Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ Ο
Μ μαρια
ΜΜΜ Α. ω
Μ κ Μ
(1918-1974)
ςι“+ιΜ›
ΕΣΤΙΑ.
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Μ Νεφώσεις μέ πρόσκαιρους
όμβρους στα ηπειρωτικα καί τήν Κρήτη.
Άνεμοι βόρειοι, στό Αἰγαίο 6 μέ 7 μπωφόρ.
'Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
<Έως 30β. σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη.
`κ Σάββατο - Κυριακή 3 - 4 Σεπτεμβρίου 2016
Ἀνθίμου ίερομ., Θεοκτίοτου ὸσίου.
Χαρίτωνος μάρτυρας, Πολυδώρου νεομαρτ.
Σελήνη 3 ἡμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.57' - Δυσις 7.5]'
Ἀριθμ. φυλ. 4054] | Τιμή ]¦50 € (μέ τό βιβλίο 4€)
Ἐρατσσθένσυς ],Τ,Κ, ]]θ 85, Ἀθηναι, ίηίο@εειίαηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400, Φαε: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Χαριστική βολή
στήν κτη ματαγορα
Μ ΜΝ( ΜΜΜ Με»
ΜΝΜΜΜΜΜΜἈ
Νέα πραγματικότης
για τήν τηλεόραση
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
"Ενα βιβλίο φέρνει στο φῶς
τα αποκαλυπτικα στοιχεία της
σύγκρουσης Βασιλέως Κωνσταντίνου *Ελ Βενιζέλου, πού κατέστρεψε
, Ἑλλ . - .Ι ,
ΜΜΜὴΝ 3 3 3 3 3 3 τον ηνισμο της Μας
ὐΜΜΜ ΜΝ όπως ί
Μαν-πω Μ Μωαβ Οι παικτες, οι συσχετισμοι, οι εμπλοκες
ΜΜΜὡ Μωψω
ΜΜΜΜΜΜ ΟΛΠ
 Η, ΣΕ ΚΑθΕ περίπτωση, πρωτό- ριακοῦ (ΑΝΤΙ) καί Β. Μαρινακης αναζητήσει ἐργασία στα νέα κα τυπη αλλα καί έχθρική, έναντι των (Α1ίοτ Εἔο) ειναι οἱ πλειοδότες της ναλια, που, συμφωνως πρός τόν νό έπιχειρηματιων καί των υπολοίπων όλης διαδικασίας. Αὐτοί αποτε- μο¦ θα πρέπει να απασχολοῦν 400
συμμετασχόντων δημοπρασία για λουν ώρισμένοι μαλιστα μέ δικα- εργαζομένους έκαστο. Άλλα έκα“ἔω|α Μ τίς τηλεοπτικές αδειες έφθασε στό στικές έκκρ εμότη τες- τήν νέα ὁλι- τ0νΤἀδεΞ θὰ μείνουν στὴν ἀνε Μία.
ΜΜΜ Μ Η" Β“'"ΜωἩ"|”' τελος της. Χρειασθηκ3αν Βρια ημε- γα3ρχι2γΞἔτα ηλεκτρονικα μηντια, ,ΕΜ εχομἑνως θὰ πρ ἑπ ει νὰ
ω' ω? 'ω-·°ῳ°='-| Η | β” ρονυκτα3για να συντε εσ ει αυτο, π ην ι ικτυου, στην χωρα μας. θεωρηθεῖ ἑπιωχία ὅτιἙλληνες
ΨΜωωΜωωωα σε Ματς που χ9ρακτηβισθη' Ἀπό τήν αλλη πλευρα δέν ἑπιχειρηματίες καί ἑΦοπλιστἑς
καν ως αναλογες με τό περιφημο , ι ¦ ¦ ι ¦ ,Η > δι < λ! Ι ι
 ι ¦ , εχουν επομενη μερα, αλλα ενα δι- επεν ΜΝ υνη Μίκα ποσα στην
παλαιότερο «ριαλιτυ» στην τηλε- ¦ ι ο ε ε ¦ Ἑλλάδα Δεί νο” έ ιν ἔννοια
ΜΜΜ ό ασ 33Βἰ ΒΓοὡθτ» αστημααποδρομηςτριων μηνων οι 3 3 3 χ 3019711 3
ώΜ ρ η 8 ' έν λειτουργίατηλεοπτικοί σταθμοί αυτια ἶμπιστοαυνη3 φις @νίκοΜ ΜΜΜ”. Μ” Η. Τό τίμημα που συγκεντρώθηκε Α1Ρ118(Δ. Κοντομηνας), 8ἱ81'(ΟἰΚ0- :Πίτες 13ης αγορας να αΥαΚἔἩΨει·
 από τήν πλειοδοσία των τεσσαρων γένεια Βαρδινογιαννη) αλλα καί ἔκυβεΡνησἙ βανηΎἔρΙζἰ 01? 
έπικρατεστέρων είναι πέραν καθε Με α (Μπό πολας, Βαρδινογιαν- Με την περ'ωνυΗη 3 "Μ 15η·
ΜΚ Μ' Μ Μ· Ν προσδοκίας αλλα καί καθε έκτι ή- ν Β Ψυ α μ ) που δέν έφθασαν απιπολιτευσις= και ειδικα η ΝΔ=
Μῆ “ΜΜΜ Μώω' - έ - Ι ι > · μ · η?) χ - ι καταγγέλλει έλλειμμα πολυφωνίΜΜἈΜἀΜΜω_ σεως των ειδικων για την αξια μι- στην τελικη φαση της δημοπρατη- 3 3 γ 3 3 3
- > · ι _ · · = ι = > Ι . ας. Τιποτε δεν εχει κριθει ως προς
Μ Μ αςτηλεοπτικης αδειας στην σημε σεως. Τι σημαινει αυτη η εξελιξις, 3 , 3 ξ , _ ¦ ,
ω ω · Μ αν ρινἡ οἰκονομικ@ χρεωκοπημἐνη 3 3 3 3 3 το κατα ποσονη νεα εποχη που ξεΜ ἡ ω Μ καί σέ β αθ ε 3 ὰ ῦΦεση Ἑλλάδα Πρωτον¦ απωλεΙα δανείων προς κινα θα είναι καλυτερη ή απλως μία
°"°""' “°'”° '· . τίς τραπεζεε χωρίς μάλιστα 09σι· «αλλαγή φρουρας» σέ σχέση μέ
ὴΜ εἰ' ΜΟΒ' Συνολικως 246 έκατομμυρια αστικές έγγυήσεις, που φθανουν την παλαιό.. Αῦτήν που εἶχε αφεεῦρω τό τελικό αποτέλεσμα για τό ἰλιγγιωδες ποσό των 600 εκατ. τηρίατήνοἰκουμενική κυβέρνηση
ΤΜ· ·Ἡ τό δημόσιο ταμείο, είσπρακτέο σέ εῦρω. °Επίσης, περίπου 1.500 ατο- Ζολωτα τό 1989-1990 καί τήν δω- «ΕΟ ρομαντικός Ε Παρίσης
ω Μ'ωω”Μ ω'ω'| τρείς δόσεις μεχρι τό 2018. Οι κ.κ. μα, δημοσιογραφοι καί τεχνικοί ρεα των συχνοτήτων στους έκδό- χαί ὁ “π ύταν “Χ Κον33τσ3ώ 3
ΜΜΜ ' Γ. Ἀλαφοῦζος (Σω, Ι. Καλογρί- της τηλεορασεως να βρεθοῦν σέ τες καί τήν οἱκογένεια Κυριακοῦ Ο κ Ο ΠΙΩ
'ΕΜ ἡ Ν Μ τα· Μ τσας (ῦΑνωνυμοςἙταιρεία), Θ. Κυ- ανεργία. Μέρος αὐτῶν μπορεί να στό όνοματῆς πολυφωνίας. ΜΜΕΜ(σελ. 7)
Με'. ΜὴΜΜΜήΜω
ωΜ*πΜΜή
Παρωδία αποστολή
θροθῆρε; του; σκοτώνουν
όπου του; βρούν, ακό
"°“ “Η ώΜ Μ Ψ] Κἴἑἔπἶ“ἴχέΐὅπῦ“
ωΜΜωωι3.ωαΜΜ ~ Ν Τ Ο | 3 ~ πω οτι ισχυει κα" “ΜΜΜ Α Α γ Μ τ ὅ Μωβ Με·
“ω 18 Μ“ΜωωΜωἔ  ι α για να παρουν τα πολυ
ωΙ2ωΜωΙ3.
ωωΜωωΜωψ“
Κατα εκατονταδες περνουν οἱ μεταναστες
Ο Δυο ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία χωρίς όδηγό
τιμα ἐλεφαντόδοντα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξυ 2007 καί 2014 μειω
ΜΜΜΜΜῆΜὡω 33 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 θά κυκλοφορούν πλέον αγωνων Ἀφρική περίΜ. Μ την Μ Μ Μ Μ ΠΑΡ, ολον οτι στην επισημη ποτελεσματικη ανταλλαγη πλη- κατ5 αποκλειστικότητα στο ελλη- 030333 83335330333 Τῆ3 Λυών3 που κατά 30%, ή κατά
ΜΑ ἰστοσελίδα του ΝΑΤΟ αναφέ- ροφοριων. νικό Πολεμικό Ναυτικό, που έχει Τάλ ρεἶα πΧ Μαρ 144.000
Μ ὁ Μ ΑΜΗΝ η ρονται δέκα πολεμικα πλοία που . , ¦ σέ περιπολία τήν πυραυλακατο Ν Ι ι
 ΜΜΜ ανήκουν στήν δυναμη 8ΝΜ(3 Ζ, Στην περιοχη Λεσβου περί- «Ρίτσος» καί τίς κανονιοφόρους αἱ 8778: Το πρωΡΜΟ · Πολλά λέγονται για
Μὴ ΜΒ" τ ο › λ - τ λ - πολεί τό μικρό βρεταννικό σκα- . . , Των ΟπΟίων δοκιμασθηκε ¦ . ¦ Μ ΒοΥον ενα εκτε Ψ τις τιε ευτααες Φος «ΗΜ8 Μο1·88γ» ένω κοντα «Μαχητης» και «Πολεμιστης»' Τό 20]3· θά έξυπ7ιρετοϋν Την ίκωοἶηΤἴ ίσον ΥΠὁ Μ* 11118089 πεβιπΟλια στην θαλασ· λ¦ ¦ 7 , β¦ “Ενα ἰταλικό, ένα καναδικό καί ἀνά δέκα λεπΤά πένΤε ναίΚων στην οδη7ηση.“
ΜωὡΜ·άΜΜ σκι περιοχή μεταἔὐ Ἑλλάδος του π Ψ η Ἑου'?ΏΚη Εφ εἶ- ένα πολωνικό πολεμικό πλοίο που Πάω; χ νέα; μμ χ ΣΦ? πόλη “00% ΤήΣ ΜΡ
ΜΜΜ Μα καί ΤΟΌβΚία9Ἡ σκοπιμότης συ· τα «Β8ΠΙΠ»7 ο ”Μέ της οποι- έπρεπε να ετέχουν στήν αποστο- ίκου Β λ :εδά Ζ- ωα; Τά ἐπΙβεβαίωσε μία
ΜΜ νεχίσεως αὐτῆς της αποστολης ας ἑἔακολουθεῖ νὰ ειναι νεφελώ' λ: ° χ~ μ< Ι κ ί «αχχ μη Ι Ξ Ι |χ μ" 20 έ Μαίκα ή ὁποία. καθώΞ
ἔ ει τεθεῖ ἐν ὰ Φιβόλω 8880 ἐ_ δης. Τό πλοίο διοικήσεως, ή γερ- ι η) απ ευριἶ ονται σέ τα ες 'β μειΤαχ“ΤηΤα ι μ' ἐδέχε-Γο Τήν βοήθε¦α Τοῦ
ΜΜ.ωωαΜωΜ χ ξ μ = μ τ ¦ ι υποχρεωσεις»τηςΝΑΤΟικης ναυ- Καθε σχημα μπορει να με- 3 3 3 3 3
ΜΜΜΜΩΜΜ. νου ὅ" οι μεταναστεΜ"(ἐΞ ρο' ΒανικΡ @Πίτα ἶ(Κ8ΓΙ$ΠΨἶ»° εν τικής διοικήσεως. ταφέρει 15 Μα- μηΧα"κο“ κα ναΜβασΠ
Μ Μ ΜΜΜ ές από τήν Τουρκία αῦξανονται ΟΨεΕ αγαχωρηρεως τα Φρισκ? 3 3 3 3 3 3 κάρΙ νά λεΙΤουρ7ήσοω τό όχημα στην πλατφόρ”αΜ“Μ καί πάλι3 χωρίς ἡ παρουσία τοῦ ται απο ημερων στην3Σουδα της Με τα δεδομενα αυτα, ειναι καί νά μήν έχουμε παρα μα ἀνυψώσεω5 μπέρδε_
Μ Μα Μ ΝΑΤΟ να αποθαρρύνει τους δι- Κριμα ὅπου γίνεται η μεταβίβα- προφανές ὅτι η κατ επανάληνιν Τρωο“δα 33 τα τό φρένο με τό... γκάῷ,
Μ”ΜΜ Μ (κινητές ή νὰ παρέχει οῦσιαστι. σις του έπιτελείου καί των αρμο- διατυμπανισμένη αποστολή της καί «κόλλησα τόν άνθρω
Μ 3 Μ αν ω Μ κή βοήθεια στό έλλη νικό Πολε- διοτήτων στήν ὁλλανδική φρεγα- ἈτλἘντικῆς Συμμαχίας στό Αἰγαίο . Δέν εᾶαμΞ ξανακούσε¦ πο στόν τοᾶο! Καί μετά
 Μ μικό Ναυτικό καί τό Λιμενικό. τα «Πο Κυγίοτ», που επίσης ευρί- δέν ειναι παρα μια παρωδία. Κατω κά ἡφαίσΤεΙο πού ἀνῇ από τάἔχάσεκάίδἑν
Άλλωστε, έξ αρχης ή αποστολή σκεται στήν Κρήτη.“Ετσι, τό βα- από τήν μύτη της, οἱ μεταναστες κά λάβα β7άζε¦ λ¦ωμἐμο κα! Ἡ7ΤαΤΕ. με απο;
Ζ περιορίζετο σέ μια μαλλον ανα- ρος της περιπολίας πέφτει σχεδόν περνουν κατα έκατονταδες. πάΥο3 Μ ὅμωΞ Μό Μ_ τελεσμα συνάδελφοι του
βαίνει στόν νάνο πλανή- μζίΧἴνίΚΟϋ3νά ἑπέέίβ9“ντ
| | | τη Δήμητρα Τό τεράστιο Ἡ 'ΠΝ β7αλΟΨ 9 Το
Ξ : | | Μαρ-Γεω Ἀχούνα ΜὁνΞ αυτοκινητο για να απεη α ο ρ ρ ω π Ο ο ο ο ατιμᾶτα¦ ὅτΙ δημ¦ουρ7ή- λΞυθΞρώσουν τό «θύμα»Ι
θηκε πρίν από περίπου πού εὐιυχῶΞ δέν τραυμαα 200 εκατομμυρια χρονια ΤΙΜΜ σοβαρα
Μ ~ Τό ότι βγάζει πάγο ίσως
ΜΜΜ ΗοΙ›εΙ11ιΙε Παππαν όφείλΠασέμεΜααλα- ο Γιαμίαακὁμη φορά
Μείωση έως καί πανω των χλωρίου ή αμμωνί- ἀπΟδΞΙΜΠαΙ ὅΤΙ Οἶ 7ά·
