Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι » ΚΑΡΤΕΣ Δ||Ρ|(Ε|Μ
.δ Ι _ ;,; 7
ά· ` ρ, ΑΜ ' ¦ 
ΜπωΜΜΜΜ χ ω :¦ Ψ "δ
ΜΜΜΑΜ“ΜΜΜ ἱωΔ$ έ γ
7- _ - .. , εεω Ξ 'ι ο 7 7 έ
'Η δράση συτή ει'νσι σποκλειστικσ δισφημιστική κσι δεν σχετι2ετσι με τη διάθεση εισιτηρίων δισρκει'σς της ΠΕ στο λσισισ των Χορηγικών Πσκέτων της Πσνσθηνσῖκής Συμμσχι'σς
ο τι Α Ν Α Θ Η Ν κι κ ο Σ Α Ν Η κ ε ι Σ Τ ο Λ Α ο Τ ο γ ΑΝΑκοιΝιΙΒιικΑΝ ΚΜ ΠΑΜΕ ΤΡΕΝΟ ΠΑ... ΜΒΜ ΠΛΥ8
ΕΠ] ΠΡΑΣΜἩ
Η ΕΦΗΜΕΡιΜ οΛΩΝ ΙΩΝ ΠΑΝΑΒκκΑϊκΠΝ Μπι" ι πππΜΜν 2016 ΔΡ. ΜΜΜ 2820 τιμη: '50 ε
Ο! ΛΙΜΝΗΣ ΜΥ Μ'ΓΚ0Λ0Υ0ΛΜΜΜΖ°".
7 -.·ἴ ε “κ
` ι “ ι
*  
ΜΜιιπΜκκ5ΜιΗΜΜΜΜ μι ιι.¦¦ ω.» η ι ΜΜΜΜιΜσπω Μ 4ῇεΜω
 ΣΒ χ 6 _ ΥΠΟἈ^'ΣΗ ΝΔΒΔΡΟ ΣΤΟΝ ΪΗΔΠ'Ο Δ|ΔΜΔΝΪ'ΔΗ
 - ΜΜΜ χ
πν- ·ιΜωΜ _
ο· ι_ 'ϊ
"Ρ | Δ. ·, Ο δ 0 ΜΜΜ): ΜΜΜ)! ΤΗΣ ΜΠΛΡΤΣΕΛ0ΝΛ
. ' Μ". · Ι ι
·Ικι έ ι μ Γ γ 8
ο ¦ Ι “ή “Θεῷ " ° κΑιγΜΝειτοκΣιι0γΔΑιοιογΑΝτιιιΜο
··· ^ _' .` χ 0ΛΑΛΥῖΜΛΧΡ0ΝΜΣΜΓΗΠΕΔΜΗΣΕΥΡΠΠΗΣ
ΔΡχιΣειιΔιΔοΕΣιιειΣπκΡιΜ _ ι ι '
Μ ΜΜΜ ιιΜοτογΡιιογΜιΡοΗιΜιιΝ ' ί ι ν Π .
7 ._ 7 ι. κογΒοπογΛοΣ
ΜΝΉΜΗ· β " κ“""^'"'"'^"Σ .- η Όι ΜινΜΜιιΔ
°|' Μ κ |2_2¦ Η" ΤΕΡΛΠ|ΠΥ Δ'ΑΜΛΝΤ'ΔΗ
ω· ·ιΜιΜΜπ.. ι  ,_ Π Μ
η Η!" "ΜΗ" _ _ :ε ὅ κ0ι·ιιι·ιΜ .ΜΜΜ
Με Ο! ΕΕΔΕ!!! ι -· Μ ΝΕΓΜΒ Μ" ΓΡΑΦΗ θα ΜΑΜ κι Με Στοκ ΔΗΜΗιΡιι ΔιΑΜΑΜιΜ κι: Η ΒΑ Μ ΔιιΜοΣιειιει Με Η) οΝοΜεΠοΝΜ 
Σε ΜΑ ΜΜΟ 84088 ΜΜΜ ειχα κι; ΑΦιεΡιυ:ΕιΣ Με ΤΩΝ 3ο κι ΜΜΜ ιι ΣΕΠτΕΜΒΡιοΥ
- _<. η > ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα