Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0]-09·20]0 Ο
Μ ρυάκι»
ΜΜΜ λ στον
σοφια»
Μ λ Μ
ίσιο-Μο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Ν!ΜΒΠ: Νεφώσεις μέ τοπικούς
όμβρους καί σποραδικές καταιγίδες στά
ήπειρωτικά.Ἀνεμοι βόρειοι 6 μέ 7 μπωφόρ. (
Μικρή πτώσις της θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 31 καί στήν Θεσσαλονίκη έως Ζ9β.
Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016
Ἀμμούν διακόνου, Εύόδου καί'Ερμογένους,
Συ μεὡν στυλίτου, Μελετίου όσίου
Ἀριθμ. φύλ. 40589 | Τιμή ],50 €
Ἐρατοσθένους ],Τ.Κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@θ$ῖἱ8Πθνν8.9Γ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, Με: 2] 8 Ο] 7040]
Νέα Σελήνη
Ἀνατολή ἡλίου 8.55- Δύσις 7.54
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομές: 2]8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
ότι αντέξουν
οί πολίτες;
ΜωΜὡΜΜ,ώ*“Μ
ΜΜΜ ΜΜΜ
ΜΜωΝΜΜΜὺ
ΜΜΜΜΛΤΜὡΜ
ΜΜωΜωωωι
ΜΜΜΜἀΜΜ
ἀΜη“ ΜωΜἀ
Μώ|νΝὡΜἀΜἩΜ
ΜΜὡΜΜώΜΜΜ
Διπλό στο ίχη μα
για τήν Ἀθήνα
Τό Μέγαρο καίή νέα Λυρική Σκηνή
ΠΑΡΑ τήν δύσκολη οἱκονομική συγκυρία στήν ὁποία ευρίσκεται ή Εύρωπαίκή“Ενωσις, ή κατασκευή νέων, μεγαλοπρεπών καί
πολυδάπανων αἰθουσών για συναυλίες, είναι σέ ανθιση. Στό Παρίσι
έγκαινιάσθηκε πέρυσι τό πολυεπίπεδο συγκρότημα συναυλιακών
χώρων <<ΡΙύ18ΠπσΙ1ἰε». ῦΕντός τού
φθινοπώρου αναμένεται να όλοκλη ρωθεί ή κατασκευή τού ώψους
110 μέτρων4 ΕΙΒρΙιί|ΜΠποπίε στό
Ἀμβούργο. Τό Λονδίνο σχεδιάζει
τήν κατασκευή νέου κλειστού χώρου συναυλιών στό Οία!.
°Η Ἀθήνα μπηκε στόν χαρτη
τών εύρωπαίκών πόλεών μέ έγκαταστάσεις πού μποροῦν νά υποστηρίξουν μεγάλες συναυλίες καί παραστάσεις τό 1991, μέ τήν έναρξη της λειτουργίας τού Μεγάρου
Μουσικής Ἀθηνῶν. Τό Μέγαρο χαιρετήθηκε από πολλούς ώς
«σύγχρονος ναός τών τεχνών καί
τού πολιτισμού» καί χάρισε στούς
Ἀθηναίους καί στούς έπισκέπτες
της πρωτευούσης ανεπανάληπτες
βραδυές, μέ γνωστά όνόματα της
διεθνούς μουσικης σκηνής.
Ό «λογαριασμός» έφθασε
στούς πολίτες μέ τήν συμπλή ρωση
25 έτών. Τόν περασμένο Φεβρουάριο, υπό τόν κίνδυνο νά καταρρεύσει από τό βάρος της χρονίου
κακοδιοικήσεώς καί τών υψηλών
χρεών, ὁ 'Οργανισμός Μεγάρου
Μουσικῆς Ἀθηνών πέρασε στό
κράτος 4 μαζί μέ τήν ακίνητη περιουσία του, αλλά καί τίς όφειλές
ύψους 245 έκατομμυρίων εύρώ.
Τά χρέη εἶχαν αρχίσει νά γιγαντώνονται πρίν τό ξέσπασμα της
κρίσεως τό 2010, γεννώντας αναπόφευκτα τό έρώτημα έάν ή Ἀθήνα μπορεί νά ύποστη ρίξει ένα τόσο φιλόδοξο 4καί συνάμα δαπανηρὰ πολιτιστικό έγχείρη μα.
Προτού, ώστόσο, αναλυθεί καί
απαντηθεί τό έρώτημα αὐτό, ένα
νέο γεννιέται. Πώς θά μπορέσει
τό κράτος, μέ αὐτά τά δεδομένα, νά
διαχειρισθεί κατά τρόπο έπικερδῆ
ένα δεύτερο μεγάλο συναυλιακό
χώρο στήν περιοχή τών Ἀθηνών;
°Η νέα Λυρική Σκηνή, έκτάσεως 28.000 τ.μ., στό Φάληρο (Κέντρο Πολιτισμού“Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος) παραδίδεται συντόμώς.
