Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
  /Δ /ιι||/ιι¦|· /¦]/ν¦[¦ιιιι.μωι ιιιιιιιι ιιιιιι/ι1/~ι¦ιιιιι“›ιιι
 ΣΤΗΝ". ΚΜ!" Τ" «ΞΥΜΦ|"»
· Μια» μεσα με τι) ακριβές σκόρ (ΤΟ)
(τις) Λιλ. Πτιρανιιενοι -Μιιωιιιψόγκό π|¦ ' Πα τι 7ο
Ο' β Δ ' ΦιΛικΛ πΡοΕτοιινιΔΣιΛΣ
ΣΤΟ|ΧΗΜΑΤ|ΗΗ ο
. ` _ 7
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΛΡΑΣκΗινωκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ ¦· ~'  
 Ξ .“ Ά.
β · · · Λ ο
- .η β
ΤΕΤΑΡΤΗ 31
ΔντογΣτον 2016 Δ _
· ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2808 κκ·
· Τ|ΜΗ 1.30€ · Δποκαιρετό τα... Πόντσερ κόντρα στην Φινλανδία
Ι ^ Ι ' γ ^ Κ Τ · · | 0ΛνΜπιΑκοΣ
| Η λ | μ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΑΑΦΟ
ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΜΑΤΣΟΝ| ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
_ . ΣΑΜΠΑ, ΕΜΠΟΚ0Υ, ΚΟΥΑΤΠΑ
πΑ:ιΕΝΣιΑ
ΜΑΜ και
ΜΜΜ ιι
«Τρέχει» ο Ολυμπιακός να
διαμορφώσει το ρόστερ του
· Η επιβεβαίωση της «γάτας»
για τον Πορτογόλο στόπερ
Πὡ Παυλίδα
και Μιλιειτ
νουν 15 εκατ.
ι . “, πΑοκ
 'Ϊ ο ιΒΔΝ
9 ΤΡΕΛΑΝΕ
τοΝ Μ|ΧΕΛ
Π ' ί ἔκ . Πώς σηκε έξ ,;, · Π
ααα::ααα .  25% ~ . “ Δ
μετά την παιδική Ο Ο κο! ”ώς Πάω νο Δ “ψ
«5|°ρρ°ή» "(08 τον · τους Χωρέσ£||  
παίκτη 8έῆει και Ο > .00Π0νΠΠ7ζ του _ 
 “4 κΑι τιΑΜι
 Ο 'Ο - > Με Ι Διπλό ενίσχυση γ·α τον
| “ 00 °Σ. «ΔικεΦαλο»
πωπω .- ι έ Μ .
 Μ|··· _ Ξ _ ο 
Οδεύει π ο νέαἱ   ΤΤ Τ Ο Η 
αναβολή το Πρωτἑθᾶημο ξ Β  7 Ο · «Παραθυρἀκ·>›·α
ι ακόμα μια μεταγραΦή...
ο 0ῆυμπιακόε τριφυΜι0ύ» Β