Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Ε.: . ·. αΏ
·Έισι·νσ· σπα “    Ἐ . έ
42 ως αιισ ΜΜΜ  = Ξ
.... ΠωΝΜιωΜΜι· “   Ἡ
'Θ  σσλ.|9  3 ¦ ι
Χιλιάδες εργαζόμενοι στον δρόμο - Στον... αέρα και «Βαριά» συμβόλαια
ω ..7
· β ,: 7 ?6 “
Η 4 ·  4 ν Ρ σ 
Η!) :Σ Μ ,Β 2 | Η τ! 7
Β ι' ἔ Ξ. 1 έ
843 πμ ' “Ϊ Ε Ά ς , Π
ἙΧ “ .σ κ · .
¦ Ξ = 8 'ι “κ κ
° · ι · δ κ Ά ·> .
 γ» δ'7 | . έ
`-> .7 ώ· 7
ια ων·/#έ
βατ, 
 · ' 7 
.μ/^;`<~ Ἡ
σελ. '243. 27
 ι σιιινΎΜσ
σκ86ιιι18ι
ΜΜΜ ΜΜΜ· αιισ
ιισισ-αιισιιιισς στα πιανω
σελ. 8
'9 θΡ|ΛΕΡ ΣΤΗ θΕΣΣΑΛΟΝ|κΗ
  ·  Μίνα" για να
σώσει εναν σκιΜσ
'σελ. 5
ιι και Μος