Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 6.00 π.μ.

www.enimerosi.com

25oC, 12.00

29oC, 6.00 μ.μ.

24oC - Υγρασία 50%62% - Άνεμοι: Δ 3-ΒΔ 3 μπ. - Ανατολή ηλίου: 6:57 π.μ. - Δύση ηλίου: 19:51

Σαββατοκύριακο 3&4 Σεπτεμβρίου 2016

€1

Αρ. Φύλλου 4244

ÐáñáìÝíïõí Ýîù
áðü ôá èçêÜñéá ôá
ìá÷áßñéá óôï Åñãáôéêü
ÊÝíôñï áíÜìåóá
óôç äéïßêçóç êáé ôïí
óýíäåóìï îåí/ëùí 7 >>

Δεν θα γίνω
Ιφιγένεια για
τα σκουπίδια
Μπορεί το θέμα να έχει πολυκαταναλωθεί όμως η
σημασία του παραμένει εξαιρετική και η επανάληψη της απειλής του Ιουνίου υποφώσκουσα. Ο δήμαρχος δίνει όσα περισσότερα στοιχεία μπορεί για
τις προτεραιότητες και τους χρόνους εφαρμογής.
Αλλά και σ’ αυτό το σχέδιο παραμένουν εκκωφαντικά κενά... 2&3 >>

ÍÝá óôÞëç 18 >>
Ï ÁíäñÝáò
Óïýêåñáò
ãñÜöåé ãéá
ôçí ðýëç ôïõ
ÄéáóôÞìáôïò
ÁÏÊÊ-ÂÝñïéá óôï ÅÁÊÊ (18:15)

Åßíáé áõôü
ôï ôåëåõôáßï
öéëéêü
ãéá öÝôïò; 19 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα