Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"'Ω" δ"°Ρ
Δ/ντιας: ο. ΝικαΗαῖ6ιις
ΔιναααννΜ πωπω ΠΜῖοΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΜΜΜ Ι ΣΞΜΞΜΒΡ|ω ΝΤΟ Ο ΑΜ. "8008
αΜΜανΜιπαΜΜΜΜνΜνα
ΜωΜωΜΜωη“ΜΜυΜω
ναναιΜΜαικΜΜΜΜ
Με και·α·ια:αι3  αν·
εινααι Μπα πριν ααα ναν ανααΞιι ναα αιαιιναα ~ ·
α Πααανααανας ααα" ανα καΜανααα και ° “ΜΜ ”ρ “εαπ Η ε” ἐξ”
· ΜΜΜ να ναν ΜΜΜ ναν
“ΜΝ Μακ να καιω" αν· ααα να απο" . . 'ω
να να ναν ααα·νῶανι α ααα". ναν Δεν να· ναν °."""Μ" Μ" '° "Μ"
· Μαννα· ακέραια αν· να από·
ακα. αν Μαννα". α· Κααννωα·. νααναααααναν αι Μ Μακ ναν νία" αιιααανα ναας _"“" με .Μ "υ 'π' "Μό |,' '
"^|"|Ν| “ '(` '(α` κ β"
' Ι  ι | ' ι - Ξ?
¦ ι γ και·ιινανα: αιμα
. Ι τ 4 › ι ~' Ι ~ γ . η! ι ΜΜκΜΜ
- ' / Ι . ι Ι “ ι Χ Ι ι ΜωωΜ.“
~ -   “ ¦ ω _ ,. ι / ΜαΜΜ
' ή ' Τ νιαναιιννωαααας
νααςανανακαας·
.μ Αιιαινειναι ιιαΜα ααααεια από ναν ΝΕΜΟ και ναας ιιαααα0αιαιανές Ε%Ή“ "'31"
~ "Ω 'Η Μααααν 0' ·8β°θΝΠ8"Κ°|· ανα 8Π|°""Π'ᾶ Μωαβ Π"ω"ς
Ιι Η › . Ι ·' , Πωσ· τι· σημαι- των ναακα=Μ=ἄ"Ρ . ν
¦ · ί γ ιιιναιαιιιααων α αιιαααν·ι·ναν “°ἔἔΗ Μ “¦Μ"¦ἑ Ω °“'" '|||κ°¦
μ· Μα
Ϊ ` - 7 Δ η , ο Ίαν” μααααι·ανινας αν να νναα ααα αννα- ”=ἔΜω' Λ Ν Λ  | " Ω = ε
κ . _ _ | να ανα ΜὐαἑΜ =αι ι· να _ Επι” 8 ο Μ α Η"
_ _ ανα ιιν ααα ανανιανιιια. α ι νι · Μ Υ
¦ Κ α “καπ ·ΜΜ ν·· ι Β _ να ιιιιιαια ναν ιιααναα·αναιαν Ο ὅ ΜἴΜ“ ΜΡΝῖ°ῖ° Ρ°Μ^°
, ένα· ωραια· να Μ ναν -_ - ¦ απο" να ααααι·ν αιικαιαας Μ” Μπα ναν ' '
_ ΜαΜν ααΜΜ Μανία· 7 νιι αννινι' ανα· ΑΜ Μ" ΜΒ' Π^¦|ΕΝ¦|^ Μ' Β 'ΑΝΑ
ναα Μα·ααναναΜω ΜκΜ'ΜΜΜ””
"Μ” _ Μ· "Η α “%“ ¦ αι ν παπα·- ναν ιιιιαιινα
ς "αΠα"'Μ ναν· Μια" να" “να '
ι α ναπανι α παρα αινι“ι α ΡΜ Μ Ν "Η " 'Η "Μ ° Μ"Μ '_Μ'
Β_Μα ”ς "ω” ° "φα "Μ ΜΜΜ”. ΜΚ ως αναν Μα ναα ααα“··“:α··αΜ““αΜ“α“ < “““““ω“ι ΜΜΜ· “Μ
να” να η" ι·ααανν ι η Μ Μαι" ιι· ΜΒΜ 'ΚΟΠ · 'Μ Η· Η' Μ ΜΒ· ότι" ¦ Ἡ· “Ρς  Μ 'Μ ο” π Μπάνι ανα" απών ινα· ΜΜνα ναἰα μας σα "Η" αναιμαι α να αιώνα" κ "Μ "η Νηλ" Μ Ως. αιναι να· αι Μακ. και"
Μπαμ” ναα· ΜΜΜ Μ να Μαι· ναν χ ΠΜ 0 Μ Μ Μαιν8'ναι Μ νια να ια·- Και ΕΜΜΜ. ι· Μ δω Παω·
αιιαιναααανιι Μανία ναι Μαν· ανα ιιαι:νίαι και Δ < ΊΜπ° ,ΜωΜΜ”_ αααν- α· να αιιαααιιια αανααα Μα να ναναι" αναιιΜα ΜΜΜ
Η α· "κ Μ μ η' αι Μαι" και ναιανααννι ααα Μ·Μ αν να' ΜΜὁ
χ ' · ' Μαννα. ανα ως! αναα και 
ι κ “ γ Μα” ααι ·.
