Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Πάγος" στο χρέος από το Βερολίνο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠαΕτεΠιΡοΠκι.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016 /τιμό: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.148
Γιώργος Πουλόπουλος
αναπληρωτιίς διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς
ΠΩΣ ΚΑ| ΠΟΤΕ
ΟΑ ΕΚΑΟΟΕ|
ΤΟ ΟΗΟΑΟ|'Ο
Μ Δημητρης Παντζούνης
ΜΜΜ σύμβουλος της Α|ρηε Μπιτ
[Εατο Ποικίηε Οτουρ] ΑνατρέΠεται ο σΧεδιασμός ως ελλονικός κυ βέ ρνοοος για το θέσΠισο βραΧυΠρόθεσμων μέτρων
«Πάγος» στο Χρέος αΠό το Βε ρολίνο
Οι εκλογές του 201 7 στο Γερμανία μΠλ0κάρουν το λόψο οριστικών Πολιτικών αΠοφάσεων
σημερα στη Ν
ΑηΕιπρόθεσμα ΖΟΟ εκατ.
εξοφλεί ο ΕΟΠΥΥ
Επιπλέον 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεάκούς λογαριασμούς των
φαρμακευτικών εταιρειών απο τον ΕΟΠΥΥ μέχρι
το τέλος Σεπτεμβριου, στο πλαίσιο της εξόφλησης
ληξιπροθεσμων οφειλών του οργανισμού προς
αυτές. Με τις συγκεκριμένες πληρωμές, ο οργανισμός θα έχει καλύψει τις οφειλές που
εκκρεμούσαν προς τις φαρμακευτικές μέχρι και
την 31 η |ανουαρίου 2016. >6
|.ΑΡ|ΟΑ ΟΕΥΕ|.ΟΡΡ|ΕΝΤ
ΗΕ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ >12
Διάσωση της Μαρινόπουλος
«ΠΕΦΤΟΥΝ» Ο' ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ >11
Στις διαθέσεις τος Γερμανίας μΠλοκάρει ο σΧεδιασμός τος ελλονικός κυβέρνΠσΠς να «κλειδώσει» τα βραΧυΠρόθεσμα μέτρα για το διευθέτοσΠ
του ελλονικού Χρέους μέΧρι το τέλος του Χρόνου,
υΠό τον ΠροϋΠόθεσο τος ολοκλόρωσος των δεκάδων ΠρσαΠαιτούμενων τόσο για τον καταβολό
τος υΠο- δόσος των 2,8 δισ. ευρώ όσο και για τον
ολοκλόρωσΠ τος δεύτερος αξιολόγΠσΠς Που θα
ΠραγματοΠσιΠθεί τον Οκτώβριο. Στο «γεύμα εργασίας» του Ευτο Νοτ1όΠ8 ΟτουΡ, το οΠοίο διέρκοσέ μέΧρι τα μέσάνυΧτα τος Τρίτος τέθΠκε, σύμφωνα με Πλοροφορίες, ανοικτό το θέμα τος διευθέτοσΠς του «ελλονικού Χρέους». Εκεί, το αίτομα
τος έλλονικός Πλευ ράς να έξειδικευτούν τουλάΧιστον τα βραΧυΠρόθεσμα μέτρα μέΧρι το τέλος του
έτους βρόκε ανταΠόκρισο -θέτικά φέρεται να συνΠγόροσέ ο ΕυρωΠαϊκός ΜΠΧανισμός Στόριξοςωστόσο ο γερμανικό αντίδρασο καταγράφοκε σθεναρό: εν όψει και των εκλογών στο Γερμανία Που
θα ΠραγματοΠοιοθούν το 2017, ο γερμανικό κυβέ ρνΠσο δεν εμφανίζεται διατεθειμένο να ανοίξει