Ό πρωθυπουργός κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε χθές ότι «τό Δημόσιο θά
διαχειριστεί μέ υπεύθυνο τρόπο»
τήν δωρηθείσα έγκατάσταση.
Κανένα σχέδιο δέν έχει παρουσιασθεί πού νά πείθει ότι τό κτίριο
αὐτό δέν θά μετατραπεί σέ «λευκό
έλέφαντα», μέ χρέη πού θά άποπληρώνονται από τά κρατικά ταμεία. <Η δέ έμπειρία από τόν τρόπο
μέ τόν ὁποῖο τό Δημόσιο διαχειρίζεται τίς έπιχειρήσεις του δέν αφήνει πολλά περιθώρια αἰσιοδοξίας.
Τό «στοίχημα» τών δύο μεγαλοπρεπών συναυλιακών χώρων
γιά τήν Ἀθήνα είναι πρωτόγνωρο. Πρός τό παρόν δέν υπάρχουν
οἱ προϋποθέσεις γιά νά κερδηθεί.
Διαρκής ύποβαθμισις
στήν ποιότητα στεγάσεως
=|Εσχατη στήν Ευρώπη τρελλά;
ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ έκπληξη αποτελεί ή κατάταξις στήν τελευταία
θέση τῆς<Ελλάδος, συγκεκριμένως στήν 28η, έντός της Ευρωπαίκης°Ενώσεως σέ ότι αφορα στήν
ποιότητα στεγάσεως τού πληθυσμού. Τήν έρευνα πραγματοποιεί σέ έτήσια βάση (γιά ΖΙο συνεχές έτος) τό έγκριτο γαλλικό
”Ιδρυμα «Αβίβ ΡίεΠε», βασισμένο σέ στοιχεία τῆς Εύρωπαίκῆς
Στατιστικής Ύπηρεσίας. Χρη σιμοποιούνται μιά σειρά κριτηρίων
όπως: κόστος στεγάσεως, όφειλόμενα ένοίκια, απλήρώτα κοινόχρηστα, δυσχέρειες στήν θέρμανση, συγκατοίκηση δύο οίκογενειών, συνθηκες υγιεινης καί,
έκθεσις γιά τό 2016 αναφέρεται σέ
σχέση μέ τήν έσχατη στά ανωτέρω°Ελλάδα γιά «έφιαλτική κοινωνική πραγματικότητα» πού «αποτυπώνει τίς κοινωνικές συνέπειες τών προγραμμάτων λιτότητος».
Σέ πολύ καλή θέση στήν κατάταξη εύρίσκονται τό Λουξεμβούργο αλλά καί ή «φτωχή»
ῦΙρλανδία, πού στήν βάση της μειώσεως της τιμης τών ακινήτων καί
σέ μία συνακόλουθη πολύ μεγάλη
μείωση τών όφειλομένων σέ στεγαστικά δάνεια έπέτυχε μιά πολύ
διαφορετική πραγματικότητα από
τίς έλληνικές κυβερνήσεις. Πρώτη στήν αξιολόγηση είναι ή Φιν
σκανδιναβικές χώρες, ένώ αναβαθμισμένη είναι ή θέσις της Γαλλίας.
Στό έπίπεδο στεγάσεως κρίσιμο ρόλο παίξουν τά έπιδόματα
στεγάσεως πού πιέζουν τό κόστος
ένοικίου γιά τά μειονεκτούντα
νοικοκυριά. <Η έφιαλτική εἰκόνα
πού περιγράφεται γιά τήν Ἑλλάδα, στήν συγκεκριμένη έκθεση,
συμπληρώνεται από ταυτόχρονη έκθεση της Ευτοείαί σύμφωνα
μέ τήν ὁποία ή Ἑλλάς πλέον είναι
ή πρώτη χώρα στήν Ευρώπη στό
έπίπεδο ανεργίας μέ Ζ3,5%, έχοντας στόν αντίποδα τήν Μάλτα,
τήν Γερμανία καί τήν Τσεχία. <Η
πορεία «πληβειοποιήσεως» τών
Ζ φυσικά, ποσοστό αστέγων. 'Η λανδία καί στίς πρώτες θέσεις οἱ Ἑλλήνων συνεχίζεται...
Σ ί Τ” ε ί
ημερα ης ημερας
ΠΜΜ 3! |
ΜΜΜ Ελ ποροπομπερο...
