Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
_ “ `Τ . ιΜνΜπ¦
Α ` _ Α ΜΜΜ...
-  χοΝΜΜε»
ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΠΑ||ΡΠΝ0ΝΤΑ| το ΧΡΩΜΑ ΑΤΜ ΤΗΝ |ΣΤ0Ρ||Η ΜΚ" ΤΗΣ ΕΡΜΗΣ ΕΠ' ΤΠ" ΗΤΤΑ
Πο Ν0ΥΝΤ0ΝΠΑΠΕΤ ΑΑ' 0 ΠΑΝΑΤ|ΠΤΗΣ Τ|ΑΝΝΑ|ΗΣ ΣΒ"ΝΕ| ΝΕ το «ΜΑΤ» ΤΑ ΠΕΡΑΜΑ ΤΟΥ θΡ|ΑΝΒ0Υ
«ΔΕΝ ΞΕΡΛΜΕ εΌ 3' #5
τι ΘΑ πε·ΦοΒοΣ»     β 
ἑ- “το μ -ἑ-“--#Δ-  έ Η   ο : - :Το
@Τ “ Τ η ωοηΑΑΕτ.τΑΡΜΗΝΗΜΑΜσΑτΡΑο|κοπΑΖΑΡΑ χ· ¦
@Με 8 .το 8 ΑΑΑτο οοΑοτοΜΠτο ΕΑΑΑΜκοΜΑοτοΑΜ  .ι 89 Ξ
  ΑΕΑΑΕΕ|ΑΑ`Α|ΑΑνοΕΠ λ 57 :
 Μ ¦ . <   3
9σρι στο ρόστερτου __ ' . κ
· «Μου σρἑσεΑ νσ είμσι κοντο '
στην οντίησλη εστίσ» είπε
ΜΑ ΕΣΤΡΟΣ
· ΣΑΜ στην Ελλάδο γκι
τον Ατρόμητο ο Αργεντ·ν65 μέσω
· Πσνσιτωλ·κὁε: Πήρε Λεντέσμσ
· ΒἑροΑσ: Δονετκοε ο Αντόνιο
· Αποχή ο· ΜΜΜ στον ΜΜΜ
ΝτεΜποντο
'ΜοκοΗστΛσζφοεωσ·ξα · ΠΜ ΑΕΡΑ ΑΜΑ το ΜτΑοΑκκΑ οΑΕτ ο' ΑΝΑΓΡΑΦΗ
ΐΜΜΣΜΜ?ωἑ · τιτΜχονοτΑποτοΑΑοΝτοκΑ ΜΝΗΜΗ .ΜΒ ΠΑΝ εΑΑΑΑΑκΑ|τΑ...χτνΜκΑτΑ
ΉἄὁΣἔ°' ' · πτοεΑΡοτττΑΑπΑΑ(ΞΑΝΑ›οττΡΑτοτΜε ι2-2 ΜΗΝΗΜΑ ΦΦ Θ τΗτνΠΑτΗτΜΑτΠΗΑ των"
'Ανο·Χτογ·σ κτσγΜἡ  > . '- 7 ____-_.
° '°"“ Μ τ . ο οΑποΑοΠ:ΜττΜπΑΡΑΑΑΜΕΑΑ
ο ΠΑΤΕ' ΠΦΕΑΗΝΕΝ0 τοκ 'ΤΑΝΑθ||ΝΑ||0
κρΑΣ ΤΕΣΤ
ΜΕ ΟΛΛΑΝΔ|Α
· Τ· σοοκομίζει στιοτ|5 Πωλἡσει5 >->
των κλωνσρί6ησε Λσν5 · '·
κοι Αμηεῖντ σε Ντιζόν
· Υηἑγρσψσν κο!
σνσκοινὡθηκσν χθε5
ΚΕΡΔΗ Ιβ ΕΚΑΤ.
. η', η -··^· ο! Κουλ|μησΜ.
Ρ "ΜΜΜ ΑΜ." Τ 4 ΕμΠοκοὑ κσι Σσμησ
.¦ -·.¦ωΜ· σ 7 Π  Α ΣΒ·