τον δρόμο για λόφο οριστικών αΠοφάσέων για το
ελλΠνικό Χρέος, εκτιμώντας ότι δεν υΠάρΧει άμεσο ανάγκο για κάτι τέτοιο. >3
ΤΗΛΕΟΠΤ||(ΕΣ ΑΑΕ|ΕΣ ο
'ΤΑΕ|ΟΑΟΣ|Α Α|ΑΞ|Φ|ΣΗΩΝ >2ι
ΟΠΑΠ: Α|ΑΝΟ'|Η
Τ|ΡΟΡ|ΕΡ|ΣΡ|ΑΤΟΣ
Ο,Τ 2 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΝΕΤΟΧΗ >13
||(Α: ΕΣΟΔΑ 6,3 Α|Σ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟ Α' ΕΠΤΑΝΗΝΟ ΤΟΥ 2016 >4
Βιομηχανία
ΠΤΩΣΗ Γ|Α 250 ΜΗΝΑ
ΤΩΝ Τ|Γ|ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ >5
ΣΥΝΨΗΦ|Σ|'|ΟΣ ΕΝΦ|Α
ΗΕ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Ε|ΣΟΑΗ|'|ΑΤΟΣ >5
ΕΑΣΤΑΤ
ΕΛΛΗΝΕΣ Δ||(ΑΣΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΟ'||Σ|ΟΝ >3
Ε μανουέλ Μ
ακρον
Γάλλος υπουργός
Οικονομίας
Παραίτηση με «τρόπο»
τις Προεδρικές εκλογές
[Παρασκευη] Οι καταβολές του Σεπτεμβρίου θα είναι μειωμένες για 160.000 δικαιούχους
20 «ψαλίδι» σε εΠικου ρικές συντάξεις
Οι μεσοσταθμικές αΠώλειες υΠολογίζονται μεταξύ 1 0% και 1 Ζ %
[κατασκευαστικές]
Ζοτούν
«διευ θέτοοο»
για το καρτέλ
Εκδόλωσο ενδιαφέροντος για Π1ν υΠαγωγό τους σε
διαδικασία διευθέΠισΠς διαφορών έχουν καταθέσει
στον ΕΠιτροΠό Ανταγωνισμού όλες οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες Που με βάσο Π1ν εισόγΠσΠ
ως ΕΠιτροΠός καταγορούνται για Πι δομιου ργία καρτέλ. Για τον λόγο αυτό έΧει αναβλοθέί για άγνωστο
Χρονικό διάστημα ο συζόΠισΠ του θέματος σΠ1ν Ολο
μέλεια τος ΕΑ. (είΧε αρχικά οριστεί για Πς 26 ΣέΠτεμβρίου), ο οΠσία θα κρίνει αν θα κάνει δεκτά τα
αιΠίματα των τεΧνικών εταιρειών. >6
Αρμ|ε: Πρόστιμο μαμούθ 1 3 δισ. ευρώ
Οι αρχές ανταγωνισμού των Βρυξελλών ζήτησαν από την Αρρ|ε να
καταβάλει το ποσό-ρεκόρ των 13 δισ. ευρώ (14,5 δισ. δολάρια) συν
τόκους προς την ιρλανδικό κυβέρνηση, κρίνοντας ότι η ειδικη φορολογική μεταχείριση του αμερικανικού «κολοσσού» τεχνολογίας συνιστά
παράνομη κρατικά ενίσχυση. > 19
[πιο]
ΤΠνραι1ι1ύ,
τος Γερμανιας
ακολουθεί
και ο Γαλλία
Τον δρόμο στις εμΠορικές διαΠραγματεύσέις τος Ε.Ε. με τις
ΗΠΑ δέίΧνει Πλέον ο Γερμανία,
ο οΠσία εδώ και μερικές Πμέρες
τάσσεται αναφανδόν αντίθετο
σαι συνέΧ1σο των συνομιλιών
για συμφωνία ελεύθερου εμΠορίου και εΠενδύσεων (ΤΠΡ). Στο
Πλευ ρό της Γερμανίας έσΠευσε
να ταΧθεί Χθες και ο Γαλλία. >Ζ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα