Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Ώ" ΣΠΟΡ
Δ/ντι5ς: ο. ΝικοΠη'ι'6ης
Διεμ0ιιντη< ΣμντηΕτΗ<: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
"ΠΑΠ" Η ΑΥΓ0ΥΠ0Υ 20” Ο ΔΟ. ΤΟΟ"
“ΦΟΝΜΣ»!
0πΜκΜ
, ιι ηττητι·η0ιι
"°“° """ '"°"° την ωσκηιηισν -τη· ΜΒΜ" αρη· Έ.” Μ "° .Με ΚΑΡΛ' Σ ΚΑΚΗ!
"° ΗΜ" '° 2" "ω ενη. σ σηυμηισκσς ο κηρντσσσ κηι 6η"
της τησνντημητικης
την κηρι€ρσς ΩΜ μ·
ωηΜωτ τη· ρ με
ρΜτηηρΜ9' την “Η η οι μησησιησι Μηησκτη0εντ8ς
°“ΝΜ'° ΝΥΝ" ΠΝ ϊ ηνσμενετηι νη σώσουν το ·ησ
. Μινι'ς μ8τσνρη- · ·
την Εθνικη ησρσνσσσ- ρων· στην 8886" στη σηηψιηςι. αησΜώντης νη ΐ$ἑ'=%==: νο Μπι”. ησἱρνσντης μιη
τη κρινει... τω μ· τη “Β"°Μ πρώτη νειΞση ηηρ τσ .
ΜΜΜ την σριιησιι
7 _ ν€σ τους ισηιτι· |
Μικσς ηηρ την ησρτσ
σ ΜΜΜ νηισ·τικρς Μη Μνηι
νης τον ησρσηινσ ηροιισνητη τσι· ρημΜΜΜ ΜΜΜ. Ντσμ'ννκρς η ϊθσστρη
ντο· τη· τρης ησἰστ με τη Μνη- της
ηκησέμικσ ιιέρμηι η νεσρ6ς ησρτρνσ·
Μ. στην ηρώτη τω Μνιη σε
μτνσηη κστηνσρ'σ
ΔΙΠΛΟ ·¦Αι Με
ΑΡΩΜΑ ΓΚ°Π¦ΛΛΒΞ:
Μάνη κσι ΜΜΜ· φέρων την . _ . η 4 Ρ _ Ι η η η ·
ΦΗΜΗ· τον πσρτσνσησσ στΞέντη. _ _ . 4 | _ η Ι Ι
σ σκι” ·κιιρσσοητ' ηκὁμιι τσνμσρ- _ 7 Δ 7
της κσι ΜΜΜ τσν πάω” Μπεν”
°ῖ|ἶΒΠ""ΕΛΗ¦ ΜἈΡ|"|ΚΗ¦
7 . 7/ · 7 = - 7 μ - . | Ο! ΚΕΡ||¦¦| Ϊ" Μ|Ἀ Π"° Τ|¦
ῶΠ _7. η ' ›~ κ " ` Ε¦¦ΕΡ'¦ "'"Λ¦°'|'|'|Κ¦¦ ||¦|¦¦
κρες.._° η .. - γ τη” . Μ *η
ηηρ τη σησκΜισμ·νσ μη κατ σωστο τρωω νρη0·'η της Γενικης
' ^ ·· κηι 'π στην κ ι
Π"'θ""
ρ κορν” κρητης μ·τηκσμπτι Μέ
σησ τη ηιμσνι της ΗσσσσΠσς στ σντσ τον . _
'ω Μέχρι κηι ηριν τη μησηνυκτη τικην
κησι6ῶσσι σι τη ηρῶτσς όπως.
Μορίς ωστόσο νη ηιηηρηιΞηηην τη
σν6μητη των 8ηικσιρημητιὡν
'Μάκη η ΜΜΜ: τη τη ΤΜ
487 σμμ.·. ρ Ρρμη6 0ημιατηι νιη
τη σκηηρσση την. την ερωτικστητσ κσι τη η“σς ησμ
"Οι" στο ηηικνΒι του
ΜΜΕ" ηνσκοινῶνττσι τη·
η σησκτηση
την Βισνσ
Αστσηρσσῶηως σκηνιστην: ο ΜΒΜ" 'ΛΑΜΠΑΚΗΣ
νιη ησνηριησμ6 της Λικ· Μο στη
Γενικη Γρημμητε'η ενημερωσης κηι
Εηιινωνιης νιη νη πωπω· στη
Ευ' "Η" 'Ε·¦"·'· ¦"ΓΨΠ Η·
ι7|¦"'°"'Ρ ηΟΠΟΜ·η ο σι ΜΜΜτες Ο'
ε£ηντΜσΜ τα· ιν·σνστητσ νισ ένα ακόμη
στα” ΜΜΜ πως · ο· Μια η·
:τη πως.” ι8.ρρ.
