Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β"'|Μ"Ε :· · ·, Ψ
__δτὲ¦9 'ι' .η )||~
 | Ἡ “ὡΔ.“)
ι" ·'··'·|Ύ· ·'¦··) ·· ι'=·ω
τ·-·ι"ἶ“υ_“ Δ . · ι' 'Ι ' '
 .οΜὲ!"ἐἩ
ἑ/ τη “
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡ'0Υ
ΕωμερΜΑρ.
ΤΜ; 'Μ ε
ςεντο3.στ
ί εσντοεΞτ ή Βοντοοετ
ΞΟ1Εζσ1ρΞτ1κἑς συνεΡνσσἰες των νέων σστἑρων του
“ΘβΐΧου στην ΤρσμΠζονσΠορ κσ1 ο1... υττοσΧἑσΞ1ς γ1σ
Πρστΐττσ κσ1 θσμστσ στον ΠΞ1ρσ1σ! · ΠΗΓΕ ΡΕΝΤΗ
Ο ΚΙΕ[.ΕΠ: Το κσλωσορ1σμσ απο τον ΚσμΠ1σσο
Ξ κατ η συνομ1λἱσ με τον ΜΠἑντο
  “ το··πΜΕΝ“Μ Μ"|ΕΜἑ!
“ΚΟΒΕΙ ΚΑΙ ΡΑΒΕΙ“ ΣΤΑ ΧΑΦ Ο ΡΟΜΑΟ · Δ1νοτΣρσβ ›.
λσΘη κτ ΠΜ τον... ΒΣοστ1 · Κἑρὁ1ζΞ κοτοΧἑς ΜΗ μοίραζε
την μΠσλσ ορθοτΕρσ Μο κάθε άλλον στη ΙσἰΞτ181 )
  ._  _ Ι ··ΡοΜΜ··τκΜε
¦' .Α 3      ° Ητ|ΜτοΝκοΜοΜ
ΜΜΜ!! ΜετοπΛπιτΜω!
.ωμετ·Η Με
ΜΜΜ” ω"
Πρωτοφσνί ς κσ1 σντΠσνέΙλΙ Πως
Ενθ0Μ°ῳ@°ς με =']"“Μ 'Μ'  . .  .  - . ο ἐ·ζΣστΣλ1σἐΙος νΙσ Πολ1τ1κο1
τον θΡῦλ° ο Μπρούνο ο!” .. Ξ. .“`.ω"  6·: 7·Ττζητησε ο "οωλοΜσ"ω Η· τι φερω" Π ΠΚΦ ΠΙΟ ΑΜΙ Πο 10ο
Βια" · “Εἱμω ¦ 98,!. ¦ ΜΒ στο Ρεντη οι Μ μεταγραφες · Και ο· πιτσ·ρ·κσ6ες. Ρ μ` “1 Έ
ε ;τ.ω.Μ“.“τ ' ο! που"ήωνἀζων”Μ_μπΕροὐν Β ¦
πσθισσμὲνος με: τίτλους" κ “