= Χ 6 = · ' Ι ' ανα Μπα· να:  'ως "ως ""Μς :νἩ=α¦αἙΜΜ==α¦
Η" ς °'" °""ε° ι 7 .. ῶ·ςναα'αναα·νααςαα'ΜΜαα
. . . , αν αιναιααα αααιιαναιας πως ανα  "ααα  νεςναιι ΓιαιιραιιαΛινναΠόςαιαμαα, η Μπα· α ναναανααα αν να ν·α ανασαιιιια:ι·ιικΑα :να χ£αιΑ να Διαι- Ν Μ “Μ “ΜΜΜ “° “Μ
ΚΗΠΚ° ΜΒ°ΥΛΙ° ΠΑΡΩΔΙΑ
αν· Λα Μαννα πινακα α αιιαιιΜιανια ααα να και-Μ Λιν·νιιΜΜ Μαιας και αανααιαανια ανα ναναι” αν · ¦
'σαιιααν αν" ΔΠΘ Καανια α Χααανας παναααααας. αιαν
α νναανας αανιναΜνας ανια” ανι θα νααααααιαΜ
ιι αιαανανὐναια αν 8ιιανν·ααννι α ιιόανας :Μανος α ιαα
ιια€ιιαι α ααα·ωας νας και” Μιας να ειναι ιαιαννιινας
α αν· ειναι κανόνα ”Μαν ναας αααΜαΜας μας...
"Μια αανα να ΜΗΝ αν να” αιιαααι'ααας να αναμανααα-. αν" να Μια ναα ναανια α ΜΜΜ αναν α ιωννανας νας Ξαννιις ιιααινινν να Μαννα να παθω· νας
α ° ν· ν
ναν ΠΕΑ ναα αααννιιαν: -Μς α.νι ααα ναννναανι να
κισσα. να αννα φαω" Μ ααα ανααααν.ω " Ϊ· ΛΒΠΞ °“^ 'Π
¦'Λ"¦Τ'" '°"··
αιιΜα|-ι··ιωκ
κιαν" παν ΜΜΜ νων· 7 '-_. α·-ν·Μ πινω α α ναα·
ι Λανα ναν αααννααιι
ινααΜ&. α ΠανααααΜς ααα πως να' νιας ααανανιιν· να ναν Μα. α ααα·Μνιι·
και". αΜαναν Μι και αι ιωαν- να ναα ανν ένα· Μα καν και αν ααα ' ·“8'ἴ Μα” π"ε%
αααι ναα ΜΜΜ 'Μακ 'ααιαα- κανέναν· Μας ναα α ΓιΜας :κανας Μ” °ἔν= 
Μιας ναι ναα ΜΜΜ Μας Κα- α Μαιας να· ααααιναΜ ιιαιν ααα οσο αμα- '
ΜΜΜ και ννινν ναα.. ναναιιαίρας Η Μονς να· αννα ααα “αν μανα Μιας
ισα μας ααα· αααΜς Μακης
ανα αιιιαενινα ααααανι α Μαααν' να ααα" και αν ααα" ααα
αἰααα ναι· ααα· και Μας ναα
αναν κακα α αι ααι·ιιαἱ παν
ΚΜ: Μαα α να"... Μαιας Μ ως
·ΜΜ'Μν. Μα να να Μ ανω" ανν Μ "Νε ΔΕ" "ΕΣΕ 'ΜΝ'ΝΜ ο Μακ νΜιιναν Μαι-ω ω °Μ"*^ Ο 'Π Ν' 'ΝΗΜ
ΜΜ α ανν αααΜ|ναν ανα Μπα Μαα- Μ 'Ν °""""'°' νααιααα ναα Νανα" ναν
κιααας. ιιΜιις α αννα α ανΜααας ως ΕΜ 'ω Μ°Μ ¦ χ ααιανιινα ναα·. αααααιιΜα
ααα· Μα α ιι Μ ων :Μια ς 'Μ"“ γ  κι α ιιωΜαΜ ννκνινας
και ΜΠΕ.. Μαανααα αννα νιιν “Μα Μ ν·αανΜα · ΓΗ Ν Μ
ι· ΚΜ και ῖαΙιιαα ιαν ΜΜΜ νια να Μαι να ιιααΜινιαι ς Μ ΜΜΜ: αν·
ααα· ΜΜΜ ιι αιωνα
μας αν" Με” ααα ναν σ
Μ α ΕΜ Μακ
Μ ων· ΕΜ ααα
α σαν α Μακ ως ένα μας
οιαιιςα νι ααινικι-ι ...ΜΜΜ “παω ···
αιωνια Με ·ι·ιιιν ααααιιαια °ἔ=“°“Ἑ·
β " "° ' “ Τι ·ιιιααμ' να αΜι αν”
να Μ Εννι- ' Μια; ΜΜΜ αιώνας ααα αα
ἄἔἶ“ να· ·α αννα- “ως "°°""Μ° μια Μαααααν Μα α ααα" να
“ί°·ΜΜ "ο Μ "Ξ α και". ναούς Ενσω
" Μ ¦ . ΜΒ” Μ μανώ·αναν αναν ααα· κ μ Η." Η Μ Μ'
νωα και ναν Μα μας
ΜΜΜ ααα" α' ῖ°Ν°ἱΜ. ανα ιι” να να ιια ααα·
Μ κααιανας παιιαααιιαα- αν" ανα"ἑανια· β
αας. ααα ααανααααααν ιι”8νθΠ Η
νις μανανααΜς ναας αν "Ωδ'Π'|°"
ι·ααααιιν ο οῆιιμινι··6ςα
η αι ι·ιακανΜ Μιας αν" αι “ως αααααειν
Ι και Με" Μ. νομο· ιααναι αν να
/ 'ι'Β|ΛΗ¦ανις ` η
η Μανος ια. να. ια χ ”ΜΜΜ”
απανω· και Μι·ἰα
αννιαναιαα α Για ένα
νέα νωνιιαα αι ·ααανιν- αννα ναν Μανικιαιια ναας ααα ναν παινιι αααιι ναα Ξανα 2018
977ιι08 852|43 36

Τελευταία νέα από την εφημερίδα