Πρωτοσέλιδο Έθνος: Επιδοτήσεις εξπρές 1,5 δισ. για τους αγρότες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
1 Σεπτεμβριου 2016

1€

AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10448

www.ethnos.gr

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ »15-16, 25-26

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Οι τριάντα διατάξεις για
έξοδο πριν από τα 62

Τα πέναλτι και τα σημε
ία SOS
για την πρόωρη συνταξ
ιοδότηση
Δ
της καΤΕΡΙναΣ κΟκκαλΙαΡ
η

ιαφορετικές συνταξιοδοτικές διατάξεις ισχύουν στα Ταμεία και επομένως οι ασφαλισμένοι
πρέπει να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί προτού ανοίξουν
την πόρτα
εξόδου. Οι υποψήφιο
ι συνταξιούχοι χρειάζεται να εξετάσουν
όλα
τα δεδομένα σε περίπτωση
που
σκέφτονται την πρόωρη
αποχώρηση, καθώς το πέναλτι
που επιβάλλεται μειώνει το
καταβαλλόμενο ποσό. Συγκεκριμ
ένα προβλέπονται τα εξής:
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
Για τους
ασφαλισμένους που
είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 το ποσοστό
μείωσης υπολογίζεται στο
0,37% για
κάθε μήνα (4,5% για
κάθε έτος)
πριν από το νέο όριο
χορήγησης
πλήρους σύνταξης. Για
τους ασφαλισμένους που θεμελιώνο
υν δι-

Οι μεταγραφές
της τελευταίας
στιγμής »17, 19, 20-21

1

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΞΠΡΕΣ 1,5 ΔΙΣ.
▶Τι πρέπει να προ-

σέξουν οι ασφαλισμένοι προτού
ανοίξουν την
πόρτα της εξόδου

Οι συνταξιοδοτικές διατάξεις

καίωμα από την 1η
Ιανουαρίου
2011 και έπειτα, το
ποσοστό μείωσης υπολογίζεται
στο 0,5% για
κάθε μήνα (6% για κάθε
έτος) πριν
από το νέο όριο χορήγηση
ς πλήρους σύνταξης.

για όσους ασφαλισμένους

επιθυμούν να αποχωρήσο
υν πρόωρα είναι διαφορετικ
ές ανά Ταμείο και κρύβουν

«παγίδες»

