Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοεΜυ@οωΜ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 9025 - ΞΤ°ῖ 32ο · ΠΜ" Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ῖΕΠΤΞΜΒΡ'ΟΥ 20Ί6
Δ. Αβραμόπουλος: 'Οοο ολέγεΤα·
έναΤμήμοΤουκόομοα
θα υπάρχουν πρόσφυγες
ΦΡ||(Η ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
συσΤημσπκα Τ4χρονη ο ἐξ.
που είχαν απογόγε· _ · > . , Η ξ ~_ ,
. ·` «ΠΑΡΑΡΤΗΜ_>Δ-.ΜΔΞΤΜον» _ _
Ξεκιναη λε·Τουργία γραφείου Του .
Ι | ΜῶπΜΜωΜπρωθυπουργου σΤην θεσσαλον|κη ΜΜ“Μ$Μ
  ς ΜΜ2ΜΜΜΜΜΜε
. Ϊ π ὅ :α ΜΜΜπωΜΜ
» 3 ΜΜΜ ΜΜΜ
- ΠΑΡΚΟ <<ΛΝΤΩΝΗΣ ΤΡ|ΤΣΗΣ›> 
,μ |κωΝ ΜΝ! η
εκκαθαρ·σπ 82ο Τ Ψ · ' (292
στεῆεχὡν στο ί " ΜΜβω ΜΜΜ ωω··ο¦
υπουργείο Άμυνας ἔἔΜἙΜἔ
Με < . · ΜΜΜ".
¦ Η πως που ΑΜ ΑΜ
_ . - Μ δΜΒΜ ω Ψ Μ
/ _ | α . Μ · Με Μ 'Μ
Σωθη|καν /ο_|.ΜΜες και Τα $Μω:ΞΜ“:%:
| 8 Μα::    Μ ΜΜΜ ΜκΜ αδ·
| | .Ύ < ·· α 5 - .. Μ
οικοαυαΤΤη4μαΤα Του Πακου Τμ-ε-$εεργε|ες γωωωΜωω
ΜΜΜπΜΜΜ·
ωΜΜΑΤΜτΜω
Το! 'ήμοΔγγίων7ΔναργγυρΔων “. καμαΤΔερου ΜΒ%ἔΜ
ΝΟΣΟΣ Α|ΧΤΣ)(Δ|ΜΕΡ
γ·- ;ξ 
από Μ Μ ένα κάνε· π κο. Ξένη
Ή - ΜΜΜ Μ Μ ακόμα Η· Μ
, ι - χ (έ Ί ! · 
Ι Αυ'- - - Η Μ ω 0
Ι Πειραμαπκο |  Τ Ψ Μ “η Με” ῳ Μ
ΦοΡ““κ0«·ε°θ°Ρω . · · Θα:::““ΨΜ
Τον εγκεφαλο Μ:: “ Μ2ΜθαωωΜΜ.
Μ ο _ ο Μάς