Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΜΥ
Μ (ια-ΝΝ)
Μ λ Μ
τυποι”
Μ λ Μ
(1918-1974)
ατόφια»
ΕΣΤΙΑ.
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Ἀριθμ. φὐλ. 40540' Τιμή 1,50 θ
Μόμόντος μόρτυρος, 'Ερατοσθένους 1, ΤΚ. 118 85, Ἀθήνόι, ιηίο@οειιεηοννε.9τ
"ωόννου Κωνσταντινουπόλεως του νηστευτου Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
› Σελήνη 2 ἡμερῶν Κατόχωρισεις: 2100220482, Συνδρομες: 218 0170870
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.54' - Δυσις 7.58' Ετος 1280ν
Νέα ἑπιβαόυνσις
για τα ακίνητα
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Νεφώσεις μέ τοπικές βρό- ΠαθαΜή 2 Σεπτεμβθί0υ 2016
χές καί σποραδικές καταιγίδες τό από- ( θ η
γευμα στα ήπειρώτικα, κυρίως στήν Πε- γ |
λόπόννήσό.Ἀνέμόι βόρειοι τοπικα ἰσχυ- (
ρόί. 'Η θε ρμόκρασία θα αγγίξει τους 3Ζβ.
Δημοπρασίες
αόιστεόοῦ τύπου
ΑΥΡ|0. ΣΑΒΒΑΤΟ 03.09
Με ΤΗΝ ΕΣΤΙΑ
'Ενα βιβλίο φέρνει στο φῶς
τά αποκαλυπτικά στοιχεία της
ωΜΜ“ΜΜωω
02-00-2010 Ο
ΜἡΜΜ ΜΒ· η Βααλ! Κ οτ ι Μη. Οι; 3 | | Ν | | συ7ΪΕἴ;;Ἐζἐλόυ, :Ξκ;|έοτ;ἔνἔου
Μ, η “ΜΜΜωΜ| Μ Μ? Ακριβό κυβερνητικό «δωρο» στους μηχανικους τΟνΕ“ΜσμΟτΜΜ9
ἈνΜΜΜἡΜΜ
ΜῆΜΜΜΜΜΜ
ἩΜΜΜΜωὡΜωΜ
:ΜΒΜ ΜΜΜ ά της περιουσίας από τόν ΕΝΦΙΑ, τό πωλήσει ή νὰ τό ένοικιἀσει. κόυ κλαδόυ, που ἔχει πληγεί ίδι
.ω ω ή Κυβέρνησις, αντί να σκέφθέί γ ¦ ¦ _ αιτέρώς από τήν κρίση καί τήν κα
Μ Μ ΜΜΜ “Μ τρόπους να έλαφρυνει τους ἰδι- Καθως° δὲ ο] κυβεΒνωΨἶς θέτή πτώση τής όἰκόδόμικής δρα
- ι ι 7 _ τών τέλευταιών ετών (ουτε η έν τ
ὡΜΜΜ- Μ όκτήτές, σχεδιαζει να τους φόρ , Υ ς , στηριοτητος.
 τώσέιμέ νέα βαρή. λογ“ζ εμπνἶυσιἶεινω Ϊ?ινἶυρ' Μιλ . δ. ¦ - γ
Μ | | Ι | ξ ~ για) έχουν επιδειζέι μια ιδιαιτε- 9 19 Με) ΠΟ λίβρα”, ερευ
 Χθες τό πρωι, τό Υπουργειο βη ζωη γιὰ τήν Φοροχόγηση καί να πόυ διεξήγαγε η Ρόι1όότιόΠ Δ
Μ“#ΜΜΦΜΜ
Ι·Ι ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ στήν χώρα
μας τελεί υπό διωγμό. Μετα τήν
έπί τριετία έτήσια έπιβαρυνσή
μέ πλέον τών 3 δισ. (2,65 θέωρόῦνται είσπραξιμα) τής ακίνη
Περιβαλλοντός ανή ρτησε στό Διαδίκτυο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιό νόμου «για τόν έλεγ
πέραν τών λοιπών ρυθμίσεων, θεσπίζέι «έἰδική διαδικασία έλέγ
Ό ἰδιόκτήτής καθε ακινήτου,
δηλαδή, έκτός από τό πιστοποιήτικό ένέργειακής απόδόσέως, θα
πρέπει να πληρώσει καί για τήν
ταυτότητα, έφ5 όσον έπιθυμέί να
τήν πασής φύσεως έπιβαρυνσή
τών ακινήτων, κανείς δέν γνωρί
θα καλείται να έκδώσέι ἰδίόις έξόδόις καθε ἰδιόκτήτής.
