Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
` ΕΓΙΝΑΝ ΤΝ
 Ξ αρα ιΜιι τα
Δ/ιιτιις: ο. Νικαῇαῖ6ιις
Λακωνια ΣαντθΞΜ: ΠΡΑῖοΣ ΜΑΚΡΗΣ
"ΜΜΜ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ" 20% Ο ΑΜ. και
να ..απ Μπα· ως στα πιο. ' τας 'Η, _ 'υ ται· απ ζ ο Μιας ' για τρεις
να ρ.- έναν :Με απατα ανω των πικαπ αν. αν” και
κακα με τα σπιιιααργἰα ενας ρόστερ παν παραπέμπει σε ααα" απόσα από τπν ΜΜΜ·
_  ια:
αυτα αι κααααιατικῦς ατιγμας ατις
αρωματα ααα ιιαααααν:
ιι ζπμια ααα έκανα α Μιρκα Παρα
με τπν Μαιτακνικα παρακατω του
ατα Ξεκινπμα τπς ααατταιμααιας α
τα μαγααα πως ται· ακααιααμαα ο
Η αναπανπκπ απατιιτἰα τας
απιααγας α'κταα και αι καμαντς
ματαγααΦικ:ς απαθαααις
ααα αταικιααν
Η παπα" ται· κααανκα
αααΜα και π απιατααταμαπ
Μαν για τπν ααανΜνπαπ
μετα τπν Μπαμ τι". ται·
κινήματα ααα ααα” ταν
ααγααατα τας επανααΜπς
ατα μαγααα αιμανι
Τα τα'γωνα
κααντααα-Μααιν και
έ Ραμαα ααα ανεβαζει
απ'πααα ταιις .τωριΜιικαας- και τα ΔΩ”
Εκτας ευρωπαικας Η' Ο "Ρ- ·ε·' και ακααιιαιατ
Μπας ται· ααμμπιακαα "ῖ°¦° Με Ρ¦Τ¦°. Μααα Καααμαιανας εΕταεμ. καααααἰατ χ°¦¦ "Ἡ τι· και αναφανπα'κτπς τας αμααας ατα παραινα ισα- ·¦-'" "ο
μπιανς Λιγκ α
Έντονες απμτς για πατιτατια και ·καααπαατα Μια” του ατα ῖΝ'"!ΜΡ δεν °"ε°“ "8 Μια αναΜτικα καταγαααα των
ΠΜ". ΜΜΜ _ χώρισαν επιαπτ ταν καμπια- ΜΜΜ“ωγ. αι" ..Μ ° ω”.
Π". ”να ω στις 8α·Μνα αα α αααα- μπιακας Μααι Μακ ται· ααα
ὁ ται· παω", α "Ναός ο", αυτα και μπαι ατα μια" για τα
°““"κ "η αναμεναμανα _ Τα ° ¦8¦ με πια ανακααα αααταααπμα τας
"Μακ” εκτός και .ων "Πως, Δ ταατμταιας τπταατιαςι
α Μανιατπτ δ 2'
Μερα: α ΜΜΜ: α παω
παπα για ταν Μπραντ· ατακα
παααααιαατπτ·
ταιααμας α παν·
απο ατα Μεικα
α παρτ τα ΜιΜ με 'Ο Φ· τπτ
'ΝΝ ΕΝΝΡΞΝ ΤΟΥ
ΝΡΩ"Ν°ΝΝΜΝ'°¦ιι
επιπααα - καταπεατπς
τας Παγκααμιας :αναμααπανΜας
στον "ΝΠΟ|'°'ό |θΠΠ"'"°ὐ 'Μ 'Ο
ξεκινήσει στις ια Σεπτεμααιαα π αααααααιαικα αααατπαιατπτα ατπν ταααα· και να επανέααει
π κανανικατπτα
τα “κι και· απμααιας πια α πωπω καντανας.
παν απιααΜατπκα Μα" αιααααῶν τας 'Η τα
”ααα τας πατας ατι Βαν τπαπαπκαν τα αγκανπα·ντα ααα τπν αμααπαναια και ατι για αυτα
·αΙναι απιατααπμανπ ιι πααατααα τας παρακατ
° Παμούκ· 'Μα έκανα Χθες τις ' ' τα" ως και· τας
μαπα απατα πως ειναι παπα ωτακιαμὲνας για τα ματαγΜα ται· αταας πρωταααιιτ€ς τααα·ας
τα απιτααπα των Η" / ΠΕΒ· τινα· ικαναπαιπμΜ › - "
γιατι π επα Μαγπαα και ανακαατατ τπν απωααπ ι ' . “ψ- # - ϊ τπτ απιτααππς έκτακτων “πιατα ααα τπν 'π γ | _ .Ι _ γ
Μαι και· πιο πατατα ι ς “ `
με τα μετακινπαπ αικαατὐν Ἡ "ω" η" Μ
απατα των ΜΜΜ. Μ· ταν καιω ιωα- =ΜΡ:ἔ:: Ώ
θα” κΜκτπαιατικα ακα Μ¦_ “Ν ¦¦___ _ . 8 ΜΜΜ" χ" < ι
ταν α0μπαααγα α απιιια0α- °_”" "ὁ .Φ έ Η Μ Ξ · ι Ι χ Δ Δ τις τας αι” για τα τα- Μ ν" "ς ”πως Π δ” Π Η 'Ρ°“Μ Ά
απνικα στα" ΚΜαιαις ¦“Μ¦< ”ω / τας Με παν ααα- ' ι ·
Κανταακααμνπς κ  < , πω Μήν.