από 40% υπέστησαν α; καίπ ω ένο" νε α τε; είναι ἑπτάψυχε;! Σχει5ο.οοο συνταξιοῦχοι ΜΜΜ ϋΜΝώΜω πιο “αν Μ Μ Μ Με· Μ Μ Ν Μ τὸ ΠάνΤωξ7ω“ἐπ¦σΤἔ:ο- δόν μιά εβδομάδα μετά
στίς έτιικουρικές, ένω Μ ΜλΜ ω Μ" Μωωωω Μή Μ Μ Μ Ο. Μ Μ ΤΜ ”- Μ θεωρούν .ΜΜΜ ὅΤΙ ή Τόν φον¦κὁ σεΙσμὁ (πό
ετιεται τριτο κυμα ειτα- Μ ω Μὴ Μ ἡ Μ *ΜΜΜΜ Μ Μ Ά' Μ ὁ ω- ΔήμηΤρα μπορεϊνά αλα Άμα-ΓρίΤσε3 μία 7αΤούλα
νυιτολογισμου. Με ω ΝΜΜὡΜάΜ ΜΜΜΜΜ ωθΜΝωΜ 83633 333 ο 33333. ω.3 63336333? θ ζων_3αν. ἀπό
Μ* ωψΜω ΜωΜψΜ ω Οι μρβ πέη ρη η
Ή" οἱ |η"|° Μ ω Μ Ν 'Μ | ' ¦ ¦ ο | ή Μ Μ Μυστηριῶδε; τό σύμπαν! τα συντρίμμια. Ἡ ίδιοΜΜἩΜΜ“ ώ ω “ΜΜ”Μ Μ κ ί ιάτ Ν ανιέλα
Μ η ΜΜ|ΜΜΜ ΜΜάΜΜ π "ψ” ., . . , . . ηη). Μ' Τ ι
. ¦ . ω ΜΝ Ἡ Μ Μ Μ Μ Μ τα · Ολα πια σε αυτον τον Τουρσινι, παρακαλουσε
Μεγαληδιακρισις Ελλη- ΜΜΜήΜ κωΜΝΜΜΜ ¦ ¦ . . ¦ ι δ ~ Π 3
νίδος για ντοκυμανταίρ Μ "ή, Μ Μ Μ Μ Μ Μ κοσμο γινονται για το τουΞαν ρε; τη; αροσβε
γιό Τό ^3μεν3κό Σώμα ·ΝΜΜΜΜΜ Ἡ ΜΜΜΜ ωωω ωωωωωωΜ χρημα.. Αὐτὸς είναι καί στικῆ;νάψάξουνγιάτήν
ΜΒ Μ ω Μ" Μ Μ η Μ Μ ω ' ή πινω ωΜψ ὁ λόγο; γιά τόν ὁποῖο ΤζόυΙ διότι ήταν τό μόνο
__ έ” Μ μ' ω ω Μ ΤΜ Μ ω Μ Μ” ΜΜΜ π η* Μ εξαφανίζονται οί αφρι- πού ή; εᾶε απομείνει...
.ωβ°"" Μο". Μ” ΜΜΜ Νέα· ή α Μ 'ή Μ κανικοί ἐλέφαντε; με ρυθ- Καί ει7τυχῶ; ή; έκαναν
ΜΜ Μ ΕΜ ΜΜΜ%”Μ ΜΜΜψ μό 8% ετησίως. Οί λα- τό χατίρι.
 ἔδ- ”-“ Μ"""¦“ Μ¦“““"=' Ἡ ΨώΤ“¦π Π Μ “ Μ Ν Μ ΤΜ Μ ὰ Η 2 2 Μ
μους του Καράκας ιτα- ωΜωΜ Μωβ": ω 'ΤΜ ὴΜΜὴΜ ΜώΜΜΜΜω Διαβαστ£ τα 
ρατήντρομοκρατίατιου ήΜ ' ' ΜΜΜΜβη ΜἡΜΜωΜ ε τ τ
ασκεῖτό καθεστώς. ωκΜΜΜΜΜ ΜΜψΜ Μ ΜΜ&Μ ΜΜΜΝΜΜΠ «ΟΕ φοβο! δΒ%αΒωνΟνταω
Μ· ΜωωωὡΜ ΜωωΜΜ ΜΜϋΜΜ ωΜωαψω ΜΜ(σελ.4)
ΜΜῶπ ΐΜω“Μτ· Η^ Ρ ί
36 Μ Μ « στο 1τΖ ατα»
ΜΜ.ΜΜ ΜωωωΜσψ η.ΜαΜωΜΜ ΜΜΜ
ΜΜωΜΜ ΜΜΜῳΜαπ ΜΜωωΜωω ΜΜΜ ΜΜ(σελ. 12)
β Η' ιο |°'1θ°