Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
01 09
Μ|Α ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΦΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝ`|ΝΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟΥ
Μ ΑνΝΑΤο ((χΤγΗΗΝΑ»
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΑ| ΜΠΑΡΓΚΑΝ Α Θ 
ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΟΥΣ Κ|ΤΡ|ΝΟΥΣ
«ΕΛΠ|ΣΠ Ο ΑΡΗΣ ΝΑ ΕΡΕΟΕ| ΜΠΑΡΓΚΑΝ= αΗΡΟΑ
ΕΚΕ' ΟΠΟΥ ΑΞ|ΣΕ|» ΔΗΛΠΣΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Δ|ΕΟΝΗΣ ΑΜΥΝΤ|ΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡ|ΑΣ»
' ΨΑΧΝΕ| Γ|Α ΕΛΕΥΟΕΡΟ ΚΕΝΤΡ||(Ο ΑΜΥΝΤ||(Ο,
Ο ΤΑΥΛΑΡ|ΔΗΣ ΕΜΕ|ΝΕ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Μ Σελ 12.13
3Ο| 7| 2016
Π «Μ» έγραψε
γ-“οφλερ= 
Αρη - “°
ΜΗοργκἀν
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΕΡ|ΟΥ 2016  ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1154
ς:(` :Η ΠΕ  Ή
Σ για Τοσο οΤιο8οὐε με,
ι·ιοι· όλοι μιλούν γι, Νιούε», '
δηλώνει ο Μάικ Τιάμ
δ) ( υι Ἡ (Η.
¦ ¦ πιο ει·ιιθεοιιε»
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΘΛΗΤ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ Τ|ΜΗ: 1,30 €
Α μ Ο
20% Το ι·ιοοοπό
μετοι·ιώλιιοιι8
ιι ΓιουβἑνΣοιι8
στον κόἙτου ΠΑΟΚ
Ξ οιΑικο[ ΣΗ ΗΣΗΑ ΣΤΗ ΒΗΜΑ
οσα ΜΕΤΠ0Ρ0|.|8 55
'Το ΣΑ· ΗΑΤοϊΣΤΗ ΜΑΝΑ
120600) ΗΑΤογΣιΑ ΤΗΣ
ΣΧΡΥΣΗΣ» ΑΝΝΑΣ κοΡΑκΑκΗ
"Ξ ΝΟ|( ΑΟΥΤ ΣΤΗ Φ|ΟΡΕΝΤ|ΝΑ
Ο ΓΚΟΛ|(|ΠΕΡ ΤΑΤΑΡΟΥΣΑΝΟΥ,
ΠΗΡΑΝ ΟΛ|ΕΕΡΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΝ|ΑΡΟΛ Ο' αΕ|ΟΛΑ»
«ψΑΧΤΗκΣ» ΤιΑ ΝΤιΣΤκο
ΣοογΣΑ οΤΑΝ «ΣΗΜΑΝΣΗ»
Τον Νικογ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!
ΑΠΟΦΑΣ|ΣΟΥΝ Ο' ΠΑ|ΚΤΕΣ ΠΡ|Ν ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤ|ΝΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΝ ΟΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΧΗ
' Τ| ΖΗΤΗΣΑΝ,Τ| Ε|ΠΕ Ο «ΠΑΠ»,Τ| ΘΑ Γ|ΝΕ|
ΜΕ ΤΑ Φ|Λ|ΚΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|Α|(ΟΥ
Αν' ΑΗοΘεηΣΗ ΠΑ
@ ΤΗΝ οΜΑΑΑ
Σελ 1ο,1143
' ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ Ο' ΤΕΛ|ΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΟΝΤΕΚΑΛΕΟ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
@ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ |ΤΑΛΟΥ ΚΑ|
_ Η «Σ|ΠΠΗ» ΤΟΥ
μΗΓ[Ξ;1ΕΞ 855 ΘΕΣΗΣ ΕπΑΣιΑΣ ΤιΑ ΑΗΝοΣιο κΑι ιΑιΗΤικο ΤοΝεΑ 
ΟΛΛΑΝΔ|Α - ΕΛΛΑΔΑ 21.45: ΔΥΝΑΤΟ ΤΕΣΤ ΜΕ... Κ|ΝΗΤΡΟ Γ|Α ΤΟΥΣ Δ|ΕΟΝΕ|Σ ΜΑΣ ' ΕΠΣΜ: Ο ΜΑΚΕΔΟΝ||(ΟΣ ΕΝ|ΣΧΥΟΗ|(Ε ΜΕ ΒΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓ|ΟΥ!
' '7 · " Μ
Επι-ΤΣ"
Ι «05ο. 'ιο ένω
:31% . αιωνα γιοωλου8»
< 'Β Ι ` Η'
ΜΜΜ" β ι Ψ --›- ~
Ε ν ΜΗΝ-ΚΣ· Τ=¦ΜΠΜ¦κΜ "ΜΗΝΑ «ΑΠΟΚΑΑΥΠῖ°ΝῖΑ|» 1
Μ"εί"| . .1 ¦ Μ- 
ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΜΠΛΕΤΣΑΣ,
.ι β ΕΠΉΕΝΕ|Γ|ΛΛΛΜΠΡΟΥ
Η Η οΣΑΗΣΗ ΤιΑ ΑιΑκΗΣΗ κΑι ΗΤΤκΑΑ>Τ