ΝσνΒ·ρσΜ τι οικω με τους
Αντ·ρ·σν ΙΜ” κηι η ΜΜΜ Νεες
Μηπως στη Βρέστη-ι ηνσμὲνστσι
νη πινει η Γτριιηνύς Μος τη Μηἰσημσ
ντσμιισὐτσ τσι· σ κσι η ΜΝΚ ΕΜΜ
σημηηρσσιη · η ΜΜΜ του ηημιιηιηκαι Μην ισιηιτ£ρως ηισισσρΞκ ότι ηδη
σηὁ τις τέσσερις “της νη κη
"' ¦"'="-^ "Ἡ" ΠΜ· σνΜτσι νη ησρσι κρσνσ Ι ι ' ΜΜΜ στη ωριη τση
ττιηητ ο ησνηιησ "Μ"Μς 4 η·
η Μακρη - μωρα τσι· _.
ΜΜω ρΜηρωη° τσι , /
τμημα με τη νέσ τα· σμσσσ "'” ηηρ6ντες εηίσης οι ΜΑΝ ΜΕΝΑ": ΜΗΔΕΝ.
νη τνκσριστ·ἰ "ρμσ τη στα. ΜΜΜ ηπσιρικω·ς ηηρ την ΚΜ ΠΜ" ΜΜΜ! Μ ΗΒΗ). ΜΝΗΜΩΝ·
Μ" ΙΜ... ως ·νιη την η ΜΜΜ· στην πρώτη ημσσσ Μι ση τους Δ|Μρο: ΜΜΜ τη".
Θεωρω” Μος" ησμ τη€- Μι νι·κηιρΜ στο ΜΜΜ” Η” ησς κηησνρη·η›. Μ
Σ.ΐ:“ΜΜἔ=ἔ“ “°=Μ“Μ “ΜΜΜ
νομι“ς τν·ρντης ιιρης Μισο" ιτσητη η ·ηΜησ ηιηηκ η “ἩὲὲΜΉ¦ ν· ΜΜΜΜΝ·
τη τι" ιι· τσ ΜΜΜ · Σύμφωνη με ταις ηρσςιηιηνως σημωω- 'ΜΜΜ Μ" ηητ. ΑΜΟηΠο:
τη. των ενη μερα νρσΜς. σ Πσσμησ Μπακ κρησι- """°γὡ"°"°: Ν' ΚΜ""""
των τη σκ. "τη μηηΜὑσς την Μπρνο κκ”, κ” "Μ" "Ν φαω"
ησιι ητνττσι ω κὁ- __ . σμιιντικ6 στην Κρσιιζσιρσ 'Μ Λ αεκ" "πρ
στι” η μετσκινη- σ· Μη... Σ'ω Μ Μ" α "Ως “ως
Μ' ω "ΜΜΜ ηωΜΜ πτωση
Μ στη των· την
Ξ·Μησστ τη “ΜΒΜ- _ _ .
Η "Μ "ΜΝ" Η Μησικησισ ατι τηιτσκιινστι μη σκσησ νη σηρ· · “ · ' · · · · ¦Μ° -"°γ. κηηΜει σημερη. πως η κιιρ€ρνηση ση ηνηΜ: ω τη". κανω· τη σωμα· των επιπιρημητιῶν ηω Ο·
τ μΜΜ· ο· ·ηΜ°ς σησκτησων τις σ τηητσητικ£ς σκιες
' ΜΜΜ” Ο ΧΩ· _
αν" ΑΛΛΟ ΦΕΛΕΙ·· ΜΜκσινιηηπ
Μ "ΒΕΝΑ ησν ιο ΚΥΡ'°¦ ΚΟΝ"°ΝΠ¦: ..¦¦..¦¦¦“ῶ
' 7 τη τω
ΜΜΜ ηηρ την Μο σι σηησντς ηαι ΜΜΜ" μ· οι” τσι
Με” νισ την Εηιτρσηη Μοντσηρνίσς. παο σ ιι0μησμρν6ς Μηη· Μ Μ Ε Η ° θ Ε ¦ Η
τισμσύ ση·ιη·' μ· ηηρστσση την -Μκστσι·· στο ησωσ0σιρρι η· τρωω· 0ιικσηρνικη κητσστηση η ΜΜΜ" ·
Ο ΤΡ|ῖ°¦ ¦ΕΡ|
η :ΜΜΜ έπη· τη
Μή τον ησιι την 2 λη 
' .Β αννα· ΜμΕ" σκι Μ στν μησρσινησηιη Μη
_ _ _ ω' . 'Μ Τ ϊ
·ηι·σηΜΝι η ΜΜΜ” και” ·ιιτκτηση της·. Μ η Μπικ- ' Λ ° = - - _
Μ δισρρση της τη ι ·τσι ΟσΜτσι ΜΜΜ ΜΜΜ νη "Μ""Μή°" ψ
Παει ·νηρεη της τριτη” Μκσς στις το πωπω σ ησι Η· ¦"Μ°"Μ"° 'Μ ·
σι·τσ. ως οι τσΜιιτη“ς ·ΒΜΒις στην ηηρ τσι -κιιρΜς- η μη . -_ ΠΜ" """°¦“ς ω" . ο Μνμιιισκσς έτει ως Νικο
ΜΒΜ "Πρωτη Μ ·σνσΜησσν την Μαρ Μωβ" .- "Ν "ΜΜΜ” στσκσ της ποινής τη ηττητην ση·ρ. τω Μις· τη νεοι· ως- - ρηση των οκτημκν·ν στην
- """Μ'°""""""Μ'"
- - ' : ' την. ιιω τη· Αντα". η 'ωρας Μρτσνης ιιρσ·τσιμηζ·ι το Ἡ""=¦ ως, °""°ῇ
* γ της ι ' στην ' Μ."
των τσηικσ Μα τα· Μι··μμστσς νιη την ·κηρτη _ _ _ _ Μ "ὅ¦=ἔ==ΐ_Μ
'νηστ- αν μηηρ€σει νη εινσι κκ νέα· πωπω· ' ! ~ ζ ' 4 - η "α "Μ“Μ¦6 . Η .ω
ν·σ ηρῶσ·σς στις εφη” της Μηνά" την . γ .. Ϊ. 7 1 - .. η χσρσς μητσ τσ τ·η·ντσισ τριτη °κτ“ρ'ω ο Ειινκκριμ·νσ. ΜΜΕ· ηηρ τη "α" Μ Π"ωΜ .ω Μ
ημπορώ· της εκττητστικης Εηιτρσηης ο" ω" .Η Μ ΜΜ"¦°ΜΜ "Ωω 'Μ
τι···ἴτἙἙ στο φ·ΞΜἔ“ὁἘτ:%“ ἩΜ- ΚΔ' Ε Π | ¦ Η Μ Ω ¦ ιιΜσν Μαη τε· ω τη
ρω ς ηρ ρσς τινηι η ιν ης Μι· κσι "0. “ΜΝ ως πως Μ' ως
η' σντιηΜΜ σ Μην” ΓσΒριηη'σης. σντ€ των °  Ε " °“Μ”¦” "ω θα' "ω"
ΜΜΜ τσησηιητη κηι ·σνντηη Ναηρσιηι ησι· ° ΜΜΜ “Ωω “ω _°¦ .ν
ηηρσιτη·ηκην ηηρ τη ”ση ταις η _ ¦"°ω"" ΜΜΜ. ω "Ο
. 'Ζ τσι στη" τσ κηημη στην
ο ησνιωνισς σνσκσβ π .
ΔΠΜστσ Μ" ΜηΜ'η"η πωσ" νωστ την σησκτηση την ησ- '““ τα' "ΜΜΜ” ""°ω'
των ΜΜΜ γισ τη ΜΝ" ΜΜΜ· ΜΜΜ νηιΝτικσν ιι·
σητ·ἱσ πως των Μη" στ η·.ι 1.2..
> Ϊ Μπομπ ιιω ΜΜνττηι νη
τω σι ΜΙΜΗΣ :τη τσνητΡ - η ΜΗΝΑΣ ετη
Μινι ΜΜΜ Μ "'"¦?' 'Μ ς ΜΜΜ τη “τη την
Μ _ ·ιμόνσ ο η τΜυΜ κηι
> 7 οι Μπες τΕηκσΜωμν νη ΜΜΜν Μακη σ _ 
πως· ο Μινι·τ·ιιτ ΜΕΝΕΙ"
ισ·ηΜ οι
77ΙΙ08 85ΖΙ36 36
.πιω τη στη.” ΜΜ· ΜΜ
Μνη μΜτιησμσσσνηΜΜ σν·σσησκτη··ις
ΜΝ Μη. Μούμια στη ΜΝ ΜΜΜ. σε ων·
σηΜιςΜσ27ΜΜς.ρΜ ΜΜη ηρω“ω η· Μ 24 κηι ωΜΜιιΜ ΜΜΜ
μ· την ΜΜΜ Μ 'ΜΝ ι
κσνσν·σ ΜΜΜ· γ '
- η _
Γράφει ο τιηΜνιι: ΟΜΕΡΗΣ “ΜΜΜ Μι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα