8η5¦ με δηλωση κατά Αλαφούζου
ι Οι αντιδράσω των ΠΑΕΔ ο ο ο
έ αἱ _ |Θ · ί
_ ῇ“ιι:› ¦
ο.. υπ
Π|ΣΤΟΛΕΡΟ...
ΠΕΕΟΑ[)Ε[)
Ο Μητρογλου έχει πετύχει
τα Μο το 'Ογκολτου
μετπν Εθνικη σε περίοδο
προκριματικών Μουντιάλ
ΖΩΝ'|'ΑΝΗ ΗΕΑΜΤΡ°ΠΗ
Η ΜΗΝΩΝ
ο Φ Φ @Β ' θετικη η ΟυνοντΟΟΠ`“ .- Ι _;_ _ 
Κοντονη - προέδρωνἶ Λ '  
ΕΛΕΥΘΕΡ|ΜΗ
' Ερχεταιξσνατη ΔευτἑρἘηυΕΡΔ. Π ·
 αισιοδοξία οτι θα βρεθεί λυση -- _. ' Ο Πρόεδβοδ ΙΜ ΕΠΣ
. γιατη διαιτησία Ι _ .. · .η . Πιερίοεείνοιοεκλεκτοε
στη συναντηση ΕΠΟ κοιΛιγκο5 ζ ` ι' τη8 συμπολίτευση5
Π Κοντονηε: «Ολοι εργοΙζομοστε _ ο ' γιατι5εκλογε5 τη5 ΕΠΟ
για να ξεκινησειτο πρωταθλημα Δ _ Ι 'Κακίε5:«Το προφίλ
στι5 ίΟτου μηνα» Δ ·' · του αυτοδημιουργητου
Ελευθερια6η»
ί «ΟΚοντονΒείναι
_ Μ ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ @  
κγκ^ΟΦΟρΟγΝ·“ ο οττιιιοτ ιιΛκΛοιιιικι'κοτ τικΛι ο ιιιο ικι·ιιιοτ τιιι τιιοκιιτ ωοοιτογ ΜΜ- “ΑΡιΝ- ΜΜ- Φ0ΡΤ0ΥΝ“Σ κι! Μο'
ΕΛΕΥΘΕΡΟ' τον κιιοικτΑι κιιιυτοικ την ιικοκι τον οιικιιιικοι
 πΛγ·ι·ι Μο:: 
Π Στα ι7 εκατ. το κοστοε. τριηλασιο αποτο ηρὡτο καλοκαιρι του 'ί 3 Ο ΜΜΜ ψάχνει τον τροπο
Π Επιστρειρουν στην Παιανία οιακαδημίε5 Μ γιο να εκμεταλλευτει
την <<ηολυκοομιο» στον αξονα
ΑποτοΝεηΑΝτΑ:ιο  ω '   _ . · τί ο  ¦ε^_
ετοΝΜηερικηΑτοΦ ε' · · · ~ · ι ; “
· Τι πρόσφεραν οι ελευθεροι
'ἔ8ἔ%'ἔΜἩἑω ἰ;“  ο; «ΠΡΑΣ|Ν0Σ»
Φιλ ί .
=““ΐἔἔ?εΉΐ τη - Μ|Ε'||ΣΗΝΜΝ||ΜΣ