Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«Η Νύχια νων κουσνήΜων»
Μην κωνσΜνι·νοὐΜΜ
ΣΥΝΟΜΩΣ|Α ΚΔ' ΠΡΟΒΟΚΑΤΣ|Α ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΟ|'|(ΡΟΜ
νου ΣαΒΒανοκὐρ·σκου
ΜΜΜ Μονο... >
. . . ¦ - 4 γ . ~ ι
-. ·¦. ··'·  ,;:.·, .
κ _ ἴ·-.Σ)· · `
4,3.?._·;-:·τΙ Η:
ΜΗΣ Αρὲνε5,
ΜΜΜ ΜΜΜ,
”0," Νεκ
(8¦5€ Με τι: πω:ωκι› _~ ί
ΠΑ Τ|Σ Δ ΑΔΕ|ΕΣ
' ΗΜ _
Ι σε έῦ°8Ε
ΕΠΜν·κων
χ η ντεκ Ο Βςγγεῆηε Μορ·νοκΠ5 μΠοινε|| κ°"¦εω¦ε
6υνονο κο' στην τΠῆεοΠτ|κη Φορο "ΜΝ” ω
Οι οῆῆο· τρε|5 οὁε·οωχο| εινα κ""°κ°ῇ°|
Ἑωσν αόδο ο ΜΜΜ, ο Κοῆογρίτοοε κο' ο ΣΚΑ| Με.
ΜΥ "ΜΝ “Εμε|νον εκτ05 5τ8Γ κο· ΑΦΜ Ρ Σ
των "Έμεινα π ΜΑἶἔΐἔἔ“
·[=; ρ ὁ Ρ 'ΙΜ ΜΜΜ “ΜΝ ω πω
“ῖἶΐὶἶ οκοΜνΒοὐν
. Εω'ήΜ"° Β Κύω'"= Πο ΜΠΛΝΛΠΕΠ|κο 2
Περ|Που Ι,5 δνε Ἡ" '"' κ"Βέ°'"°" '
ΠΑΕ' ΠΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Β Το ΤΡ|ΗΜΕΡΟ Ξ'   ' ί
Μ ΤΟΥ ΤΣ|ΠΡΑ  _· `* .ή =
Μ Μ Μ 9 ΣεΠτεω5ριΟω η  Ξ 7
Υ"°'°Μ ΟΜ/ΟὁΟ5 στην ΜΜΜ  Ϊ · "ΜΜΜ
τον ΜΜο των [νεων Με Μεοο-  ω ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
γε|Οω αν μετΟ Η ΔΕΘ
Γ· ΜΜ- ΣΤΑ ΠΕΡ|ΠΤΕΡΑ
. _ μ .Μ Μ ο Μικρών... Π Ι `
° 7 ΜΒΜ γρ μμἑ κ' ΑΛΛΟ 6-7 ""κ°°ν  _. Η _ 
'Μ' ΕΜποΔ·ο ΠΑ το ΕΜΗΝικο Μ· Μήν' ε