Ἀνησυχία από τούς μειΞξἑἑΞ:ΞΞῖἔΞϊἑῖ2 ΜΜΜ” -ΜΜωΜω ωΜΜ-ω ΜΜωΜ·
ὁ.,ο,,ΜΞ,ωὲ,ρΐ,ἡ αΜ“ωωΜωω ΜιαΜωσ ωΜωοΜ ωΜωΜω
κατανάλωση. Με ΜΜΜ Μ “ΜωΜ°Μω ΜΜΜ-'ύ
ωΜΛΜΜΜ _Μ”“ωΜ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜ
ψΜΜὴΜω “ ἡ ώΜΜΜΜΜ
(χω καιω-ΜΜΜ· ω”Μ Μ ωΜΜωΜ αΜΜμψ
Μ Μ,ΜωΜΜ -Μ ΜΜΜ. ΜΜΜ Μ·ωΜωΜ
'Επανέρχεται ο «θε- ψΜ-ωΜΜ ΜΜΜ.ωω“ ΜΜψϋΜΜ ΜὐῶΜΜΜ
σως» τοῦ <<σἰωνίου>› ψΜ2·Μ-Μη ΜΜΜΜΜ# ΜΜἡΜΜΜὑ ΜΜΜΜ·ω
φοιτητου μέτροπολογία μω4ΜΜΜω ΜωωΜ$ήΜΜ *ήΜωωὡὡ
Τοῦ Ν-Φίλη- Μ4 ωΜΜαΜη ΜΜ- ΜΜΜΜΜ
Οπα" #Μ¦ ΜΜΨ ΜωωψΜ κωωΜΜμ Μω0ΜΜωη
ἩΜΜΜ Μ μ
Τί κρύβεται πίσω από ΜηΜΜ ΜΜΜΜήψ ὡΜΜΜ ηΜἔΜ¦¦ώΐἩ”|Μ=
τήν απόΦσση τῆς Κομ- ωΜω·ΜΜω ΜΜ“ΜΜ “ΜΜ›“Μ ωοωυΜΜ
μισσιόν να έπιβαλει ΜωΜωΜ. ΜΜΜΜ“αϋ “'ΜΜ“ΜΜω αΜΜΜὁΜ
στήν ΑΡΡΙε τήν πληρω- ΜωὴΜ” ΜωωωΜ Μ Μ ἡ β
μή ]3 δισ. εύρὡ στήν ”_ΜΜαΜῳ ΜΜθΜ·Μ πψϋΜϋ” ψ '“"·
"ρλανδία. Μ· ὡ“ΜΜΜή“ ΜτΒΜπΜΜ ΜΜΜΜΜ ΝϋΜ
ωΜ“Μωω Μ'*""*“Μ ΜΜΜήΜὴ _ΜΜ
30 κΜΜ·ωψΜ ή” ω Η',
ωωωψΜΜ ΜωαωΜωΜ. το Μο” ΜΜΜ
' ΜΜ#ψΜ“ ΜωΜΜΜ ΜϋΜ-θ"Μ 'Μ
ο ιιιι ιοιι“
*Η νόμιμη βία
Γράφει όλων. Θ. Κωστόπουλος*
ΣΤΗΝ όργανωμένη κοινωνία τών δημοκρατικών δυτικών χωρών, όταν έρωταται τις σχετικώς μέ τήν ασκηση βίας, θα απαντήσει κατα κανόνα, αβίαστα καί έκπρὡτης όψεως, πώς
<<ἡ βία δέν όδήγεί πουθενα, ή βία γενναει βία,
τα προβλήματα δέν πρέπει να λύνονται μέ τή
βία αλλα μέ είρήνικό τρόπο» καί αλλα σχετικα. Αυτή ή τοποθέτησή πέραν από έσφαλμένη είναι καί έπικίνδυνη.
'Η βία αποτελεί ένα μέσο. Καί ὡς τέτοιο, κρίσιμο στοιχεῖο για τήν αποδοχή της ή μή, είναι
ό σκοπός για τόν ὁποῖο ασκείται καί κυρίως τό
από ποιόν ασκείται. 'Η εύνομούμενή πολιτεία
χαρασσει όρια έντός τών όποίων ή ἐλευθερία
του ένας πολίτη δέν έπιτρέπεται να παρενοχλεῖ
ή περιορίζει τήν έλευθερία του αλλου."Οταν
αυτό συ μβεί τότε δέν υπαρχει δικαιοσύνη. Καί
σέ αυτήν τήν περίπτωση όφείλει να έπέμβει τό
Κρατος μέ τα έντεταλμένα όργανα του, για τόν
περιορισμό τής έλευ θερίας αυτου που παραβιαζει τα όρια τής ασκήσής της. Τα όργανα αυτα
ασκουν ακόμα καί βία, νόμιμη σέ καθε περίπτωση, για να διασφαλίσουν καί αποκαταστήσουν
τή δικαιοσύνη, τήν ασφαλεια καί τή νομιμότητα
(έν όνόματι του λαου) για καθε πολίτη.
Αυτα τα ζητήματα είναι ξεκαθαρα καίλυ μένα
στίς περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στή νήπιακή ηλικία τών κοινωνιών, οί ηγέτες του κρατους δημιουργουν τους θεσμούς, αργότερα,
οί θεσμοί δημιουργουν τους ηγέτες, είχε πεί ό
Μοηιεεαυίευ (]θ89-]755, Γαλλος στοχαστής), ή
'Ελλας δυστυχώς παραμένει μέ προβλή ματικούς
Συνέχεια στήν σελ. 8
τή; Ρωσία;, αλλά για
έναν Ἀφροαμερικανό μέ
τό αυτό όνομα πού κατοικεί στό δυτικό πάω
Μπήτ;! Τό πιό περίεργο
είναι ότι ό ανδρα; αυτό;
δέν εᾶει ρωσική καταγωγή, όπότε καθίσταται μυστηριώδε; γιατί τού έδόθη τό συγκεκριμένο όνομα Παντω; τα αμερικανικα μέσα ένημερωσεω; τό...
διασκέδασαν δεόντω;.
Ο Τελικῶ; αυτοί πού
υποστηρίζουν ότι τό χειρότερο είδα; έπανω στήν
Γ ή είναι ό ανθρωπο; έπιβεβαιωνονται από όρισμένα περιστατικα 'Όπω;
αυτό στό Κολοράντο των
ΗΠΑ, όπου ένα; ανδρα;
ὁμολόγησε ότι απεπειραθη να δολοφονήσει τό ίδιο
του τό παιδί... ”Εβγαλε
τήν ζώνη ασφαλεία; τού
ήλικία; δύο ἐτῶν υίού του
καί τρέχοντα; μέ Ι20 χλμ.
έπεσε έπανω σε σταθμευμένο όχημα. Εύτυχῶ; τό
· Όποιο; έχει σκύλο
μαλλον δείι χρειαζεται τό
αποτέλεσμα τή; έρεύνη;
πού έκαναν έπιστήμονε;
από τήν Ουγγαρία. Γνωρίζει ότι ό σκύλο; του καταλαβαίνει τα παντα Οί
είδικοί κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι ὁ «καλύτε
ρο; φίλο;» τού ανθρωπου
πωδί δΙΞσώθη· παρακολουθεί τα λόγια
| | | ) του, κατανοεί τόν τρόπο
' ἈηελΙα Μα Την ανα' πού όμιλεί όσο καί τόν
ΜΜΟ?? ΟἶΚΟΜμΟ“ έβαλαν συναισθηματικό τονισμό
τα Ἀνακτορα τού Μπακιγχαω Τρέξτἐ Ἡ δουλεια
είναι μοναδική! Ἡ υπο
τῶν λέξεων. Κατα τήν μελέι·η παραμένει μυστήριο
τί ακριβῶ; καταλαβαίνει
ψήφια έάν προσληφθεί θά ό σκύλο; από όσα ακούει.
πρέπει να «καθαρίζει καί Νά Τολμήσουμε νά ποϋμΞ
να φροντίζει τού; έσωτε- Τά 7-¦.,Ξρ¦επ¦,όπρΟσ
ρικού; χωρου; καί αντικεί
μενα όπω; τα χαλ ια καί . Ό δ¦άβολοΞ ή; τασμα_
τα έπιπλα μεχρι τα ἰστορικα αγγεία καί τού; αναντικαταστατου; πίνακα».
Θα διαμένει στα Ἀνακτορα όπου καί θα τρώει, καί
θα πρέπει να είναι κύπερήφανιι γιά τήν ἐργασία τη;» Θα έχει αδεια 33
ήμερῶν ένω ὁ μισθό; είναι
Ι ΖΟΟ0 τόν χρόνο.
· Ό Βλαντιμίρ Πούτιν
συνελήφθη για έξύβριση υπαλλήλων σούπερμαρκετ! Βεβαίω; δέν
μιλαμε για τόν Πρόεδρο
νία;, τό μεγαλύτερο σαρκοβόρο μαρσιποφόρο,
μπορεί να μήν έχει ωραίο
όνομα ή να είναι ωραίο;
αλλα έχει ένα χρήσιμο
χαρακτηριστικό. Ἀναπτύσσει πλέον αντίσταση στήν ασθένεια του, μια
θανατηφόρο, μολυσματική καί μεταδοτική μορφή
καρκίνου πού κατατρωει
τό πρόσωπό του καί είναι
καί ή αίτία τή; έξαφανίσεώ; του. Αυτό ίσω; βοηθήσει στήν καταπολέμηση τή; νόσου. Μακαρι!
Διαβάστε τά αρθρα
<ἑ|Ερωτας είναι θαρρώ»
ΔΒΜ(σελ. 3)
«Καλοκαίρια μικρα...»
ΜΜ(σελ. 8)