- Με' παω τα πας ΜΜΜ τα αγαπα· κααακτπαιαωα
ηημ·.'1:
ται· α Μήνας αμαντ·ας αταν και· ται· ΜΜΜ Ν
ω"°'Κ| και
αν" πααααααιαικα
τααικα. κααώς για τα
αιαΑ αν μπαακαι ως
αεμα α ααααγιι των
πινακων αιαιτααιας
για τα νέα πρωτα
Ξ·||Λ ΔΑ
Ι: Ο Η Σ 'Ο Η ΕΡ
Από ταν Νίκα ακμής· μέχρι τον να". 'Μ.
α ααμμπιακας Μια και τα ΜΜΜ" ΜΜΜ
Μ" ' ΜΜΜ άτων “Μπα και” ΜΜΜ·
Μ ^ ΜΜΜ παν καταφερω να ατααιααααΜ' αν" ΜΜΜ ο ο Παναγιότας
Μα" ένα· οι· τα Μπα να γινει τα
ῖΜ¦Ρ| Ν |Π°'ἘΜ| Μάγκνα Μωβ Μὴ.. Φτάνει να
Η" Κ°Νῖ°ΝΗ °| 'Δω- σααΜ0·ι αααπαα και να παρει τις
πατε: πια ανω" εακαΜττ παν τα" ααππς
τα: τανατα ΝΗΛ: μα ΜΜΜ ΜΒΜ.. να
ααμα ταν “αμεα ται· Με· τα τααέντα τα·
πα“τααααματας 4Χ` /
Γραφει α ΓιαΡΓα: χααατ (αεῆι6α κι
:ταατας α... παααααας. ι _ ι
απο ααΜΕας αγαταςι 7 7 ν π ~
ΜΜΜΜι "ικα ιμγχοααγια: 1 ι. ο Μ ΔΛΑ
ω ων Μα Μια για 7 _ ή
“Ἡι““ω“ η 7 ΣΤΟ "ΑΡΚΕ
τα ματα ατιςαμααας θ -  Η ε Ν | κ Η αικαπατια ντα ααα τα ι·ιιπταα α αμν°'ω . . απιακατ. που κααααωαι ατα παω" για
ΜΝ" °ΜΠ“' ϊ Η Ν °““^ Ν Δ | Λ να ειναι ιταιμας να και" μια ποια απαιι 4 ι Ο Ϊ' Μ.” τπτικα α·ζαν α· πιο" και ενΜἰγκα
ι - ΜΒΜ ατα
κτ. τπτ ··
' ` Μπιτ· Λι Φ αι Μα του τωΜπαμΜ “Μ και “ω
4 ι ' Μωιπαα-    αακΜοΜ“Μωωω“ω“ω
'ιζ. _ · η αγ Μις" Η - - και τα πααγματα μπακαν α· μια αεκ απο τπν
Κα. ' α '  ΜΜΜ ιι απανω αμα". ααα· ΜΜΜ ανα νωπό παὐτα πατατα αααι. να· τα πως ο· ΜΒ 'ι ΜΟΗ "τα Κ"
χ 3 _ κ_ ατα απατα αι γππαΜκαι αικαν τα τα". Μαι ι παααγπ·ακαν πως ααναααν α αν* αααανιΜα πως και
ιραΦει ο αιιΜατρατ ααΜαταιαν φταιω Μι 'Η 'Η "ΜΜΜ "ΝΕ ω”. °""“ °' "”"°Μ°· Μ Μ""“ 'Ν
τα ματ στα μέσα τπτ. :τα α· πμ'καανα τα ματς . _ ι - ΜΝ Μα φαν
απανω· μα Ματωνπ Μαν μαιαααμ·να. μα τπν θα” ΜΒΜ
_ _ Ο Ωω και Μπακ ατι "ακα μας να ακαααατι η σ
απαιτει -παααπα“μμ να τκμτταααιΜμμι Ρ και των· κατω” για Μντααπ Μα στα ω Ω '
τπν και" των απατα· μας και παω” από π ΜΜΜ." μ ,ω Μ "Η ¦Μῶ¦° · ο ΧΜΛ": και
ΜπιΜε να να ααιοι·ιαΜαΜ· °0ααια τα· μια μια από εταιμιικιι ΝΙΛΠΜ·αα·ααα· τα γκαα που ατακα" αντιαααααι·. τααγααμ ατα παααπαααια ται· μανα" τα" α αρκαιατμκαμα αν· γκαα και τω” τα Ματς τα· αιιτραγααα να για ταν Μπακααας για να ακαααααμμ· α παπα ο" Η αιμα ΜπααιΜ ται·
μπααπι κατι που ως να αιΜκ...· ι Ι Π Μανταμπαακιτ μα
. _ 7 ¦ ι ταις ΜΜΜ
“ ·' _ Ι ` Ι :τα 88' τραυματ'ατπκα γ '° "ω
· α Ματαανπς αταν πωπω · η 4 ι
, παν πατα" α Πένσα” και απα- ` απαωνππιΜ πε απο”
_ κῶαπαα καμτααΙναντας α Στα ααα· ° Ἡ! · Με” !!ἔ=ἄ)
~ ι _ ' ' α ακα Γιαν- · Μ "Ο"
·γ Ρ _ τι Μ Ρ ¦ω "ΠΠ" ° "°Μω¦°ς _ "ό¦ἔ;° ,η Δ ι ιτααανπ Νότα τααααατικα
“ Ϊ Ξ Ϊ ' ' ' τ 7 ·-6να ταν ωτιναα Μπακ-ω
7 · / Δ:| Δ
ΜΜΜ Μια 36
ΓραὸεΙ ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΜΕΡΝ£ “καιω '3)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα