Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Ξεκινά πόλεμος των πόλεων στην Ελλάδα
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ω
58ο ετοε
ΔΡ. :ΦΥΛΛΟΥ
ιι0555› 4055
Τ|ΜΗ ι ΕΥΡΩ
..ζ...ι.4.¦ '
“μωβ 1 ο·
Ἡ ΜΜΜ 'δἴΞ
ιιΜιτιιιι Μι |
|...Ε .- _ έκ η· ω -,-" - Δ ..¦ ι ι ι Δ ' Π 1 ΓΔ ι' ' 'η Μι.τκ;γ η: τι" ι ι. η
ι·|ι' 'Ί '4' ο! 'ι |« δή   'δ '
η γ ι' ι- ί ο _ τη. '
κι Ι κ ¦ , · Η :ΣΝΟ δω  , β. .
ἰ-ῇ_`- _Ξ "_.'μ. 7 ή·  -- ---' - " -;> ·›~· · ιι
. ι ι >- ο η  .ι ¦ ¦ η ι . ,¦.
 ι ι ν 'ι ω , · ι
<_ Ι ι ι . ι |
~ ὅ Ι μ › ι'  Λ Ι .
| Ι Ἡ Η ι .
ἡ '“ Ι
ν '4' Κ .
_ .. “·_ :_·_·ἑ_Δ_ _  σ ¦
ι ή η ώ;  4" Ϊ --- 7 η
Ι  ι ι  εΝοετο
- Ψ) ι“›_> |ὴ "ή | ”“'ζ κι .
τ Μ Η ' τ- ω -! Ξ
' 3 . · Η 4-ζ_Ἡ' ν- ' -»τ_: Αν· Η
. | Ϊ, ι, .' “93Ξῇ- ἐκ: Ξ· Δ 
ι. ι 'ζ τι Η μ . ,ί °·)ϊ#ψΥ'ζ. ο _ ό
' ή ι ' ρ η · _ χ." · ί 2 Κ.: 7  · ·
Η ¦ Η ' “_ ' ¦ .- . μ - . . γ" ο
- ψ»- Δ - »7. - .ά _ . _ .η _ .._. · -, . 
'Ε' αι θεό
- ο ήμρχῳ
των πόντων
δεν ι' ουν ια
- ένα οι νόοι"!!!
|'|ΛΕΜΣ
ΜΝ ΠΛΗΝ
Σ'|'|·|Ν
Ο άγριος ξυλοδαρμός του διοικητή της Τροχαίας από "αναρχικοι3ς", που
μιλούσαν αραβικό(!!!), στο κέντρο της Αθήνας ήταν μόνο η αρχή! ΜΜΜ