σύνταξη το ποσοστό
μείωσης υπο- κίας
πλήρους σύνταξης, οπότε
λογίζεται στο 0,5% για
και εξαγορά πλασματικ
κάθε μήνα απαλείφετ
ών ετών του ν. τάξεις
αι.
(6% για κάθε έτος) πριν
που ισχύουν για μητέρες
3863/2010, ούτε με εξαγορά
από το νέο
αόριο χορήγησης πλήρους
στρα- νηλίκων (μόνο
τιωτικής θητείας.
αν θεμελίωσαν δισύντα- Τα σημεία SOS
ξης. Μέγιστο ποσοστό
καίωμα τη συγκεκριμ
μείωσης εί• Στην περίπτωση της προαιρετικ
ένη διετία).
Τα σημεία που πρέπει
ναι το 30% την πενταετία.
ής • Διαφορετικές
να προ- ασφάλισης
Και στις δύο περιπτώσε
ταχύτητες ισχύουν
δεν είναι δυνατός ο πεσέξουν οι υποψήφιοι
ις ο αΓια τους ασφαλισμ
συνταξιούχοι ριορισμός
για τα πλασματικά έτη.
σφαλισμένος επιβαρύνε
ένους
που είναι τα ακόλουθα
Στα ασφατης στις 100 ημέρες ανά
ται με πομέχρι τη 18η Αυγούστου
:
λιστικά ταμεία μπορούν
σοστό μείωσης 10%
έτος, αλλά χρειάζεται
2015 εί- • Οι μισθωτοί
μέχρι να συνα ανανα
είναι
χαν
του
συιδιωτικού
συμπληρώ
γνωριστούν από τέσσερα
μπληρώσει το νέο όριο
τομέα νεχόμενη. Δηλαδή
σει το όριο ηλικίας
έως επτά
πρέπει να γνωρίζουν
ηλικίας
καλύπτει πλή- χρόνια
για τη λήψη πρόωρης
πως για την ρως 300
πλήρους σύνταξης, οπότε
ανάλογα με το έτος θεμελίσύνταξης καταβολή
ημέρες χωρίς τη δυνατότηκαι αυπρόωρης σύνταξης απαι(θεμελιωμένο δικαίωμα),
ωσης. Στον δημόσιο
τό απαλείφεται. Για τους
τα διακοπής και επανάληψ
δεν επι- τούνται 100
τομέα τα πλαασφαλιής της.
τουλάχιστον ημέρες
βάλλεται η επιπλέον
σματικά έτη για τα παιδιά
σμένους που μέχρι τη
μείωση του ασφάλιση
• Δεν ισχύει η πρόσθετη
αναγνω18η Αυγούπροϋπόθε- ρίζονται
ς κάθε χρόνο τα τελευ10%. Ωστόσο για τους
στου 2015 είχαν συμπληρώ
εξτρά, με αποτέλεσμ
ασφαλισμέ- ταία 5
ση των 100 ημερών ανά
α να
σει το
έτη πριν από την υποβολή
έτος για τις μπορούν
νους που μέχρι τη 18η
όριο ηλικίας για τη λήψη
να αναγνωριστούν
Αυγούστου του σχετικού
περιπτώσεις πρόωρης
πρόωρης
έως
συνταξιοδότη- δώδεκα
αιτήματος. Οι ημέρες
δεν είχαν συμπληρώ
σύνταξης (θεμελιωμέ
πλασματικ
σει
σης
το όριο η- αυτές είναι
των μητέρων ανηλίκων
ά.
νο δικαίωμα),
απαραίτητο να είναι
τέκνων. • Στο Δημόσιο
λικίας για τη λήψη
δεν επιβάλλεται εξτρά
πρόωρης σύ- πραγματικ
• Στον δημόσιο τομέα
ο πλασματικός χρόπέναλτι.
ισχύουν ε- νος των
ή ασφάλιση, αλλά μπονταξης (κατοχυρωμένο
τέκνων για να εξαγοραστ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:
νιαίες ρυθμίσεις για άντρες
δικαίωμα), ρούν να
Για τους
εί
προσμετρηθούν οι επιδοκαι γυ- απαιτούνται
επιβάλλεται ένα επιπλέον
ασφαλισμένους που
15
ναίκες
έτη
«πέναλδημόσιας
που
έπιασαν την απαιτούτούμενες ημέρες ανεργίας
υπηεπιθυτι» 10%. Η ποινή αυτή
ρεσίας. Για την αναγνώρισ
από τον μενη 25ετία
μούν να αποχωρήσουν
ισχύει μέχρι ΟΑΕΔ.
τη διετία 2011-2012
με πρόωρη
η των
Αντιθέτως, ο συγκεκριμ
να συμπληρωθεί το
.
υπόλοιπων
ένος Μάλιστα οι άντρες
νέο όριο ηλι- χρόνος
πλασματικών ετών πρέμπορούν να α- πει
δεν μπορεί να καλυφθεί
να έχουν συμπληρώ
με ξιοποιήσουν και
σει τουλάτις ευνοϊκές δια- χιστον
12 έτη ασφάλισης.

2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Γκιουλενιστές έλεγχαν
το ΝΑΤΟϊκό στρατηγείο
της Λάρισας
»3

για τους αγρότες

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για νέους αγρότες,
μεταποιητικές μονάδες και βιολογική γεωργία - κτηνοτροφία.
Τα χρονοδιαγράμματα, τα ποσά των ενισχύσεων και οι δικαιούχοι
»4-5

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λογαριασμός-ασπίδα
στις κατασχέσεις για χρέη
»11

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ο χάρτης των αλλαγών
στα ιδιωτικά σχολεία
»14, 27

Το εναλλακτικό χωριό

της οικολογίας & της δημοκρατίας
»28-29