Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΔΝΤΕΛ|ΔΗ 
' ΤειαρτΠ 31 Αυγ οοοο ου 2016 ' Δρ.Φι1λλου 830
λ Κανείς δεν γνωρίζει πῶς και γιατί Βριακ6ταν στην Αθωνική Πολιτεία
Ξ 7 Ἑν -:
ΑΖ;” ε
Π 4ΐι ἴ
Ξ α Ε Ι
._ Ξ .
ι · κ ¦
2: - ι . · ·
ό ε ' Μ
ω .  - ζ Α;
¦. ο εε ω . Ε
77 ¦· ν μακ ,ι 6 Ο
^ ἰ° ι 3 ς “ = ^ 7: ί
.ι _ - 4 _ Ί: ε.
τ | η
Η, _ Η ” · ·
7; Ι· ο ··· ὁ
 ἔκ - ¦ ή
7 Ξ ε ί _“'Μ!;~ .
Ι Ι σε 7 ~ “ί -ι"··
·' 3 5
Φ Ε· ,4
_ κ α. ε; ·¦ 74  ι·
υ ..ι  .μ Ϊ . .κ › _"
ι ί. › ·-· _ Ύ 7 -·"
. ΐ·› __ ¦ · ..7 7 Η" ·' 
η 'Λ.α/¦› .
¦ ,Μ 8
Ε “η η
. ! η ι
. β ς:
Α . ·:
, ν ε
, ε Λ .Δ
ι ε  . ,
7  ω'
Ο σελ.5
Μυστήρια με τα βουτια θανατου στα Μονή καημένα"
Ξ   *4) 
, , ΑΥΤΕΣ τα: ΑΔΕιεΣ
"8ϊ“Ε8 Η! "ω|Μ ως Ποιοι ΘΑ ΠΣ ΠΑΡογΝ¦
Β'8ἔω%%Ἡ&"Ἐ! Με ΒιΜιιστς,
Μ _. αρωματα και
Μ ἑιιντιιισιΜες