Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3342O • ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο ∆ήµου Αγίας
Βαρβάρας για την περίοδο 2016 – 2019.

Συνέδραµε και
στην προσπάθεια
κατάσβεσης
της µεγάλης
πυρκαγιάς
στην Κάρυστο

Μοντέλο ανάπτυξης

ΣΠΑΠ... χωρίς σύνορα
ΣΕΛ.11

Κοινωνικό
Φροντιστήριο
∆ήµου Αγίας
Παρασκευής
Ξεκίνησαν οι δηλώσεις
συµµετοχής.
ΣΕΛ. 3

Επιστολή της
δηµάρχου Αγίου
∆ηµητρίου

ΣΕΛI∆Α 9
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας σε πρόσφατη συνεδρίασή του ψήφισε
το Στρατηγικό Σχέδιο του ∆ήµου για την περίοδο 2016 – 2019.
Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί την Α΄ Φάση
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και εκπονήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή µε την
υποστήριξη του Τµήµατος Προγραµµατισµού
Ανάπτυξης και ΤΠΕ και τη συνεργασία όλων
των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων

του ∆ήµου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στην Β΄ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαµβάνεται ο Επιχειρησιακός και Οικονοµικός
Προγραµµατισµός των δράσεων του ∆ήµου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου θα
αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης του ∆ήµου για την περίοδο 2016-2019.
Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας

του δήµου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών
προς τους δηµότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Η Α΄ Φάση περιλαµβάνει το όραµα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική του
∆ήµου.
Μέσω του ερωτηµατολογίου µπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις
πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς, έως και 10/9/2016.

«Αποτελεσµατικό και δηµιουργικό το 1ο εξάµηνο του 2016».
ΣΕΛ.13

Οι παίκτες της
οµάδας που θα
αγωνιστούν στα
παρκέ της
Β΄ ΕΣΚΑ
Το ρόστερ του ΠΑΚ
Χαλανδρίου.

ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
Ο ∆ήµος Καλλιθέας, µετά από µεθοδικές προσπάθειες πέτυχε την
αγορά της οικίας ∆αβάκη µε πόρους του Πράσινου Ταµείου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ποσού 391.640 ευρώ.

ΣΕΛ.14

ΣΕΛ.2

Υποτροφίες
για προπτυχιακές
και µεταπτυχιακές
σπουδές
Τέσσερις µοναδικές υποτροφίες για προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές,
προσφέρει σε δικαιούχους υποψηφίους σπουδαστές, που θα επιλεγούν βάσει συγκεκριµένων κοινωνικοοικονοµικών και ακαδηµα κών κριτηρίων, η Ιερά Μητρόπολη
Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας.

ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα