Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
9τυααααα τα
Εξαταααταα- 
Βακααταα    κΪ· ατατ ΜΜΜ   “
Φρίκη στα Λαρισα - Την ααῆ
ύαντα Κ,
τα: τα ααταττατα
ΣΤΗ Φθ|ΠΤ|ΔΑ
'Ωρες αγωνίας
ὲὲ για τακαααα
 Έ'  ααα αγνοείται
· τηλ 5
σελ.5
“""^ϊ° έ τα: αγωνα α αααα
ΠΙ" δΧ|Μ'0|' ΠΙΝ"
ΔεΣΜεγτΗκε Μελ., ω” 5
Η αεΡ·οπτΑ
ΜΝ τΔ·οκτΗταΝ
4 ΝΗΜΑ"
2 800.00" ατακα ααα
ΜΜΜ: ΣΤΙΣ ΗΠΑ . `
Ηττα" αα αααωαα ααααατα _  · έ :·“ ~ ν ·
πωπω πατατα ατα Μακ Με. ·
σελ. 25