Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
. Κ °ζ 4- . Ρ'
 Ι “ι ἑ“·.4.ξ ῦ
η Δ: Ι
 ¦ › ¦
| ## γγ!!  ρ
κ . .
=Κἑμ" 4ῖ
Πρόκειται γιο σοβαρούς Ρώσου επιοτῇμονες
Ι Ι ;;·.
7 ή ¦ Η ἑἐ.;·ἐ
τ 7 ~ θε .ξ 
ζ 7 'Χ
· Ι χ
σελ.5
ΕΓ|ΝΕ ΤΗΣ... θΥΡΟκΟΛΛΗΣΕΩΣ ε .ζ  Δ'
Με" εν“νΙΜ ' .
Μων κι" Μπι· Η
"Μπας που ΜΜΜ
οι· ΜΜΜ ΜΜΜ
ΤΡΑΥΜΑΤιΣΕ ψΑΡΑ ...Μ 
ἶ#ῖ4' 
 Μ». 27 :11"
Βρέῳκπν 870  
ΜΜΜ·ς σε ωνοΜσἐρ
ως 8008 Με· 
Μ" ΜΜΜ" Μο