από τήν υπόβόλή της». Μέσω καί
αλλων διαταξέων του έν λόγω νόμόσχεδίόυ, εἶναι έ μφανής ή στόχέυσις πολιτικου πρόσεταιρισμόῦ
του συγκεκριμένου έπαγγέλματι
ΑόΒό Ρἱόττό κατέτασσε τήν χώρα μας στήν τελευταία θέση τών
κρατών τής Ευρωπαϊκής 'Ενώσε
Τα στοιχεία που χρησιμοποιεί
τό γαλλικό ίδρυμα για τήν έρευ
- κά ήν Μ ψ Μ Μ χου Ψ” κτιρίῳν Ντελ Τὴν ὁλΟΚλἡ· | ~ ~ 7 να είναι τό κόστος τής στέγασέΜ« ω||'|Μ¦ω ¦ΜΜ ρωση τους και κατα τη διαρκεια Το «δωρο» της Κνβερνηςεωε ως, όι οφειλόμενες υποχρεώσεις
ΜωΜωωωωΎΜ τόῦ<χρόν0υ ζωῆς τους», η οποία στους μηχανικουε δεν ειναι αμε- τών ενόικών, οι δυἶκόλιες που
Μ θα οδηγεί στην εκδοσή τής έπώ- λήτεό, αν συνυπόλόγισθει| μαλι- αντιμετωπιζόυν οι ένόικόι για
Μ 0 ΜωΜωω νομας9μἔνΠΞ «ταΒτότητας κτιρι- στα τό<γέγόνός πως προβλέπεται την θέρμανση του σπιτιοῦ τους)
ψ ΜΜ Μ Μα Μ όυ» και θα αφορα όλα τα ακινητα. ότι «ό αρμόδιος μηχανικός επανε- οι συνθήκες υγιεινής κ.ἄ. °Η κα.
Αυτή θα έκδίδεται, φυσικα, από
τόν αρμόδιο μηχανικό.
λέγχει τα στοιχεία τής ταυτότητος τόυ κτιρίου καθε πέντε χρόνια
ταστασις δυστυχώς θα συνεχίσει
να βαίνει έπί τα χέίρώ.
.· ι '
Μ. Ι 7 Ι ζει έαν θα σταματήσουν έδώή έαν ¦ “ _ 7 Φ “
ΜΜΜ.ωΜωωπ χο και την προστασία του δομη- τό προσεχές διάστημαθἀ προστε_ ως σε ό,τι αφορα στην πόιότη- Β
 μένόυ περιβαλλοντός». Μέ αυτό, θοῦν καί νέα πιστοποιητικά πού τα στέγασεως του πληθυσμοί). Η Δ αλ Η Μιλ Ε ΤήΣ Η
-πΜωΜΜΜΜ ~ ~
ΜωΜἔΜΜΜΜ#ἄ Σχολεια χωρίς Ἀρχαια ΜΜΕ- 
ΜΝ” Μ Μ |ί είκόνες από την υέΜ“¦ΜΜἙΜΜώἄ καί Θρη σκευτικα Μ 
Ἀριστεόές ίδεόληψίες είς βαρος τών μαθητών
Ο Δέν έρχονται τελικώς
οί Ἀρχές σέ διαφημιστικό
σπότ; καλούν τους του
'Η Μη Μω.ωΜω ἐξω7ήΙνΟΙ. ὅπωΞ εἶχαν ρίστες νά έπισκεφθοι7ν
 Η ΚΛΑΣΙΚΗ παιδεία απόδό- του λεξιλογίου, για τήν ένίσχυσή σπασει τόν δεσμό του 'Ελλήνι- Ιἑἔσ:Ξ:ωἴ Ψνχωξα· που ἶαρο“ω;
ΜΜΜ“ΜωΜωω μείται στήν 'Ελλαδα. Καί δυ- τής κριτικής σκέψεως του ανθρώ- σμόῦ μέ τήν'Ορθόδόξία. Άλλα πέ- νόμο! Τότε Τό αδΙορο_ αζεἶω Μ «ἶαραδεΙσοἶἶ·
Μ ΜΝ ω στυχώς αυτό δέν είναι έργο απο- που καί, ώς έκ τουτου, για τήν σα- ρα από τό πλήγμα που κατ5 αὐτόν ' ρ η Βλεπο“με θαλασσΞἶ· κο
κλειστικώς τής σημερινής ανέρματιστής Κυβέρνήσέώς μας. Τό
φήνεια στόν σύγχρονο γραπτό
καί προφορικό λόγο, καθώς καί
τόν τρόπο έπιφέρεται στήν συνόχή τόυ“Εθνόυς, εἶναι έξόχως αντι
λεσκόπιο ΗΑΤΑΝ 600
τοϋ Καυκάσου εἶχε ανι
σμο νά κάνει τό μπάνιο
τουΙ νά απολαμβάνει τόν
¦ ι , ¦ ¦ . . ¦. . νεύσει ~αέι7ποτιθε- “ ι ~
 Μ κακό αρχισε μέ τήν «έκπαιδευ. για την εμβαθυνσή και κατανό- παιδαγωγικό να υποχρεώνονται Ζέη] πο; Τό ἄσ_Γρο ἔἔΖἔἔ;νρ
Μ0ΜΜ ωωΜΜω τικ' ετα Με ισ »του αει νί- ηση τῆς ὲτυμολογἰαε τῆς νέας οἱμαθητἑετῆε βασικήεκαἰμἑσηε Ι - ι . .
η μ 99 μ η μ η ξ , ΗΒ164595σεαποοταση αλαζοπ ασινα νε α
ΜΜΎΜ Γ · Ρ ι λλ κ ι ι ελληνικής. εκπαιδευσεως να μπαίνουν σέ δι- ε - ι - ι Ι ἴ ρ ¦ '
στου ἶωργΕἶυ α ατα ΜΥ λ. , ¦ ¦ ι λ 94 εΤων ΦωΤΟΞ απο την ομορφα σπιτιαΙ μεγαλα
Μ '6 Να! Μο της ΜΜΜ δεκαετια του 70, και έκτοτε, με Έτσι) ὲΦθἀσαμε σήμερα στό Μίκη? (ξΕαἙΟρἘα Ρἑε το Φι ~0· Γῆ'~ΕκΤοπ ή πφ¦οχή σα ξενοδοχεΐα φοΜκΞ5 ἀπέ_
Μ Μ· ή Μ ανα ω Μ Μ αργα και σταθερα βήματα, απόσα- σημεῖο πεπαιδευμἑνω άνθρωποι σΟΦιΚ0 υπο α 00 Των ρησκειων. ρώθηκε ἀπό Τά άμμο-ΜΡ Μ παραλίὅΙ Δηλαδή
ψ Μ” Μ ω· θίἶωσε το συστημα παιδειαΞ της μέ σπουδές πανεπιστήμιακόῦ έπι- ῦΙδιαιτέρως ὅταν τήν ἴδια στιγ- Χα ἀμερικανικά ραδιοτη- πρέπει νά φύγουμε τώρα
Μ  χωραε μας. πέδόυ να υστέρόυν στήν γνώση μή στό μαθημα τής'Ιστόρίας θαδι- λεσκὁπια Τά ὁποῖα δέν γιά ἐκεΠ
