Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α
Δ|ΑΡΜΕ|ΑΣ
ΣΤΗ ΛΕΩΦ0ΡΟ
Μ Η" ΜΕ ΜΕΝΑ" ΠΟ' ΜΜΜ" 'ΟΥ ΙΜ" ΜΑ "ΜΜΜ
ΤΜ' ΜΠΕΣ" ΤΟΥ ΑΑ' ΜΑ ΜΜΜ' το "Μ'ΑθΑΜΜΑ
 ω «:ΦγΡΑ
ο · Δηλώνει ικανοποιημένη γιο την ολλσγη τηε Επιτροπη8
· Δεοντολογία» · κομιο οντι6ροση οπο τον ΜΜΜ
`· 1 που σημερο βλεπει τοσο εκπροσώπομ8 των ΠΑΕ
ε _ ' Κουτσοποὐμνη8 στο ταρω:
«ΜΜΜ στο γηπε6ο¦οχι σε Μουσε» Φ
η, "ΡΙΠ" ΜΜΜ Η" ΤΑΜ 0ΑΑΑΜΑΠΜ,
"Ο" ΝΑΑ" ΕΜΦΑΜ|Σ||
“ ΑΑ' ΜΗΝΥΜΑ Α|Σ|0Α0Ξ|ΑΣ,
Α|Γ0 ΠΜ" ΑΠΟ το ΝΕΟ '
η ν ΞΕ|(|Μ||ΜΑ, 0Τ| ΑΥΤΗ Η ΟΜΑΔΑ ο Ο
·τ0ΦτΜενογιοΛεσΜ. ΒΑ Ε|ΜΑ| ΣΤ" ΡΩΣ|Α το 20Ι 8
ΜΜΜ. Τοιγκρίναι κο·
τι 6ιΜοκει το ΜΑΜ γιο
με μετογροοε8-. οεροδρομιοσ
κοιτομ5_. σ%Μω5 · Το
κολύτερο Μπλε στο το 2005
ιΜτηιιοοιιτεο οτιοττ @
Μποστ
ΑΥΤΟ'
ΞΕΧΩΡ|ΖΟΥΝ
κ έ; 0 οι ποίκτεε
έ Σ Ι ποο(ίσωε›
ο · * ι μεγσλὡοοον
 τομε
Ε ὅ· μΜρσμεοσιουε
Ξ- ι τω
ε ηρωτοθΜμοτοε
ΠΡΩΤΑ ΚΑΛΟΣ,
ΜΕΤΑ ΜΜΜ)!
_ ενΑπ.Μοτ¦
' Σε υψηλο ΜΜΟ η οπσὁοση όλων. Με ο Μητρ`ογλοο ξεχώρισε¦·ηετοχοίνοντο5ο_πρὡτο γκολ ι «ΜΜΜ "ΜΑΜ"
. ¦ ¦ εε( α ΑΜ - Μ¦. . οποτομέΜον·
ενω πτον πρωτογωνιστη5 κοι στοοεοτερ$ ου Διοννιωτο Π Δεν ονηοοτουν γιο Φάορτοονη¦
ι επιπολοιοε ο τροομοτισμοε του" απο σοβῦἘξησε ογὡνο ΕλπίδωνΤουρκίοΎὑπρο5 Α “ 'ν
ΕΝΑ ΒΗΜΑ Α"0 ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ι ·
.ΤΜ ΣΥΜΒΟΑΑ|0Υ · 3 ι ·
ι ΜΗΝ το 20” ω·ἑ!'
ο . .
"ΜΝΗΜΗΣ ΚΑῖΜ'|ΕΗπἘ  ·· τι Ν|κο^Σ .¦ . ¦_|
Ο πρωτοθλητη5 Δ ,
Εμρὡππ5 με την Ρ ' Ο ι
ΤΣΣΚΑ οποτελεί 4 ν · ι ι
τον εκλεκτό 7 Να έ
Π Ο Δικέφολοε προηγηθηκε
με 2-Ο¦ αλλο η Βεροιο έφερε
στο ίσο το φιλικο (2-2)
· 'βιτ5: «οσο σονεχίζσντοι οι
μετογροφε5. κονει56εν ξερει...» του ΠεδωΜΜ
|ΣΤΟΡ|ΕΣ _ .
Μ “Η Σημερο στο χεριο του Σουηδού ”Ι Ψ·
 ΜΜΜ πρὸτοσημετο τη συνεπής;
'Γεγονότσ που σΠΜδεΜν τοι Στρομοτοονι`· |οω5 μπε
το ΜωϊΠ8ΪπΦϊΠ5 ' ρητρο πονὡ οπο ΙΟ εΑοτ_. _ί·τ
'Τ°"ωό"ωωΜ" ,Ανολοοητου«ηρὁσινου»ροοτερ :ΑΔ “σε μια. χ Α . · “ . · 7 · > στιε5μεγολε8Μγκε5  ·'  ν 'Ι ' “  ν  Δ ι Θ