Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μονιμοποιούν χιλιάδες συμβασιούχους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ορισμένου
χρόνου σε αορίστου
γίνεται μόνο μέσω
δικαστικής δικαίωσής
των εργαζομένων σε ΟΤΑ
4 Γ _ / Γ
ΝοΜικο «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
ΤΟΥ για. ΕΣΩΤΕΡικΩΝ
Μσνιμοήοισῦν
χιῆιαδε5 συμβασιούχου5!
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΕΝΘΕΤΟ 8 ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΒΟΥΤΑΕ| ΣΤ|Σ ΟΘΟΝΕΣ
Η ΣΥΝΕΧΕ|Α ΤΟΥ ΝΕΜΟ
ΨΑΧΝ0ΝΤΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΟΡ|
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕ|Σ ΤΗΣ 
ΕΩΣ ΤΩΡΑ
Ο' ΔΗΜΟ' ήταν
υήοχρεωμένσι να
Προσφευγσυν κατα
των ήρωτόδικων
αήοφόσεων
Πἑμήτή 1 Σεήτεμβρίσυ 2016 - Αριθμός φύλλου 1972 - Τιμή 1.30 € - ΝΝνν.α|εΠ|·"σπγρο5.εν
ΑΟΥκΕΤ
ΣΕ κΑΝΑΑ|Α
ΕΤ0|ΜΑΖΕ|
Το ΜΑΞ|ΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΟΥ
ΜΕ Τ|Σ,ΑΔΕ|ΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Δ|ΑΤΑΞΗ
Ο' ΟΤΑ μήοροόν
να Παραιτσυνται
αήό ήροσφυγές εαν
οι αήοφόσεις είναι ευνοϊκές
για τους εργαζόμενους
 ΣΤ|Σ ΕΠ|ΣΤΡ0ΦΕΣ ΜΗ!" ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΗΦ|ΣΜΩΝ ΜΕ ΕΝΦ|Λ
ΚΑΠ Ο"ζ(ΟΞἔΟιΜΠΉ] ΜΟΗ Η Ηὶ-ἶ^/Π/ιΗ.“¦
1 ΣΗΜΑ
καθ4αίρεσή
της Ρούσεφ
Εριἑαν ξξ“μαυρο»
ι: “ , _
ι· ήΡοτέβἐιοἶΗτΑ γιατί και στους
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Ι συντο 'ούχου
των ΕΛΛΗΝ|κΩΝ αῆΗ0|ωσ8 'Ο Με( ύ 003
ήΑΝΕήιΣτΗΜιΩΝ Ι γ Ρ Ψ
ΑΠΟ το χοπ Η ο το εῆῆειμμα τις μειώσεις!
ο ›  ϊ Οι; ΔΕΙ “ ι ι Περικοπές έως 47,5%, επικουρικές
_ γ? ακόμη και 9 ευρώ τον Οκτώβριο
ιῖ';1;ιι ΪῖΪίΪἶ[: | «ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ "ΤΜ" ΝΑ Τ|"Ε| ΚΟΡΥΦΑ|Α ΕΤΑ|Ρ|Α '|Α|Τ"|ΩΗ '|ΑΤ|(0ΣΜ|ΩΣ» ι : ΣΕΛ|ΔΑ 14
ῆόγω αναδρομικών μειώσεων
> ._¦ἑ_ “ο τζ“τ::

Τελευταία νέα από την εφημερίδα