κ ω" ψ Μ ω" Με Μ" ω Μ Αῦτ0ἰ πού κοπή ργη σαν τὴ ν τών ελληνικών καί να παραμένουν δαχθόῦν τους θρή σκέυτικόυς πό- βρήκαν ἀπολύΤωΞ Τίπο* 'Μ ΑΜ ώ ω Μ Μ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλη- αμόρφώτόι όσον αφορα στήνκλα- λέμόυς καί τίς έχθρότήτές που όἱ Τε Τώρα ή ρωσία παρε- · Ποιός θά τό περίμενε
 ι 5 - ι ι 2 σικ' παιδεία. θ σκέίε π όεκαλεσαν. Στ 'ν δἐΧθΠ ὅΤΙ ή ἀνά^υΟΤΞ ΤΟύ από του ο ανωτικου
νικων α νόόυν τ ν σ ασια τ η βη ς ρ η Ξ ρ7 Ξ
ΜΜ'ωΜΜω"ΜωΜ . γ ε ι η. ηἩ "39 ι η· ε ¦ ι Ελικία τόυ αυτό όνό συ υσ μισος ὁδ εἶσΤό συ- Γε ανο| · Οί Γε ανικοί
η 97 7 μ γχ η ση 777 ρμ υς, ρμ
ΜΜΜ γνώσεώς της αρχαιας ελληνικής Τώρα ήλθε ή σειρα των Θρή- ς ¦ . Ι «ω ι ¦ , ¦
“ ¦ ι ¦ ι - ¦ ι 7 ι 5 ι πό ει να δ ιόυ σει. μπερασμα ΟΤΙ εἶχε 777107 ΣΙδ Οδ Ο Οι απε ασιια τ ν στέ έ νωσ τ νέα σκευτικων Ειναι συνέιδ τ από- μ ρ ημ ργη ηρ ρ μ φ
γ η ~ ρ  3 η ης ~ · | η | προέλευση. Κατά πασα σαν νά ι7ιμώσουν κατά 4]
Ζ ελληνικής, για τόν εμπλουτισμό φασις της Κυβερνήσεώς να δια- (Λεπτομέρειες σελ. 4) πΙθανὁΤηΤα προήρχῇο ἑκα_Γοσ_Γά Τί; πλα_Γφὁρ_
από ρωσικό στρατιωτικό μες αλλά δέν ένημέρωΣ | Τ Ν ε | δορυφόρο. σαν εγκαίρως τους υπευε α ε α θύνουςστην πόλη Μπάντ
η μ ρ η ς η μ ρ ς · Ύπό δρακόντεια μέτρα Μπέντχαιμ της Κάτω Σα_ ασφαλείας, έξ αἰτίας της ξονίαςΙ γιά νά κάνουν
τρομοκρατικης απειλ ης. τίς απαραίτητες ἐργασί'Μ ο | | ὁ | άνοιξαν χθές τά σχολεία ες. ”Ετσι, οί πόρτες τών
ωωΜ   στην Γαλλία. Συνολι- συρμών μπλοκάρουν καί
Προκότσρκτικἡ έξέτσ- κά 12 έκατομμυρια μαθη- οί Μβάτεςβχαίνουν από
. . Ε. _ ¦ . , , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
@ἐἙἩΞ%ΞωΉἔ_ Μ Μ Μ Μ ΜωαηΜωΜ ωΜΜ ωΜΜόΜψ Τα εσ09απ3τα7νω0τα τα" παραθ“ρΟί
γω γιό Τό έλλειμμσ Τοῦ ΜωΜΜΝ ώΜΜΜωΜώω ή· Μ ρωωωηωω Θα?ΠμαΤ5 θ? δΙξαΧθΟυν
2009_ Μάβρα ΜΜΜ καψω ΜΜΜ Μ τό ω! Ι. η ο" Μ ΜψωΜ εφέτος πως να Κρ“βΟνΤαΙ. Ο Πόσο «Μι/Κέφαλοε»
ΜΒ ΜΒΜ Μ” ή Μ Ο' Μ ψ Μ νά δραπετευουν καί να μπορεί νά είναι ὁ άνθρωΜ - . ι . . ., ι .
Μ ΜΜΜΜᾶΜ ΠΜΜΊ¦ΜΜἔ ἴ¦(“ Μ α Η ω ΜΜΜ ύ Μ Μ Μ ω” ω βοηθουν ο ενας τον αλλο πος; Οσο ενας ανδρας
ΜΜΜ ΜΜΜ ο ΜωΜΗηΜΗ ”Με Μω0ω,"¦ Ά ΜΜΜ ?έ ἴερίπἶω°η ἐπΙ?έῦΞωδ 2ἶ ΜΚ Ψήν.Κο“οἶη'
Μεγαλα κενό σέ 50 νό- Μ Μ ·# Μ η Μ Η Ο Μ Η Ο . ψ Μ“θΜϋΜ Εἶ"ἶ”" ?α Μί“"αῦχ?"” '5η' ο ΟΦ!” οίδηΥΟ“σἶ
σόκόμείσ τής χώρας κσ- ΜΜΜΜΜ ΜΒΜ” "Μ-Π Μ "Μ σε αΟἩησΜ ασφαλεΙα5 εΧο"Ταἶ δείπ! με ΟχΟΜα
τογρόφει ἡ ΠΟΕΔΗΝ κωφών ω Έκι. Μ ή Μ ηψωὴωωω κάποιες από τίς οποίες στην οροφή τοῦ αυτοκιΜΔ Ν”Μ ή Μ Μ Β 0 ω Μ ΜϋΜΜΜΜ αποτελούν προσομοίω- νητου του τόν... σκύλο
Μ α Μ Μ Μ Η" ή ; "ΜΜΜ Η η Μ α Ψ ω ”Ι Μ ση τρομοκρατικών έπι- του. Εὐτυχώς συνελήφθη
'ΗΜ “Μ“°°*ΜὰΜ ·ὡΝ.ω¦ΝΜ“ |“¦" "|"ή Μ :Μ ωὴϋ ῖἀΜ”Μὴ θέσεων. Ἀναχκαίαμέτρα καίτοι7πηραντόσκυλίμέ
99 Μ Μα' ω" 'Μ '”, ΜΜΜ" ”Πω ω Μ* ω Μ ωωωωω ψΜ|'|°Ψ' ω' 'ω“"ωω ω Μ Πω ψ Μ Μ που προκαλουν θλιψη... δικαστικη αποφαση.
Η ιταλικη κυβερνησις ΜΜΜΜὡ “ἡΜ“ῳ" ' ω“ωΜΜ
6.6 λ . . ὺω ΜΜΟ"
ι ει τισ ιτιστἔὅο«μτιό: ΜΜΜαω ¦ωω "ΜψΜωῆ τ* ἡΜΜ Δ 2 2 Η θ
νους» αξιας εκσ ῳΜωΜ “ωΜἡΜ““ ΩήΜἡΜΜΜ ια αστε τα αρ θα
τόμμυρίων ευρώ στους ὐΜΜ ΜΜ“Μ"“
έΦἡβους 18έτών, μέ τό "-ωκωΜ ῖὺ "ΜωΜψΜ ΜΜΜ «Οἱ ἈποΌἀνου)
«βλέμμω› στήν τρόμό- ΜΜωΜΜΜ η “Μ0Μω ΜΜΌ'ψή”
καινο- ΠΜ οωΜωΜΜ ΜΜωΜψω ΜΜΜ* “ή ΜιΜ(σελ·3)
ωΜΜΜω ΜωΜΜη 1υωωωωΜ “- °ἄΜ . . ¦
30 ωΜωωΜ ΜωηΜψω “ΜωΜωΜ ΜΝ" _ ἡ ρ 'Μ. «Τα λαθος πρότυπα...»
ωωωΜηω» ωϋΜλΜΜ ΜΜβΜΜ
Μωωψω ηΜωΜαΜ ΜψΜω(Μ Μ ΜΜ(σελ·8)
0 Ι Η 1 Ισ' '5'